Mevzuat

4/B – Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Feshedileceği Durumlar

Hangi durumlarla karşı karşıya kalındığında 4/B Sözleşmeli personellerin sözleşmeleri feshedilir?

Çalıştırılan kamu görevlilerinin hizmet sözleşmeleri, bazı durumlarda kurumlarınca tek taraflı olarak feshedilebilmektedir.Bu durum 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında yapılan yönetmelik ile belirlenmiştir.

Sayma yolu ile belirlenen sözleşmeli personelin sözleşmesinin hangi hallerde kurumlarınca feshedileceği, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Hizmet sözleşmesini kurumların feshedebilmesinin yanı sıra personel de tek taraflı olarak feshedebilir. Ayrıca sözleşme bazı durumlarda kendiliğinden sona erebilir. 

4/B PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN KURUM TARAFINDAN FESHEDİLMESİ

Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından personelin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir.

Personelin, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması.

Personelin, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi.

Personelin, sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz 3 gün veya toplam 10 gün süreyle görevine gelmemesi.

Personelin, hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle, bağlı olduğu yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halini tekrarlaması.

Personelin hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması.

Personelin bir proje kapsamında işe alınmış olması durumunda, istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması.

4/B PERSONEL SÖZLEŞMESİNİN PERSONEL TARAFINDA TEK TARAFLI FESHEDİLMESİ

Bazı hallerde, sözleşmeli personel kendi isteği ile sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Personel, bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla unvan değişikliği yapması halinde, sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği talebi karşılanmayan personel, sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

4/B PERSONELİ SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 

Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi bazı hallerde kendiliğinden sona erer.

Personelin ölümü.          

Askerlik ve doğum dışında kesintisiz olarak kurumunda fiilen en az 2 hizmet yılını tamamlayan personele; sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması.