Personel Alımı

Sınavsız olarak üniversiteye büro memuru, mühendis, tekniker, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacak

Yazılı veya sözlü sınav olmaksızın personel alımı yapan bir üniversite daha çıktı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sınavsız olarak büro memuru, mühendis, tekniker, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kendi bünyesinde 657 / 4-B sözleşmeli olarak 3 büro memuru, 1 mühendis, 1 tekniker, 20 güvenlik görevlisi ve 20 temizlik personeli alımı olmak üzere toplam 45 personel alımı yapacak. Personel alımı başvuruları başladı ve 10 Ocak 2022’de sona eriyor.

Personel alımına ilişkin Üniversite Rektörlüğü tarafından yayımlanan resmi ilanda ‘’ Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 45 (kırk beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır’’ denildi.

GENEL ŞARTLAR:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.)

3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu başvuracaklar için herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kiloyu gösterir belge ile belgelemek (Erkek aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 167 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 58 kg az, 78 kg çok olmamak. Kadın aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 162 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 54 kg az, 73 kg çok olmamak )

4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak” şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu. 6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

8. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

10. Yönetici tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

11. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

2. İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://basvuru.asbu.edu.tr adresinden online (çevrimiçi) olarak adaylar tarafından başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

3. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi:

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

• Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi, https://pdb.asbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Asil aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

• Atanmaya hak kazanan adayların; ilan tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde gerekli bilgi/belgeleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

• KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

• İstenilen bilgi/belgeleri teslim etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacak olup ilanda yedek listede adı yer alan adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

• Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

• Göreve başlamaya hak kazananların geçerli bir mazereti olmaksızın 1 ay süre içerisinde görevine başlamamaları veya sözleşme imzalamaktan vazgeçmeleri durumunda yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

• İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı bilgi/belge beyanında bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise de sözleşmeleri feshedilecektir. İlgililer hakkında yasal işlem yapılacak olup herhangi bir ücret ödenmiş ise bu ücretler yasal faizi ile birlikte geri tazmin edilecektir.

Resmi ilanı görüntülemek için Buraya Tıklayınız