Personel Alımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Duyurdu! En Çok 5.307 TL Maaşla Personeller Alınacak!

İzmir’de ikamet eden ve iş arayan binlerce vatandaş için yeni iş ilanları yayınlandı. Son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden yayınladığı ilan dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre 53 Hemşire, 4 Sağlık Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni ve 1 Destek Personeli ilanı yayınlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana başvurmak isteyen adaylar, 15 gün içinde Üniversite’nin hastane birimine birebir başvurularını iletebilecek. Dokuz Eylül Üniversitesi iş ilan şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen
askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali
bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans
mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı esas
alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına
uygun olması gerekmektedir.
2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan “Aranan Nitelikler” in
tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev
yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu
bulunmamak.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir