Personel AlımıSağlık Personeli

Destek ve Sağlık Personelleri Dikkat! 50 Sözleşmeli Alım Şartları Belli Oldu!

Bursa ilinde bulunan Uludağ Üniversitesi yeni bir iş ilanı yayınladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplam 50 adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacak. Üniversite bünyesine hemşire, destek personeli ve sağlık personeli alımı yapacak. Başvurmak isteyen adayların bugünden itibaren 15 gün içinde başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Uludağ Üniversitesi ilan şartları…

 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen
genel şartlar aranır,
2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir
cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Yerleşmeye hak kazanan adayların başvuruları şahsen alınacağından, askerlik ile ilişiği bulunduğu
tespit edilen ve Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlayamayacak
olan adayların başvuruları iptal edilecektir.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı
çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan
alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda adaylardan
sağlık raporu istenecektir.)
6) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.
7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası
uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince
başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.
8) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
9) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
10) Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlamalarına engel
bulunan ve göreve başlayamayacak durumda olan adayların başvuruları yerleşmeye hak kazansalar
bile iptal edilecektir.
11) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.