Ekonomiİş İlanlarıKamu Personelleri

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 41 Sözleşmeli Personel Alacak: İşte Aranan Branşlar ve Başvuru Şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 41 sözleşmeli sanatçı alacağını duyurdu. Adaylar 15 – 24 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa  illerinde görevlendirmek üzere çeşitli dallarda 41 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ilana ilişkin “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Bursa illerinde bulunan ve aşağıda belirtilen birimde çalışmak üzere,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında, 31/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda yer alan birimlere, belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın İlanında Yer Alan Birimler ve Kontenjanlar Şu Şekilde;

Başvuracak Kişilerde Aranan Şartlar

1-Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Şekli Ve Yeri

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet  –  Kültür ve  Turizm Bakanlığı  – Kariyer  Kapısı Kamu   İşe   Alım   veya      Kariyer   Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/   adresinden 15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adayların,  son başvuru tarihi olan 24/11/2021 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir. Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup,  sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi,   www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/)  internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların Sınava Giriş Belgeleri, e-Devlette belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup,  bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.

Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Adaylardan Başvuru İçin İstenilen Belgeler

1-Keman,  viyola,  viyolonsel, kontrabas, obua, klarinet, trompet, trombon (bas), piyano (Orkestra için), arp ve vurmalı çalgı branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2-Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3-T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

Bir Yorum

  1. ne olur duyun sesimizi 2021 kpssli olanlar tercih yapamayacak mı puanımız yanmasın ayrıca 35 yaşına bağlı olarak 1 veya 2 yaş daha ilave edilsin yasalaşsın lisans mezunuyuz istihdam olamıyoruz