Mevzuat

Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğ

Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin tamamı T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Resmi Gazete’nin 2 Haziran 2016 tarihli sayısında yayımlandı. Söz konusu yönetmelik ve diğer tüm gelişmeleri takip edebilmek için kamupersoneli.net’i takip etmeye devam edin.MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Araştırma ve geliştirme (ar-ge) laboratuvarlarında, sualtı kaynak elektrotlarının dalış tanklarında testlerden geçirilerek geliştirilmesi ve üretiminin yapılması.

b) Mekatronik mühendisliği bölümünde yapılacak uzaktan kumanda edilen sualtı aracı çalışmaları ile kullanıcı seviyesinde de eğitimler vererek dünyanın her noktasında çalışabilecek istihdam alanları yaratarak ülkemize döviz kazandırmak ve yerli üretimi teşvik etmek.

c) Boru hatları, köprü ayakları, sualtı yapıları, gemi gövdeleri, petrol platformları, rüzgâr türbinleri, gemilerin saç ölçümü, pervane değişimi gibi birçok alanda iş imkânı sağlayacak olan, dalış tanklarında ve havuzda, sualtı kesme/kaynak ve tahribatsız muayene eğitimi vermek.

ç) Merkezde yetişkinler ve çocuklar için özel yüzme kursları açmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Birinci sınıf dalgıç eğitimi vermek.

b) Su altı kaynak/kesme elektrotlarının ar-ge çalışmalarını yapmak.

c) Uzaktan kumanda edilen sualtı aracı ve robotlarının geliştirilmesi için projeler hazırlamak.

ç) Yüzme ve sualtı spor faaliyetleri araştırma projelerini hazırlamak.

d) Sualtı savunma sanayinde gerekli cihaz, ekipman ve sensörlerle ilgili ar-ge çalışmaları ve uygulamaları yapmak.

e) Sualtı enerji projeleri yapmak.

f) Sualtında helikopterden kaçma eğitimi vermek.

g) Sualtı tahribatsız muayene eğitimi vermek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, kongreler, kurslar ve seminerler düzenlemek.

h) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sualtı teknolojileri ile ilgili ders ve seminerler düzenlemek.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel ve özel kişilerden gelecek isteklere göre araştırma ve incelemeler yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak ve yapanları teşvik etmek.

j) Her türlü faaliyetiyle ilgili olarak yerli kuruluşlar, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları veya Üniversite içinden veya dışından konunun uzmanı kişiler arasından, Mütevelli Heyetinin uygun görüşü ile Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Görev süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

(2) Rektör, Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından, konunun uzmanı kişiler arasından, Mütevelli Heyetinin uygun görüşü üzerine bir Müdür Yardımcısı atar. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden atanabilir. Müdür Yardımcısı, Müdüre vekâlet eder ve Yönetim Kurulu toplantılarında raportörlük görevini yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyelik seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanacak üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur, görev süresi üç yıldır. Kurul ayda bir kere en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda Danışma Kurulunu oluşturmak.

b) Merkezin düzeni, genel işleyişi ve idari personeli ile ilgili Müdürün önerilerini karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını gelir ve gider bütçelerini karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlaşmış kişilerden oluşur. Görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Danışma Kurulu, Üniversite öğretim üyelerinden oluşturulabileceği gibi, bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki kişilerden de oluşturulabilir. Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 13 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir, sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Rektör tarafından onaylanır.

Personel

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektörce görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Gelir kaynakları

MADDE 15 – (1) Merkezin gelirleri, Üniversite bütçesinden aktarılan ödenekler, her türlü bağış ve yardımlar ile etkinliklerden elde edilen gelirlerden oluşur.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamu haberleri, Resmi Gazete, Son Dakika Gelişmeleri ve çok daha fazlası kamu haberleri merkezinde.

Kamupersoneli.net | Ankara