Mevzuat

Zirve Üniversitesi Eğitim Yönetmeliği Değişti

Bugün ki Resmi Gazetenin yönetmelikler bölümünde bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik  Zirve Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlığı ile yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikte toplamda 3 madde bulunmaktadır ve yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörlüğü yürütür. Yönetmeliğin detayları şöyle;

MADDE 1 – 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş başvurularına ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Üniversite dışından eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. Bunun için öğrencinin önceki yükseköğretim kurumunda kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.30 olması gerekir. Üniversite içinden aynı anabilim dalının programları arasındaki yatay geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Yatay geçişlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır.

b) Yatay geçiş başvurularının kabul veya reddine; başvurusu kabul edilen bir öğrencinin evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verir. Yatay geçiş yolu ile kabulde, kredi transferi kapsamında geçerli sayılacak derslerin kredi toplamı, öğrencinin kayıt olacağı programda alması gereken kredi toplamının yüksek lisans programlarında %50’sini, doktora programlarında %70’ini geçemez. Üniversite içinden aynı anabilim dalının programları arasındaki yatay geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz.

c) Üniversite içinde, aynı anabilim dalının tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu; kayıtlı bulunduğu programdaki birinci yarıyılı tamamladığında yapılır. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasındaki yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu derslerden, yeni programda da geçerli sayılanlar, yeni programda alınmış dersler gibi not döküm belgesinde gösterilir ve işlem görür.

ç) Doktora yeterlik programlarından birine lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci, aynı anabilim dalındaki tezli ya da tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Geçişi uygun görülen öğrencinin, ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni programa intibakı yapılır. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır.

d) Üniversite içinde, aynı anabilim dalının doktora programları arasında yatay geçiş başvurusu; kayıtlı bulunulan programdaki birinci yarıyılı tamamladığında yapılır. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Doktora programları arasındaki yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu derslerden, yeni programda da geçerli sayılanlar, yeni programda alınmış dersler gibi not döküm belgesinde gösterilir ve işlem görür. Geçiş yapılan programda öğrencinin sayılan dersleri yeterlik sınavına giriş şartlarını sağlıyor ise öğrenciye yeterlik sınavı tekrar uygulanmaz, öğrenci yeterlik sınavından başarılı kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.