20 Aralık 2016 Salı 16:57
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personelinin Mazeret Atama Planlaması Yayınlandı

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nde, bakanlık atamalı ve komisyon atamalı olarak görev yapan personeller için mazeret atama planlaması yayınlandı. Naklen atama başvurusu yapacak adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekiyor.

Bakanlık Atamalı Personel İçin Duyuru Şöyle:
" Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan bakanlık atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yere veya yakınına naklen atanma talebinde bulunabilecektir.

Bakanlık Atamalı Personelin Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Naklen Atanma Esasları:
1. Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01.02.2017 tarihi itibariyle memuriyette bir yılını doldurmuş olmak gerekmektedir.
2. Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunulamayacaktır.
3. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma talep eden memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,
b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca naklen atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar.

4. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretleri dışında iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar.

Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve eksik belge ile başvuru yapanların başvuruları değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Aile Birliği Nedeniyle Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler;
1- Dilekçe,
2- Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge; kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye başkanı veya muhtar veya noter görevinde bulunduğuna ilişkin güncel belge,
3- Aile nüfus kayıt örneği.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuruların, 21-28 Aralık 2016 tarihleri arasında alınması ve Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla 30 Aralık 2016 tarihinde Genel Müdürlük'te olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumları müdürlükleri ve denetimli serbestlik müdürlüklerindeki tüm Bakanlık atamalı personele duyurulmasını rica ederim."

EKİ (Naklen Atanma Başvuru Formu)

Komisyon Atamalı Personel İçin Duyuru Şöyle:
" Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan komisyon atamalı personelin 2017 yılı aile birliğine dayalı naklen atama işlemlerinin yapılması planlanmıştır.Bu itibarla; talepler arasında koordinasyonu sağlamak, personelin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce komisyon atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince komisyonlar arası aile birliğinin sağlanması amacıyla naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan komisyon atamalı personel, eşinin çalıştığı yere veya yakınına naklen atanma talebinde bulunabilecektir.

Komisyon Atamalı Personelin Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Naklen Atanma Esasları
1.Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/02/2017 tarihi itibariyle memuriyette bir yılını doldurmuş olmak gerekmektedir.
2.Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunulamayacaktır.

3. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama, memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,
b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca naklen atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar.
4. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretleri dışında iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar.

Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve eksik belge ile başvuru yapanların başvuruları değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Sözleşmeli personelin mazerete dayalı yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için fiilen en az bir yıl çalışmış olması, talep edilen yerde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyonun bulunması gerekmektedir. Boş pozisyon bulunmaması halinde naklen atanma talebi hiçbir şekilde karşılanamayacaktır.

Atamalar, atanmak istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı göz önüne alınarak gerçekleştirildiğinden, atama onay tarihinden sonra yapılacak feragat talepleri kabul edilmeyecektir.

Aile birliği nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler
1- Dilekçe,
2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,
3- Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge; kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye başkanı veya muhtar veya noter görevinde bulunduğuna ilişkin güncel belge,
4- Aile nüfus kayıt örneği,
5- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,
6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,
7- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge

Komisyonca Yapılacak İşlemler
1- Yazımız ekinde gönderilen EK-A inceleme formunun excel formatında büyük harflerle kaydedilmesi, eş durumu alanının eksiksiz doldurulması, mazeret şartını taşıyanların ayrı bir listede, taşımayanların ayrı bir listede olacak şekilde formun eksiksiz şekilde doldurulması
2- EK-B başvuru formunun personel tarafından eksiksiz şekilde doldurularak özellikle eş durumu alanının eksiksiz doldurulması, formun imzalanması ve mazerete ilişkin belgelerin eklenmesi
3- Taleplerin ve eklerin en geç 04 Ocak 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi, atama evrakının fiziki gönderilmemesi, her personelin tüm evrakının bakanlık sicil numaraları ile adlandırılarak "tif" formatında ayrı ayrı sisteme taranması, ayrıca herhangi bir başvuru olmaması halinde talep bulunmadığına dair yazının UYAP üzerinden gönderilmesi

* Değerlendirme ve atamaların kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yapılması açısından belirtilen esaslara titizlik gösterilmesi gerekmektedir.
* Fiziki olarak veya komisyon aracı kılınmaksızın gönderilen evrak ile 21-28 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
* 21-28 Aralık 2016 tarihleri arasında başvuruların alınması,
* 29 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında başvuruların komisyonlarca değerlendirilmesi,
* 04 Ocak 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumları müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki tüm komisyon atamalı personele duyurulmasını rica ederim."

Ek-A (Mazeret ataması inceleme listesi)Ek-B (Mazeret atamasıbaşvuru formu)

 

Son Güncelleme: 01.02.2019 22:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.