Sağlık Personeli

SGK 110 Sözleşmeli Eczacı Kura Sonuçları Açıklandı (Sözlü Mülakata Girmeye Hak Kazananlar)

 Sosysl Güvenlik Kurumu tarafından 26.05.2016 tarihinde yapılan kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan Eczacılara ait liste yayımladı.

SGK istihdam etmek üzere 110 Sözleşmeli Eczacı alacağını daha önce duyurmuştu. Kura çekimi sonrası istihdam yapılacak sayının 4 katı kadar saayı sözlü sınava girmeye hak kazandı.

1 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

4 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre

sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket

etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini

tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında

istihdam edilmeleri mümkün değildir.

Sözlü Sınav

1. Ekli listede Sağlık Bakanlığı başvuru numarası, adı-soyadı, sözlü sınav tarihleri ve saatleri belirtilen

adaylar, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar’ın Ek-2

nci maddesine istinaden, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik

Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 3.Kat A Blok 332 nolu Anadolu Toplantı Salonunda

sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2. Sınava katılacak adayların fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi

veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler ile genel sağlık sigortası mevzuatına ilişkin sorular sorulabilir.

4. Sözlü sınav sonucu 100 tam puan üzerinden 70 tam puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacaktır.

5. Sınavda, 70 tam puan ve altında alan adaylar, asıl ve yedek listelerde yer alamayacaklardır.

6. Sınava Ankara dışından katılacaklara yapacakları seyahatle ilgili herhangi bir ödeme yapılmayacaktır,

Kesin Başarı Listesi

Kesin başarı listesi, sözlü notları 100 tam puan üzerinden 70 tam puan ve üzerinde olan adayların en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralaması sonucu belirlenecektir. Sözlü notu 70 tam puan ve üzerinde olan adaylar asıl ve yedek listelere girmeye hak kazanacaktır.
2. Kesin başarı listesi ve atamaya esas istenilecek bilgi ve belgeler Kurumumuz internet sitesinden ilan edilecek olup, ayrıca adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.
3. Kesin başarı listesinin belirlenmesinde puanı eşit adaylar olması halinde, öncelikle mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.