İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

KPSS 55 puanla zabıta memur alımı başladı!

İŞKUR üzerinden personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediliyor. Gelen son personel alım ilanına göre KPSS 55 puan ile zabıta memur alımı başladı. Peki, başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Detaylar haberimizde..

KPSS 55 puanla belediye zabıta memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru için ikamet şartının aranmadığı açıklandı. Alımların Çankırı Saçak Belediyesi tarafından yapılacağı belirtildi. Belediye zabıta memur alım şartları ve detaylar şu şekilde açıklandı:

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediye zabıta memuru için başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS 55 ppuan şartını raşıması gerekiyor. Aynı zamanda adayların ön lisans mezunu olması gerektiğinin altı çizilirken, başvuru için KPSS P93 2020 puanı kullanılacağı duyuruldu.

YAŞ ŞARTI VAR MI?

Genel olarak kamu kurumları için yapılacak alımlarda şart sınırı bulunuyor. Kadroya başvuru yapacaklar için 30 yaşını aşılmaması gerektiği belirtildi.

BAŞVURU ŞEKLİ NASIL? BAŞVURU TARİHİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27.04.2022 –29.04.2022 tarihleri arasında Saçak Belediye Başkanlığı Çerkeş/Çankırı adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyenin resmi internet sayfasında 09/05/2022 (http://www.sacak.bel.tr) ilan edilecektir.

Başvuru Koşulları

a)Türk vatandaşı olmak,

  1. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  2. c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  1. d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  2. e) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  3. f) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  4. g) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

h)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında Gerekli Evraklar

Sınava girmek isteyen adaylar, www.sacak.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a)Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir)

c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir),

d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

Sınav Yeri ve Zamanı

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 16.05.2022 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere, Saçak Belediye Başkanlığı Yeni Mah. Saçak/Çerkeş/Çankırı adresinde bulunan Başkanlığın Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.