Genel

DPB'den Kamu Kurumlarına Atama Esaslarıyla İlgili Açıklama

Devlet Personel Başkanlığı, terörle mücadele kapsamında kamu kurumlarına yapılan atamaların yürütülmesi ve işleyiş esaslarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kamu kurumlarının yapacağı işlemler hakkında da bilgi verildi.

Devlet Personel Başkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri 2014 yılından beri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Aynı Kanunun Geçici 13 üncü maddesi uyarınca 2015 yılı sonuna kadar kura sonucu yapılan atamalarda, atama tekliflerinin yapılması ile birlikte atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılmıştır.

Bu kapsamdaki hak sahiplerinin 2016 yılbaşından itibaren yapılacak atamalarındaki istihdam usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Terörle Mücadele Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin ‘Kadro ve pozisyonlara ilişkin hususlar’ başlıklı 10 uncu maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, 2016 yılı itibariyle hak sahiplerinin istihdamı için kadro ve pozisyonlarının % 2 oranına tekabül eden kadro veya pozisyonu ayırmak zorundadırlar.

Bu çerçevede, hak sahiplerinin atama teklifi ve atama işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki hususların belirtilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Kadro  ve  Pozisyon Bildirimi

Kamu kurum ve kuruluşlarından işçi statüsünde personel çalıştırmayanlar içinde bulundukları yıl itibariyle 3713 sayılı Kanun çerçevesinde hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak zorunda oldukları % 2 oranındaki kadro ve/veya pozisyonların unvan ve sayısını memur ve hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; işçi statüsünde personel çalıştıran kurumlar ise % 2 oranındaki kadro ve/veya pozisyonların unvan ve sayısını sürekli işçi kadro sayısı, memur ve hizmetli unvanlı kadrolara eşit bir şekilde dağıtmak suretiyle, 01/01/2016 tarihinden itibaren il bazında her yılın Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar e­uygulama sistemi üzerinden Başkanlığımıza bildirmek zorundadırlar.

Her bir Kurum tarafından 1995­2014 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan atama teklif sayıları ile hak sahiplerinden hali hazırda çalışmaya devam edenlerin sayılarını memur, işçi ve sözleşmeli şeklinde gruplandırmak suretiyle e­uygulama sistemi girilmesi gerekmektedir.

İlgili mevzuat gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların bildirilmemesi veya unvan bazında ihtiyacın karşılanamaması durumunda Başkanlığımızca kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro ve pozisyonlarına re’sen atama teklifi yapılacağı ilgili mevzuatın amir hükmüdür.
2016 yılı için bu kapsamdaki hak sahiplerinin istihdamı için ayrılan % 2 oranındaki kontenjanın hesaplanmasında, 3713 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesi kapsamında 2014 ve 2015 yıllarında atanan hak sahiplerinin sayılarının dikkate  alınmaması gerekmektedir.
 
Eşdeğer unvanlar

Memur ve hizmetli unvanlı kadro ve/veya pozisyonları bulunmayan kurum ve kuruluşlarda, Başkanlığımızca belirlenecek aynı ve eşdeğer unvanlar esas alınacaktır.
Bu kapsamda, e­uygulama sistemi üzerinden girişi yapılırken, memur unvanın eşdeğeri olarak büro görevlisi, yönetim görevlisi, büro personeli, büro elemanı, destek personeli, idari personel gibi unvanların; hizmetli unvanının eşdeğeri olarak dağıtıcı ve bekçi gibi unvanların bildirilmesi gerekmektedir.

Atama Teklifine İlişkin Usul ve Esaslar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri yılda iki defa noter huzurunda (1 Ekim­15 Kasım) ile (1 Nisan – 15 Mayıs) tarihleri arasında Başkanlığımız tarafından münhal kadro ve pozisyonlara il tercihleri de göz önünde bulundurularak kura usulü ile yapılacaktır. Atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşları, kanunla belirtilen istisnalar dışında, atama teklifi yapılanların teklif edilen kadro veya pozisyonların gerektirdiği atanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmekle yükümlüdürler.

Bununla birlikte, atama teklifi yapılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirlenen atanma şartlarını haiz olmayanların atama işlemlerinin yapılmaması ve atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Atama İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Atama teklifinin intikalinden itibaren 30 gün içinde, kamu kurum ve kuruluşları atama teklifi yapılan kişilerin işlemlerini yapmaları ve atama ve göreve başlayış tarihlerini işlemlerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde Başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.

Atama teklifi yapılan kişilerin atama işlemlerinin, atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından ikamet ettikleri adresler dikkate alınarak yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Atama teklifi yapılan kişilerin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla kendilerine tahsis edilmiş kadrolara atama işlemleri gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Atama onayı alınmasına rağmen göreve başlamayanlar, ataması yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenlerin yeniden başvuruda bulunmaları mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu hususların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlara ilgili Bakanlıklarca, üniversitelere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca, mahalli idarelere İçişleri Bakanlığınca dağıtımının yapılması hususunu arz ederim.

Mehmet Ali KUMBUZOĞLU
Devlet Personel Başkanı