Ekonomi

Taşeron Broşüründe Tutarsızlık – Başlangıçta Kadro Müjdesi Daha Sonra ÖSP

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı yayını olan ekonomi bülteni’nde mart 2016 sayısında yer alan taşeron işçisine kadro müjdesi başlığı altında taşeron işçilerin nasıl kamuda istihdam edileceğine dair detaylar yer alıyor. Söz konusu kadro meselesi hakkında kamu personeli sitesi olarak taşeron işçileri dinliyor sayın bakan ve hükümet yetkililerinin açıklamalarını sık sık sitemizde yayınlıyoruz.

Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ekonomi bülteninde taşeron işçisine kadro müjdesi başlığında çıkan broşürün başlığı bu şekilde fakat içeriğine giriştikçe kadro meselesinin ÖSP’ye devşirildiği görülüyor.

ÖNCE KADRO

SONRA ÖSP

Taşeron işçilerin seçim vaadi olan tam kadro konusunda hükümetten talepleri ise her geçen gün artıyor. Ayrıca 1 Kasım’dan sonra işe giren taşeron işçilerin ise kamuda istihdam edilmemesi bir çok taşeron çalışanı mağdur edeceğe benziyor. Bir kesim ise 1 Kasım sonrası işe giren taşeronların torpilli olduğunu ve söz konusu taşeron kadro meselesinden sonra torpil vasıtasıyla işe alınıp kadrolaştırılmaya çalışıldığını iddia ediyor. Peki Taşeron İşçisine kadro müjdesi olarak paylaşılan ekonomi bülteninin içeriği nedir? İçeriğin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İşte TAŞERONA KADRO Müjdesi Broşürünün İçeriği

Kamudaki taşeron işçilerinin kadroya alınması yönünde Genel Başkanımız ve Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan açıklama taşeron işçilerini sevince boğdu. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin gelen sorulara şöyle yanıt veriyor. Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun açıklamış olduğu düzenleme, sadece aşağıda belirtilen kamu işyerlerindeki alt işveren (taşeron) işçilerini ilgilendirmektedir. Özel sektör şirketlerine ait işyerlerinde çalışan alt işveren (taşeron) işçileri bu kapsamda değildir. Buna göre;

Genel ve özel bütçeli idareler,  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

 Sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler,

 İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar,

Özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işlerinde çalışan işçilerin kapsama alınması öngörülmektedir.

Kamuda hem asıl işlerde ve hem de yardımcı işlerde çalışan yaklaşık 720 bin işçi bu haktan yararlanacak. Bu şekilde özel sözleş- meli personel olarak istihdam edilecek işçiler, 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak çalışanlar olup, emekliliğe hak kazananlar ise bu durumdan yararlanamayacak. Kamu işyerlerindeki alt işveren (taşeron) işçilerinin özel sözleşmeli personel olarak alınabilmesi için aranacak şartlar aşağıda yer almaktadır;

Kurum ve iş açısından kapsamda bulunmak,

Tasarının TBMM’ye sevk edildiği tarih itibariyle çalışıyor olmak,

 Kapsamdaki idarelerde 1 Kasım itibarıyla çalışıyor olmak,

Yaş hariç devlet memurluğuna atanmak için öngörülen genel şartları taşımak,  Emekli aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

 65 yaşını doldurmamış olmak,  Haftalık çalışma saatinin tamamında idareye ait işlerde çalışıyor olmak,

Dava açma dâhil her türlü haklarından feragat etmek,  Yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak,

 Devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla ilgili olarak hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. Bu şartların tümünün sağlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları yerine getiremeyen alt işveren (taşeron) işçileri, özel sözleşmeli personel olma hakkından yararlanamayacaktır.

TAŞERON İŞÇİSİNE KADRO MÜJDESİ!

 HANGİ İŞÇİLER BU HAKTAN YARARLANACAK? BU KAPSAMDAKİ KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR? YAPARSA YAPAR HANGİ İŞLER BU KAPSAMA GİRMEKTEDİR? ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL MALİ VE SOSYAL HAKLARI NELER OLACAK?

Yapılacak yasal düzenleme ile  Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında ve asıl işveren alt işveren (taşeron) ilişkisinin kurulduğu “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında” yer alan asıl ve yardımcı işlerde,

 Süreklilik arz eden (bir yıl-12 ay) hizmetlere ilişkin işlerde,

 İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecektir. Söz konusu kapsam dışında kalan 3 aylık veya 6 aylık bir çalışma dönemi için geçici işçi olarak çalıştırılan kişiler bu haktan faydalanamayacaktır. Bu düzenlemeyle kamuya geçecek taşeron işçilerinin maaş veya özlük hakları yönünde bir farklılık olması beklenmiyor. Taşeron işçiler yeni bir statü ile kadroya alınacaklar ve “özel sözleşmeli personel” statüsü olacaklar. Kadroya alındıktan sonra üç yıl arayla sözleşmeler yenilecektir. Bu kişiler devlet memuru kadrosuna alınmayacak, sadece özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir. Aynı işte ve aynı özlük haklarıyla çalışmaya devam edilecek, maaş ve özlük hakları taşeron firmalar yerine kamu kurumları tarafından yerine getirilecektir. Yapılacak düzenlemeye göre;

01.01.2016 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacaktır.

01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde “sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı” kadar arttırılarak güncellenecektir.

 4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacaktır.

 İhale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacaktır.

ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİSİ “ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL” OLACAK MI?

Özel sözleşmeli personel modeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın alt işveren (taşeron) işçilerinin atamalarının yapılabilmesi ve bunlar aracılığıyla yürütülen hizmetlerin aynı şekilde sürdürülmesi amacıyla oluşturulan yeni bir sözleşmeli personel çalıştırma modelidir. Bu modelde, bu kapsamdaki sözleşmeli personelin seçiminde aranacak şartlar ve uygulanacak sınav, ödenecek ücret, üç yılı geç- memek üzere yapılacak sözleşme süreleri, sözleşme usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda çalıştırılacak personel;

 Özel Sözleşmeli Personel unvanlı pozisyona atanacak.

İhale hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birimde istihdam edilecek.  Bu istihdamın usul ve esasları ile haklar ve yükümlülüklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla düzenleme yapılacak.

 Sözleşme dönemi üçer yıllık periyotlar olarak düzenlenecek.  Sosyal güvenlik yönünden 4/a’lı (SSK) olacak.

Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakkı bulunacak.

BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE BAĞLI KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN DURUMU NASIL OLACAK?

Belediye ve özel idarelerdeki alt işveren (taşeron) işçileri için, bu kurumların kuracağı şirketler aracılığıyla istihdam sağlanacak. Diğer bir deyişle Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bağlı kuruluşlarında alt işverende çalışan işçiler bu idarelerin kuracağı kendi şirketlerinde istihdam edilecek. Buna göre;

 Halen mahalli idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışanlar mahalli idarelere ait şirketlerde işçi olarak istihdam edilecek.

Mahalli idarelerin mevcut şirketlerinde çalışanlar aynen çalışmaya devam edecek. Bu şirketlere, personel çalıştırılmasına dayalı işler kapsamında verilecek işler 4734 sayılı kanunun 22’nci maddesinde öngörülen limit ve şartlara tabi olmaksızın doğrudan temin yöntemiyle yapılacak. Diğer bir ifadeyle belediyelerin kurmuş oldukları şirketlerde çalışanlar mevcut şirketlerinde aynen çalışmaya devam edecekler ve durumlarında bir değişiklik olmayacak. Sadece Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bağlı kuruluşlarında alt işveren bünyesinde istihdam edilen işçiler mahalli idarelere ait şirketlerde özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.
 

Bir Yorum

 1. bizkadrodan vazgeci tik clklş olmasln onuda cok görmeyin alllah biidiyi gidiyap sln oy yok akepe secimi kendiniz yapın

 2. Yıllarca AKP ye oy verdim.. Burnunuzdan gelsin aldıgınız oylar.. Şartlara bak gene taşeronu eziyolar..

 3. Secim beyannamesindeki,meydanlar daki sozlerinize sahip olun,FİLOZOF OLMAYİN!HERKEZİN ANLADİGİ KADRO YU VERİN!!VERMESSENİZ DE(Herkes kendine yakisani yapar sn.bakanlar)HARAM OLSUN OBUR DUNYA DA HESAPLASİRİZ…

 4. 1 kasimda ne ya binlerce insanı işinden edecekler bende19 kasimda girdim bizide dahil edin yasaya mağdur etmeyin başbakanın sözü vardı kimse mağdur olmayacakti

 5. 1 kasimda ne ya binlerce insanı işinden edecekler bende19 kasimda girdim bizide dahil edin yasaya mağdur etmeyin başbakanın sözü vardı kimse mağdur olmayacakti

 6. Tasorana yaptığınız işkenceye son verin.başbakanımız değişecek diye verilen sözler yerine getirilmiycekmi?hakkımızı sizlere helal etmeyiz.dürüst adaletli bir şekilde açılışın lütfen

 7. kad ro dediler fakat fıs çıktı a taşeron gidiyor b taşeron geliyorr..

 8. niye bu eziyet bize verecek sen verin biz başka devletten miyiz verin şu kadroyu

 9. Dalgami geciyosun milletle akp oy alana kadarmiydi kadro sozunuz bidaha alirsiniz oy filan

 10. Başbakan kadro dedi bakan ösp dedi sonunda başbakanıda aldılar görevden herşey her an olabilir değerli cumhurbaşkanımız sahalara indi başkanlık için taşeron arkadaşlarım eminim gerekli hassasiyeti göstereceklerdir

 11. Sayin cumhurbaşkanim Allah aşkina bize yardimci olun zor durumdayiz

 12. Okul da taserondayim 25 mayis. Son sozlesme bitiyor sonra ya birakin kardesim insanlarin umutlariyla oynamayin ayip

 13. Allah aşkına yakışıyor mu bu hükümete işçi demek ne demek sizin gözünüzde verin kadromuzu ne sınavı ya 5 senedir kyk dayım gecemezsem sınavı ne olcak sözünuzu tutun yemeyin bir hayır işliyor sunuz bari bulastirmayin iyi çalışmalar dilerim

 14. TAŞERON İÇİN DEĞİŞEN BİR OLAY YOK SADECE ARADAKİ ŞİRKETÇIKTI ŞİRKETİN CUKKASI DEVLETE KALDI. TAŞERON YİNE AYNI MAAŞ AYNI HAKLAR NE YAPILDI TAŞERONA

 15. okul hizmetlileri noluyo yilda dokuz ay calisiyo ne yani yararlanamiyormu bu yasadan

 16. Ataturk hava limanı kargo calısanları hepsi akp ye oy verdi sonuc ne yine yalan dolan sozde taseron kalkacaktı bu gidisle biz hep kole kalırız bizim gibi ahmaklar oldukca bunlar padisah bile olur elime tukureyimki oy verdim

 17. TAŞERON SORUNUNU BİRAN ÖNCE ÇÖZÜLÜP KADROLARIN VERİLMESİ ÇALIŞANLARIN EN BÜYÜK ARZUSUDUR MAAŞLARDA ASGARİ ÜCRET BAZ ALINMASI OLMAMASI GEREKİR BU MAAŞLA ZATEN TAŞERON OLARAKTA ALIYORUZ HASTANELERDE TAŞERONA HERTÜRLÜ İŞLERİN YAPTIRILMASI YASAKLANMALIDIR HERKES KENDİ İŞİNİ YAPACAK MADDESİ KONULMASINI TALEP EDİYORUZ DÖNER SERMAYEDEN PROMOSYONDAN FAYDALANMASI İÇİN YASA ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ AKP Lİ OLARAK EN BÜYÜK İSTEGİMİZ ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILARIN DEVAMINI DİLİYORUZ AKP OLARAK

 18. Elimizde mahkeme kararı var ( muvazaa ) araştırma hastasinde eczane teknisyeni olarak çalışıyoruz.yanımda çalışan arkadaş memur aynı işi yapıyoruz ama ben köle gibi görülüyorum.yıllarımızı verdik,coluk çocuk sabrettik.niye yargı kararı tanınmaz ülkemde , kimeneye güveneceğiz.lütfen biraz mantıklı , adil olunsun.yeter artık bir Arjantin , bir Yunanistan mı olalım.

 19. 1 Kasımdan sonra işe giren Taşeron İşçilere de kadro verilsin.bırakın bu saçma sapan lafları neymiş 1 Kasımdan sonra işe girenler torpille girmiş.peki 1 Kasımdan önce girenler sınav kazanarak mı girmiş.

 20. Gelen Vurdu Giden Vurdu Kime iydediysek … her zaman alttaki eziliyo kendilerı koltuk sevdasındalar başka devletın açlarını doyurma peşindeler aferın alacaklar emerıkadan bızım ulkenın açları sefelat içinde 1 aydır kadru dedık bogazımıza dizdiler bız ekmeyımızın peşındeyız siz NEYIN KAFASINI YAŞIYONUZ YETER ARTIK

 21. AKP MEMURUN PARTİSİDİR İŞÇİ KOZ OLARAK SEÇİMLERİ SÜSLEYEN İŞVERENLER TARAFINDAN İŞÇİLERİ GÖNÜLSÜZ DE OLSALAR GECE GÜNDÜZ DEMEDEN PARTİYE SÜRÜKLEYEN ADALETSİZ BİR SİSTEMDİR ASGARİ ÜCRETİ VERİNİZ MEMURA MEMURUN ÜCRETİNİ VERİNİZ TAŞERON İŞÇİSİNE GÖRELİM SAGLIK BAKANI İSTİFA ETSİZ SAGLIK İLE TAŞERON AYNI STATÜDE ÇALIŞTIRILMAKTADIR DÖNER SERMAYE TAŞERONUN HAKKIDIR

 22. Millet harıl harıl çalışsın siz torpille girin işe sonra da kamu kurumunda kadro bekleyin aç susuz çalışan milyonlarca üniversiteli gençlerin suçu günahı ne , tüm issiz geçenlere kpps dayatması koyun 90 puan alın altı zaten yerleşemiyor. Başka torpillilerede liyakata bakılmadan sınav şartı olmadan kadro verilsin. Haram zıkkım olsun.

 23. AKP TAŞERONA KADRO VEREMEYECEKSENİZ KİMİN OYLARIYLA KİMLERE HAKLARINI VERMİYORSUNUZ ANLAMIŞ DEGİLİZ ÖSP DEGİL ASLI KADROLU OLARAK ÇALIŞMAK TARAFTARIYIZ

 24. ASGARİ ÜCRETLE ÇOCUKLARIMIZIN GELECEGİNE IŞIK TUTAMADIKTAN SONRA HANGİ PARTİ GELİRSE GELSİN FARKETMEZ

 25. TAŞERON SINAVA GİRECEKSE KADROLU ÇALIŞAN MEMURUNADA SINAV ŞARTI GETİRİLSİN NEDE OLSA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMIYOR

 26. SÖZDE TAŞERON SORUNUNU ÇÖZMEK DEGİL GÜNDEMDE TAŞERON İŞÇİLERİN GÖLÜNE SU SEPMEK

 27. HASTANELERDE TAŞERON İŞÇİLERİNİ SAGLIK ÇALIŞANLARIDA İŞLERİNİ YAPTIRIYORLAR SÖZDE SAGLIK ÇALIŞANI HASTANELERDE TAŞERON İŞÇİLERİNE YÖNELİK BASKI TAVIRLARI UYGULANIYOR SAGLIK BAKANI ÖNLEM ALSIN İDARECİLER KADROLU ÇALIŞANLARIN HAKLARINI KORURKEN TAŞERON İŞÇİLERİNE SAVUNMALARINI DAHİ YAPTIRMIYORLAR ADALETSİZLİK

 28. TAŞERON İŞÇİLERİ OLARAK SEÇİMM İSTİYORUZ ENKISA ZAMANDA ÖSP PERSONEL+TAŞERON –ASIL KADROLU ÇALIŞAN OLMAK İSTİYORUZ

 29. RESMİ GAZETEDE TAŞERON İŞÇİLERİ ASLİ KADROLU OLMUŞTUR İBARESİ BULUNANA KADAR HİÇBİR ŞEKİLDE YAZILANLARA İNANMIYORUZ TAŞERON İŞÇİLERİ OLARAK

 30. Yüzde 99.9 tamammış kimi kandiriyosunuz ne olduğu belli oldu artık.sandıkta görüşürüz

 31. Eğer en kisa zamanda kadro verilmezse başkanlık sistemi zarar görür