Personel Alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu Resmen Duyurdu: Personel Alımı Yapılacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl bir çok personeli bünyesinde istihdam etmektedir. Son olarak SGK tarafından yapılan açıklamaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na 25 Müfettiş Yardımcısı alınacak. Sınavla alım yapacak olan SGK ilanına başvurmak isteyen adayların 17 Aralık tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı şartları nelerdir?

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek
için;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak
– Sınavın yapıldığı 2022 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak,
– En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal
hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık,
sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,
– ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden seksen (80) ve üzerinde puan almak,
– Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar
olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2020 ve 2021 KPSS
sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan
adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.
– Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması,
sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında
seyahat etmeye elverişli olması gerekir.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER BİLGİLER

– Yazılı sınav; klasik usulde olmak şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen konu başlıklarından
hazırlanır.
a) Kompozisyon (Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, güncel ve
sosyo-ekonomik konularda yapılır.)
b) Kamu Maliyesi
1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)
2) Maliye Politikası
3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi
1) Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi)
2) Ekonomi Politikası
3) Para Teorisi ve Politikası
4) Uluslararası Ekonomi
5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
ç) Hukuk
1) Anayasa Hukuku
2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
3) Borçlar Hukuku
4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)
5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku
6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
d) Muhasebe
1) Genel Muhasebe
2) Mali Tablolar Analizi
e) Yabancı Dil
1) İngilizce
2) Fransızca
3) Almanca, dillerinden birisi.
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.
– Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin
yoklanması yanında; zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi
kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.
– Yazılı ve Sözlü Sınavlarda başarılı sayılmak için Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33’üncü maddelerinde başarılı sayılmak için
öngörülmüş puanları almış olmak gerekir.
– Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının
açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılabilir. Bu itirazlar,
sınav kurulu tarafından en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
– Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları; sınavı asil veya yedek olarak kazananları,
başarı sırasını gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup
başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanmak
suretiyle açıklanacaktır.
– Adaylar sınav günü sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi
yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.
– Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi,
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
– Adaylar sınavda yazacakları yazılar için yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz
bırakmayan silgi bulundurmalıdır.
– Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
– Giriş sınavını kazanan adaylardan bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu atama
işlemlerinden önce Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Bu kişiler hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.