Mevzuat

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de

4 Haziran 2016 Cumartesi tarihli Resmi Gazete ilanına göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(4) Hizmet bölgeleri için belirlenen çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetlerin her bir yılı puanlandırılır. Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesi için ilave çalışma sürelerinin 3 yılı geçmemek üzere her bir yılına karşılık çalışılan idarenin hizmet puanı verilir. Ayrıca bölgedeki toplam çalışma süresi 6 yılı geçen süreler için de her bir yıl için 1 puan verilir. Ay ve gün kesirleri de aynı şekilde puanlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “puan ve tercih üstünlüğüne göre” ibaresi, “, hizmet puanı esas alınarak unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre (d) ve (e) bentleri çerçevesinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “diğer” ibaresi “kalan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “C birim alt tipinin alt tip sırası en düşük olan hizmet” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibaresi “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “kurs,” ibaresinden sonra gelmek üzere “staj,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Yılda toplam 90 günü geçmeyen, yurtdışına yapılan geçici görevlendirme süreleri.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde belirtilen hizmet bölge ve alanları dışındaki yurtiçi yerlere yapılan geçici görevlendirmeler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile;

a) Gümrük taşra teşkilatı idareleri için; Gümrükler Genel Müdürü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürünün katılımıyla 5 üyeden,

b) Döner sermaye teşkilatı idareleri için; Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürünün katılımıyla 6 üyeden,

oluşan Yer Değiştirme Kurulu teşkil ettirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bulunduğu hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlardan beşinci hizmet bölgesi boş olanlar, birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geriye dönük hizmet puanı hesabı

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce beşinci hizmet bölgesi hizmetini tamamlayanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından yararlandırılırlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelin Üçüncü Hizmet Bölgesi başlıklı bölümünün 41 inci sırasında bulunan “Sinop Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği” ibaresi “Sinop Gümrük Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş ve bu sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki “42” ve

“43” üncü sıralar ile Dördüncü Hizmet Bölgesi başlıklı bölümün 29 uncu sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki “30” uncu sıra eklenmiş, İkinci Hizmet Bölgesi başlıklı bölümünün 4 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.