Gündem

KDV alacakları için yeni karar! Prefabrik yapıyla konteynerler için indirimden kaynaklı KDV iade alacağının sene içinde nakit olarak iadesi olabilecek!

İndirimli orana tabi prefabrik yapıyla konteynerlerin KDV alacağında kolaylık sağlanmış olundu. Resmî Gazete ’de yer alan karar göre, prefabrik yapıyla konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerde ortaya çıkan KDV iade alacığı sene içinde nakden iadesine karar verildi.

KARAR RESMİ GAZETEDE YER ALDI

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca hazırlanmış olan ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Bu çerçevede, prefabrik yapıyla konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklı olan KDV iade alacağının, sene içinde ve nakden iadesine karar verilmiş olundu.

Bunun yanı sıra, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli depremlerden sonra da ilanı yapılan mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine dair yapılan düzenlemeler çerçevesinde, deprem afeti nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen şehirlerde mükellefiyeti olanların beyanname  verme için yükümlülükleri ertelenmiş olmasından dolayı, iade taleplerini ilişkin KDVİRA sistemi tarafınca yapılan sorgulama sonucunda ise üretilen kontrol raporu içinde, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellef de dahil) mücbir sebepten kaynaklı KDV beyannamesi vermemesi ve Ba- Bs bildiriminde bulunmamasından dolayı tespiti yapılan olumsuzluklar için de isabet eden kısmının teminat verilmesi durumunda nakden ve ya mahsuben iade edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olundu.

MÜCBİR SEBEP SÜRESİNİN BİTİMİNE KADAR UZATILMIŞ OLUNDU

Mücbir sebep durumunda olduğu kabulü yapılan mükelleflerin KDV iade taleplerine yönelik olarak (ATU çerçevesindeki iadeler de dahil) KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan yemin mali müşavirlik (YMM) raporlarının ibrazı adına belirlenmiş olan süre, mücbir sebep halimin ilan edilmiş olan döneme isabet eden kısmı adına işlemeyecek, mücbir sebep halinin bittiği tarihten itibaren de kalan süreler işlemeye devam edecektir.

Bahsi geçen mücbir sebep çerçevesinde yer almakta olan mükelleflerin KDV iade taleplerine yönelik olarak da vergi dairelerince eksikliklerinin giderilmesi adına gönderilen yazılarda verilen zaman için de aynı uygulamanın geçerli olmasına karar verildiği açıklandı.

Öte yandan ise Bakanlığın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete ‘de yayımlandı, yürürlüğe girmiş oldu.