Personel Alımı

Resmi Gazete’de sağlık personeli alım ilanı yayımlandı!

Dün (13 Temmuz 2021) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yeni sağlık personeli alım ilanı yayımlandı! İlana göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, kendi bünyesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Toplam 91 personel alımı yapılacak olup, başvurular İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) sona erecektir. Peki, hangi branşlardan personel alımı yapılacak? İş başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? Açılan kadrolara göre adaylardan istenilen öğrenim şartı ve özel şartlar nelerdir? İşte detaylar…
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi aşağıda belirtilen ebe, hemşire, tekniker, teknisyen, memur, destek personeli, psikolog ve biyolog kadrolarına toplam 91 personel ataması gerçekleştirecek. Personel alımına ilişkin tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

EBE ALIMI

Lisans mezunu toplam 8 ebe alımı yapılacaktır.

HEMİRE ALIMI

Lisans mezunu 14 ve Ortaöğretim mezunu 43 olmak üzere toplam 57 hemşire alımı yapılacaktır.

TEKNİSYEN ALIMI

1 -Anestezi programı ön lisans mezunu olmak ve genel yoğun bakım ünitesinde en az bir yıl çalışmış 2 anestezi teknisyeni,

2 -Ortaöğretim kurumlarının acil tıp teknisyeni alanından mezun olmak ve üniversite hastanelerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu belgelemek. ayrıca üniversite hastaneleri çocuk endokronoloji polikliniğinde hormon ve test tedavi uygulamaları ile hematoloji polikliniğinde faktör kanama zamanı, kemoterapi tedavi uygulamalarında deneyimli 1 personel,

3 -Tıbbi görüntüleme teknikleri programı ön lisans mezunu olmak ve kamu hastaneleri yataklı tedavi kurumlarının nükleer tıp biriminde pet-ct tıbbi görüntüleme ile ilgili en az iki yıl çalışmış 1 teknisyen,

4 -Ortaöğretim kurumlarının radyoloji alanından mezun olmak ve üniversite hastanelerinin radyoloji ünitesinde en az üç yıl çalışmış 1 teknisyen,

5 -Tıbbi görüntüleme teknikleri programı ön lisans mezunu olmak ve üniversite hastanelerinin girişimsel radyoloji ünitesinde en az üç yıl çalışmış 4 teknisyen,

A) Radyoloji ünitesinde en az üç yıl çalışmış 3 teknisyen,

TEKNİKER ALIMI

1 -Anestezi programı ön lisans mezunu olmak ve üniversite hastanelerinin ameliyathane ünitesinde en az beş yıl anestezi teknikeri olarak çalışmış 2 sağlık teknikeri,

2 -Anestezi programı ön lisans mezunu olmak ve yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin ameliyathane ünitesinde en az üç yıl anestezi teknikeri meslek koduyla çalışmış olduğunu belgelemek. ayrıca uygulamalı bilgisayarlı tomografi cihazları kullanıcı eğitimi almış 1 sağlık teknikeri,

3 -İlk ve acil yardım programı ön lisans mezunu olmak ve sağlık bakanlığına bağlı sağlık hizmeti veren kurumlarda ilk ve acil yardım teknikeri /ambulans ve acil yardım teknikeri meslek koduyla çalışmış olduğunu belgelendiren. Ayrıca sağlık bakanlığı onaylı çocuklarda ileri yaşam desteği uygulayıcı kursu eğitimi ile akılcı ilaç kullanımı eğitimi almış 1 teknikeri,

A) Üniversite onaylı çocuk ve yetişkin ileri yaşam desteği eğitimi ile hasta değerlendirme ve temel uygulamalar eğitimi almış 1 tekniker,

4 -Diyaliz programı ön lisans mezunu olmak ve sağlık bakanlığı onaylı eğitim hemşireliği, ilk ve acil yardım, acil servis ve EKG eğitimi almış 1 tekniker,

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ALIMI

Yaşlı bakım programı ön lisans mezunu olmak ve üniversite hastanelerinin koroner anjiyografi ünitesinde en az beş yıl çalışmış 1 personel alınacak.

LABORANT ALIMI

Laborant programı ön lisans mezunu olmak. laboratuvar alanında çalışmış olduğunu belgelemek. santrifüj türleri, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve elisa teknikleri eğitimleri ile hormon ve biyokimya cihazı aplikasyon eğitimini almış 1 laborant alımı yapılacaktır.

BİYOLOG ALIMI

Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak ve üniversite hastanelerinin tıbbi biyokimya laboravuvarlarında en az beş yıl çalışmış 1 biyolog alımı yapılacaktır.

PSİKOLOG ALIMI

Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak ve psikolog meslek kodu ile kamu kurumlarında en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelemek. nöropsikolojide testler uygulama eğitimi ile dil konuşma bozuklukları eğitimini aldığını belgelemek. ayrıca üniversite onaylı çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi uygulayıcı eğitimini almış 1 psikolog alımı yapılacaktır.

MEMUR ALIMI

1 – Sinema-tv bölümü lisans mezunu olmak ve radyo televizyon program yapımcısı meslek koduyla en az bir yıl çalışmış olduğunu belglemek. naklen yayın aracını kullanma eğitimi ve jimmy jib operatörlüğü eğitimi almış 1 personel,

2 – Lise ve dengi okul mezunu olmak ve kamu kurumlarında en az beş yıl çalışmış olduğunu belgelemek. ön muhasebe yetkinlik eğitimi, uygulama sunucuları sistem yönetimi ve faturalama modülü yönetim sistemi eğitimleri ile en az 160 saatlik bilgisayarlı muhasebe kursu eğitimi almış 1 personel ve

3 – Radyo-tv programcılığı ön lisans mezunu olmak. alanında en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. naklen yayın aracını kullanma eğitimi ve teknik yönetmenlik eğitimi almış 1 personel olmak üzere toplam 3 memur alımı yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1 – 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

2 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

6 – 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1 – Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3 – Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4 – Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1 – KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1 – İş Talep Başvuru Formu (“www.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)

2 – Öğrenim Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )

3 – 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4 – Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da “aslı gibidir” onaylı sureti,

5 – Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli,

6 – Adli Sicil Kaydı.

7 – Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarihleri: 13.07.2021 -28.07.2021 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Şekli: Şahsen

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı/VAN
Tel: 0432 486 54 22-22003

Bir Yorum

  1. Van yüzüncü yıl üniversitesi büro personeli alıyor ama sinema tv bölümü mezun olması şartı ve Jimmy jib operatörlüğü eğitimi almış olma şartları var hastanede film mi çekilecek ya da görevi ne olacak merak ediyorum nasıl öğrenebilirim