Eğitim

Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursuna 120 Kursiyer Alımı Duyurusu Yayımlandı

Duyuru 8 Haziran 2016 tarihinde yayımlandı. Duyuruyada Mesleki Eğitim Kursuna giriş sınavının 22 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Söz konusu kursa 120 kursiyer alınacaktır. Yayımlanan duyuruya göre;

MALİYE BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI

DUYURUSU

SINAV TARİHİ, YERİ VE ALINACAK KURSİYER SAYISI

Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı, 22/07/2016 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

2016-2017 eğitim dönemi için Ankara Mesleki Eğitim Kursuna 120 kursiyer alınacaktır.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sınav başvurularında;

a) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında bulunmak,

b) Lisans veya lisans üstü öğrenim mezunu olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 4 yıl görev yapmış olmak,

ç) 2016 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1/1/1981 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya eğitim süresince erteletmiş olmak,

şartları aranacaktır.

Görev süresinin hesaplanmasında;

-Hizmetin son 2 yılının Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför unvanları hariç 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında, kalan sürenin ise; hangi statüde olduğuna bakılmaksızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında geçmesi gerekmektedir.

-Memuriyette iken veya memuriyet öncesinde yapılan askerlik hizmeti görev süresine dahil edilecektir.

-Ancak, görev süresinin hesaplanmasında aylıksız izinde geçen süreler dikkate alınmayacaktır.

Maliye Kursu veya Mesleki Eğitim Kursu mezunu olanlar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yer alan (A) Grubu kadrolarda bulunanlar (yardımcılar dahil) ile Uzman ve daha üst unvanlarda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru şartlarını taşıyanlardan Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavına katılmak isteyen Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı personeli, Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)internet adresinde bulunan”Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu 20 Haziran 2016 tarihinden 24 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine (17:30) kadarelektronik ortamda doldurmak suretiyle aşağıda açıklandığı şekilde başvurularını yapacaklardır.

-Adaylar başvurularını, T.C. Kimlik Numaralarını yazmak suretiyle elektronik ortamdaki başvuru formuna giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan 1 ve 2 nci bölümlerdeki bilgilerde hata veya eksikliğin bulunması halinde adaylar ilgili personel birimine başvurarak, bu hata veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemine devam edeceklerdir.

-Başvuru formunun 3 üncü bölümü adaylar tarafından doldurulacaktır. Bu bölümdeki bilgilerde aday başvurunun son gününe kadar düzeltme yapabilecektir. Adaylar formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra onaylanıp gönderilmesine dikkat edeceklerdir.

PERSONEL BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri,

-Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri,

kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra 27 Haziran 2016 tarihinden 1 Temmuz 2016 tarihi mesai bitimine (17:30) kadar onaylama işlemini yapacaklardır.

Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan sorumludurlar.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİNİN ADAYLARCA TEMİNİ

Adaylar, SınavGiriş Belgesini 18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)internet adresindençıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp çalıştığı şube veya birim amirine mühürletip imzalatmak suretiyle onaylatacaklardır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

1) Yazılı sınav soruları, Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Yönergesinin 10 uncu maddesinde belirtilen konularda ve oranlarda sorulacaktır.

2) Sözlü sınavda adaylar,

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Genel yeteneği ve genel kültürü,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME

a) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından bu duyurunun, “VI-SINAV ŞEKLİ VE KONULARI” başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ile (c) bentlerinden her biri için yirmibeşer puan üzerinden değerlendirilir.

c) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az elli puan alınması gerekmektedir.

d) Başarı sırası yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

e) Başarılı adaylardan duyuruda belirtilen sayıda aday, başarı sırasına göre Kursa kayıt hakkı kazanacaktır. Kursa kayıt hakkı kazanan adayın dörtte biri kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Son sırada aynı puanı alan birden fazla adayın bulunması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınacaktır.

f) Giriş sınavı sonuçları ile asil ve yedek olarak kayıt hakkı kazananları belirtir liste Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

g) Kursa kayıt hakkı kazananlarının birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

YAZILI SINAV SORULARININ İLANI VE YAZILI SINAV SORULARINA İTİRAZ İLE YAZILI SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

a) Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)internet adresinde ilan edilecektir.

b) Adaylar yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soruların ilanını takip eden beş iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip eden beş iş günü içinde itirazlar değerlendirilecek, sonuç Personel Genel Müdürlüğünce adaylara bildirilecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanların listesi sınav tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde, Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca ilgilisine herhangi bir tebliğ yapılmayacaktır.

d) Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden üç iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonu tarafından takip eden üç iş günü içinde itirazlar değerlendirilecek, sonuç Personel Genel Müdürlüğünce adaylara bildirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

a) Kursa kayıt hakkı kazananlardan, başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların ve görevden uzakta olanların kursa kayıtları yapılmaz.

b) Sınava girecek adaylar, beraberlerinde sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

c) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz gibi haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi vb. araçlarla girmek yasaktır.

ç) Kursiyerlere eğitim ve öğretim süresince Harcırah Kanununun 37 ve 42 nci maddeleri çerçevesinde gündelik ödenecektir.

İletişim Adresi : Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat No:308

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54- 415 20 55 – 415 20 65

Faks : 0 (312) 425 04 43 – 424 06 39

Kamupersoneli.net / ANKARA