Mevzuat

Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Demiryolu Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla, Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurul; demiryollarından sorumlu ilgili Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü, TCDD Genel Müdürü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdüründen teşekkül eder.

Kurul üyelerinin görevleri başında olmadıkları durumlarda yerlerine vekâlet edenler Kurul üyesi olarak toplantıya katılırlar. Kurul, gerek duyduğunda diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini oy hakkı olmaksızın toplantıya davet ederek bilgi ve birikimlerine başvurabilir.

Kurulun Görevleri

*  Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ve diğer demiryolu işletmecileri ile Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, bunun için gerekli kararları almak

* Demiryolu politikaları geliştirmek ve Bakana sunmak

* Demiryolu sektörünü izleyerek sürdürülebilir bir yapı kazanması için teklif hazırlamak ve Bakana sunmak

* Demiryolu sektörü yatırım ihtiyacıyla ilgili çalışmalar yapmak ve Bakana sunmak

* Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri

* Kurulu temsil etmek

* Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantıyı yönetmek

* Üyelerden birini kurul başkan vekili olarak belirlemek

* Alınan kararları ilgili kişi ve kamu idarelerine bildirmek

* Kurul adına kamuoyunu bilgilendirmek

*  Kurul adına kamu idareleri ile doğrudan yazışma yapmak

Kurulun Toplanması

Kurul, altı ayda bir kez olağan toplantısını yapar. Ayrıca önemli bir durum olduğu takdirde Kurul Başkanının çağrısı veya en az iki üyenin yazılı talebi üzerine ve talep edilen gündemle olağanüstü toplanabilir. Kurul, başkan veya başkan vekilinin başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

 Toplantıların gündemi, yeri ve saati Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Bu hususlara ilişkin değişiklikler ve görüşülecek konulara dair belgeler toplantıdan en az beş gün önce üyelere iletilir. Toplantı gündemi, toplantı sırasında üyelerin teklifi üzerine Kurul kararı ile değiştirilebilir. Toplantılara Kurul üyeleri haricinde Kurul Başkanı veya Sekretarya tarafından görevlendirilen raportörler ve görevli personel de katılabilir.