EkonomiGündem

Akaryakıta gelen zamlar tartışılıyor! Bakanlıktan yeni akaryakıt duyurusu yayımlandı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından çok önemli akaryakıt duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında kullanılmak üzere alınan taşıtlar için, Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi (atos) ile 900000 (dokuz yüz bin) litre akaryakıt alınacağı ifade edildi. Ayrıca duyuruda yapılacak ihaleye katılmak için son gün 19 Ekim 2021 yani yarın saat 11:30 olarak açıklandığı ifade edildi.

YAYIMLANAN DUYURU

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler de bakanlık tarafından paylaşıldı. Bu doğrultuda duyuruda şu ifadelere yer verildi:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekliler, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince EPDK’ dan alınmış, piyasada faaliyet gösterebileceklerine dair lisans belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini teklifleri ekinde vereceklerdir.

2- Söz konusu alım IPA-II Çerçeve Anlaşması kapsamında yapılmakta olup dolayısıyla KDV ve ÖTV ödemesi yapılmayacaktır. Bu nedenle yeterlilik sahibi firmaların ihaleye iştirak etmeleri gerekmektedir.

3- İstekli firma; 1 Adana 2 Adıyaman 3 Afyonkarahisar 4 Aksaray 5 Amasya 6 Ankara 7 Balıkesir 8 Batman 9 Bolu 10 Bursa 11 Çankırı 12 Çorum 13 Denizli 14 Diyarbakır 15 Düzce 16 Elazığ 17 Eskişehir 18 Gaziantep 19 Giresun 20 Hatay 21 Isparta 22 İstanbul 23 İzmir 24 Kahramanmaraş 25 Karabük 26 Kayseri 27 Kırıkkale 28 Kırşehir 29 Kilis 30 Kocaeli 31 Konya 32 Kütahya 33 Malatya 34 Manisa 35 Mardin 36 Mersin 37 Nevşehir 38 Niğde 39 Osmaniye 40 Sakarya 41 Samsun 42 Sivas 43 Şanlıurfa 44 Trabzon 45 Uşak 46 Van 47 Yalova 48 Yozgat illeri belediye sınırları içerisinde akaryakıt tüketim otomatik sistemi (taşıt tanıma) ile araçların depolarına ikmal yapılabilen en az 1 adet istasyonun mevcut olduğunu (veya mevcut değilse o ilde bulunan istasyonla yapılan sözleşmeyi) belirten belgeleri

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Özel veya Kamuya akaryakıt satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.