Adalet Bakanlığı CTE Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarına İlişkin Duyuru!

Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden Ceza ve Tevkifevleri Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavlarına ilişkin duyuru yayımladı.

Adalet Personeli 18.08.2017, 22:04 07.02.2019, 18:14
Adalet Bakanlığı CTE Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarına İlişkin Duyuru!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavlarına ilişkin duyuru yayımladı.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN YAYIMLANAN DUYURU

Genel Müdürlüğümüz ve Milli Eğitimi Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği 20 Mayıs 2017 tarihinde ikinci müdür, infaz ve koruma başmemuru, idare memuru, şef, sayman, öğretmen, sosyolog, mühendis, teknisyen ve sağlık memuru unvanları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmış olup yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirilmiştir. Buna göre itiraz eden adayların yazılı sınav puanlarında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, itiraz eden adayların cevap kağıtları daha sonra ilgililerine tebliğ edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların sözlü sınav tarihleri ekli listelerde ilan edilmiştir. 
Yazılı sınavdan en az 60 puan alamayanlar, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar değerlendirmeye alınmamıştır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ikinci müdür ve idare memuru unvanları için ilan edilen kadro sayısının beş katı; diğer unvanlarda ise ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılmıştır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı da sözlü sınava çağrılmıştır. Yazılı sınavda 60 ve üzeri puan almasına karşın sözlü sınav katına giremeyenler sözlü sınava çağrılmamıştır.

Taşra atamalı personel için, adalet komisyonu başkanlıklarınca gönderilen evrak üzerinden, merkez atamalı personel için ise özlük dosyasında yer alan belgeler  üzerinden değerlendirme yapılmış olup şartları taşımayanlar sözlü sınav listesinden çıkarılmıştır. Bu durumdaki adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır.

Sözlü sınav ekli listelerde belirtilen tarihlerde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Keçiören Yerleşkesi (Adres: Şefkat Mahallesi, Dr. Besim Ömer Cd. No:61, Keçiören/Ankara) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirtilen ekli listelerde belirtilen tarihte ve saatte belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınav;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken resimli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yorumlar (0)