İşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

Belediyeye KPSS 60 ve 70 puan şartı ile itfaiye eri ve zabıta alımı yapılacak!

Safranbolu Belediyesi ilk defa atanmak üzere yeni bir memur alım ilanı yayınladı. İlanda, KPSS 60 ve 70 puan şartı ile zabıta memuru alımı yapılacağı belirtildi. Personel alımı başvuruları bugün başladı ve 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Zabıta alımı ve itfaiye eri alımına ilişkin Safranbolu Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

SAFRANBOLU BELEDİYESİ MEMUR ALIM İLANI

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZELŞARTLARI:

a) İlan edilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadro unvanları için,mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanlarının karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta
memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, (https://www.kamupersoneli.net/) soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.)

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

f) Yabancı Dil şartı aranan kadro unvanları için YDS İngilizce sınavından en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VESÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

● Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar (mesai
günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu
Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

● Başvurular şahsen yapılacak olup, posta veya diğer şekillerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır. Resmi İlanı Görüntülemek İçin BURAYA TIKLAYINIZ