Politika

İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik

Özel istihdam bürolarının, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi alabilmeleri için başvuru tarihinden önceki 2 yıl süresince kesintisiz faaliyet göstermeleri gerekecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapan Kanun, özel istihdam bürosu faaliyeti yürütmek için başvuru yapacak kişilere izin verilmesine ilişkin esaslarını düzenleniyor.

Aracılık faaliyetlerinde izin verilebilmesi için aranan şartlardan bazıları şöyle:

– Kişiler; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,  ihaleye fesat karıştırma,hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmayacak.

– Türkiye İş Kurumuna başvurulan tarih içerisinde, brüt asgari ücret tutarının 20 katına denk gelen miktarda teminat verecek.

Özel istihdam büroları şube açabilecek

Özel istihdam büroları, belirlenen şartları yerine getirmeleri taktirde şube açabilecek, sistem ve markasını kullandırabilecek. Kurumca verilen izinler 3 yıl süreyle geçerli olacak ve her üç yılda bir yenilenebilecek.

Başvuru tarihinden önceki 2 yıl içerisinde kesintisiz faaliyet gösteren, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı özel istihdam bürolarına; olumlu rapor düzenlenmesi, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak için kuruma başvurulan tarihte brüt asgari ücret tutarının 200 katı kadarının teminat verilmiş olması, özel istihdam bürosunun vergi borcunun bulunmaması, SGK’ya prim, idari para cezası, gecikme cezasının bulunmaması, uygun iş yerine sahip olması göz önüne alınarak yapılacak olan araştırma sonucu herhangi bir suç işlememiş olması durumunda geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilecek.

Özel istihdam bürosunun, işçi sayısı, faaliyet alanı, iş hacmi ve şube açıp açmaması gibi hususlar değerlendirilerek, öngörülen teminat miktarının 10 katına kadar çıkarılmasına ilgili bakan yetkili olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü taktirde, başvuru tarihinden önce 6 ay kesintisiz faaliyet gösteren özel istihdam bürolarına, koşulları taşıması şartı öne sürülerek geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilecek. Bu yetki 3 yıl süreyle geçerli olacak ve her üç yılda bir yenilenebilecek

Özel istihdam büroları, mesleki eğitim düzenleyebilecek

Özel istihdam büroları; iş ve işçi bulmaya konusunda aracılık faaliyeti yapacak, iş gücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilecek, mesleki eğitim düzenleyebilecek, yetki verilmesi halinde geçici iş ilişkileri kurabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık faaliyeti yapamayacak, geçici iş ilişkilerinde bulunamayacaklar.

Program ve kurslar sonucunda bu faaliyetten yararlananları işe yerleştirmek üzere kurumla sözleşme yapan yükleniciler, sözleşme çerçevesinde iş ve işçi bulmaya aracılık yapabilecek. Kurumdan izin almaksızın bir iş yerinde, Basın Kanunu’nda yazılı araçlarla veya radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın, elektronik bilgi iletişim araçlarıyla iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamayacak, geçici iş ilişkilerinde bulunamayacaklar.

Basın ve yayın kuruluşları ile diğer bilgi iletişim araçları vasıtasıyla kurumdan izin almaksızın iş ve işçi bulmaya aracılık ve geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti gösteren kişilere ait reklam ve ilanların yayınlarını yapamayacaklar.

Özel istihdam büroları, yaptıkları işle ilgili olarak, üçer aylık dönemler halinde Türkiye İş Kurumuna rapor bildiriminde bulunacak. Bakanlık iş müfettişleri, özel istihdam bürolarına denetlemede bulunacak.

İzinler hangi hallerde iptal edilecek?

Bu kanunla, özel istihdam bürosu ve geçici iş ilişkisi kurma izinlerinin hangi durumlarda iptal edilebileceği düzenleniyor.

Özel istihdam bürosu kurma izni; aranan şartların kaybedilmesi veya taşınmadığının sonradan anlaşılması, izin almadan faaliyetin yürütülmesi, istisna tutulan meslek mensupları dışında iş arayanlardan ücret alınması veya menfaat sağlanması, iş arayanlara ilişkin bilgilerin iş ve işçi bulma faaliyetinden başka bir amaçla toplanması, çalışma izni bulunmayan yabancı işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi, 12 ay boyunca hiçbir işe yerleştirmeye aracılık yapılmaması durumunda, özel istihdam bürosu izni iptal edilecek, 3 yıl süreyle izin verilmeyecek.

Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi; iznin iptal edilmesi, işçi sayısının % 10’unun ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmemesi, bir yıl içinde en az bir işçinin ücretinin en az üç defa sözleşmeyle belirlenen ücretten eksik ödenmesi, kayıt dışı işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi durumunda geçici iş ilişkisi kurma yetkisi iptal edilecek ve 3 yıl süreyle izin verilmeyecek.

Özel istihdam büroları, şubelerinin faaliyetlerinden ve kuruma karşı olan sorumluluk ve yükümlülüklerinden birlikte sorumlu olacak.

Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali edilmesi halinde, devam eden sözleşmelerin uygulanmasına süreler tamamlanıncaya kadar devam edilecek, ancak bu dönem içerisinde geçici iş ilişkisi kurma veya geçici işçi sağlama sözleşmesini tekrar uzatma yetkisini kullanılamayacak.

Özel istihdam bürosunun iflası, kapatılması, aracılık faaliyeti veya geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali ya da işçi ücretlerinin büro tarafından ödenmemesi hallerinde, diğer kanunlarda düzenlenen hükümlere bakılmaksızın işçi alacakları teminattan öncelikli olarak ödenecek.

Özel istihdam bürosunun kapanması durumunda geçici işçi çalıştıran işverene bu durumun bildirilmesiyle geçici iş ilişkisi sona erecek.

Kurum tarafından aracılık izni veya geçici iş ilişkisi yetkisi verilmemesi, bu iznin veya yetkinin iptal edilmesi kararlarına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren 30 iş gününde yetkili iş mahkemesinde dava açılabilecek.

Özel istihdam bürosu, aracılık ve geçici işçi sağlama faaliyeti karşılığı olarak işverenden hizmet bedeli alabilecek. İş arayanlardan ve geçici iş ilişkisiyle çalıştırılan işçilerden menfaat sağlanmayacak ve hizmet bedeli alınmayacaktır. Ancak özel istihdam bürolarınca, istisna tutulan meslekler ve pozisyonlar için hizmet bedeli alınabilecek.

Cezalar

Kanunun içeriğinde, Türkiye İş Kurumundan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlara verilen cezaların da düzenlemesi yapıldı.

Bu durumda, kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan kişilere 20 bin lira, tekrarı halinde 40 bin lira, bu kapsamda hizmet alan işverenlere 10 bin lira, kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen kişilere 50 bin lira, fiilin tekrarı halinde 100 bin lira, bu kapsamda hizmet alan işverenlere 20 bin lira, iş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan kişilere 20 bin lira, geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı 5 bin lira idari para cezası verilecek.

“Muhabbet ve sadakatimiz hep aynı noktada olacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, tasarının kabul edilmesinin ardından bir teşekkür konuşması yaptı.

Süleyman Soylu, “Bugün Genel Başkanımız olağanüstü kongre kararı aldı. Sayın Ahmet Davutoğlu bugün genel başkanımız ve başbakanımızdır, bıraktığı andan itibaren de kendisine muhabbetimiz ve sadakatimiz hep aynı noktada devam edecektir. Bugün bu parti ve grup hem bugünkü genel başkanına olan sadakatini ve bağlılığını bir kez daha ifade etmiştir hem de parti ruhunun, siyaset anlayışının ve milletin verdiği sorumluluğun ne demek olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.” açıklamalarında bulundu.

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, Genel Kurul’un bugünkü çalışma kararı kaldırıldı.

Sıradaki tasarı ve teklifler için komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, birleşimi, 10 Mayıs Salı günü saat 15.00’de toplanmak üzere erteledi.

AA

Bir Yorum