Adalet Personeli

HSYK'dan Doğuma Bağlı Haklar Kapsamında Yapılan Yönerge Değişikliklerine İlişkin Duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, resmi internet sitesi üzerinden 10 Şubat 2017 tarihinde doğuma bağlı haklar kapsamında yapılan yönerge değişikliklerine ilişkin duyuru yayınladı.

İŞTE O YÖNERGE VE DUYURU;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde düzenlenen, doğum sebebiyle verilecek analık izni, süt izni ve yarım gün izin haklarının yargı mensuplarınca hangi şekilde kullanılacağı ile, anılan Kanunun 101 inci maddesinde düzenlenen doğum sonrası gece nöbeti muafiyetinin süresi hususlarında, bir takım tereddütlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda değinilen belirsizlik ve tereddütlerin giderilebilmesi bakımından, bu hususta bir düzenleme yapılması gerekliliği gözetilmek suretiyle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 18/01/2017 tarihli gündeminde anılan konular görüşülerek;

1) Doğuma bağlı haklar kapsamında, Kurulumuzun 30/04/2014 tarih ve (1) sıra sayılı  “Hâkim ve savcıların yıllık, mazeret,  hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri” konulu Yönergesinin “Mazeret İzni” başlıklı kısmına (4) sıra sayılı bendin eklenmesine, 

2) Gece nöbeti muafiyeti bakımından ise, Kurulumuzun 30/04/2014 tarihli (3) sıra sayılı “Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar” konulu Yönergesinin (4) sıra sayılı bendinde gerekli değişiklikliğin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Anılan yönergelerin öngörülen son hâli, yapılan değişiklikler ilgili kısımlara işlenilmek suretiyle ilişikte gönderilmiş olup, ayrıca Kurulumuz internet sayfasında da yayımlanmıştır. 

Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir