Mevzuat

Adalet Bakanlığı Tarafından Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağı Görüşe Sunuldu

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Bilirkişilik Kanun Tasarısı taslağı 7 Mart 2016 tarihinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşüne sunuldu.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler : Amaç ve kapsam
MADDE 1
1) Bu Kanunun amacı; bilirkiĢilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiĢilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulmasıdır.

2) Bu Kanun adli, idari ve askeri yargı alanında yürütülen her türlü bilirkiĢilik faaliyetini kapsar.

3) Kanunlarda bilirkiĢilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüĢ bildiren kamu kurum ve kuruluĢları bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Tanımlar
MADDE 2
1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Bilirkişi: Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüĢünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için baĢvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini,

c) Bölge kurulu: Bilirkişilik bölge kurullarını,

ç) Daire Başkanlığı: Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan BilirkiĢilik Daire BaĢkanlığını,

d) Danışma Kurulu: BilirkiĢilik DanıĢma Kurulunu,

e) Temel eğitim: Kanunlarda yer alan esaslar ve Bakanlık tarafından belirlenen ilkeler kapsamında bilirkiĢilik faaliyeti öncesinde verilen zorunlu eğitimi, ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 3
1) Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir.

2) Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.

3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.

4) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez.

5) Bilirkişi görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam eder.

6) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemez.

7) Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır.

8) Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi veya bu Sisteme entegre bilişim sistemleri ya da yazılımlar vasıtasıyla ulaşılabilen bilgiler veya çözülebilen sorunlar için bilirkişiye başvurulamaz.