Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay Kanunu'ndaki Değişikliği Onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6723 sayılı "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı. Kanunun detayları kamupersoneli.net adresinde...

Adalet Personeli 23.07.2016, 16:44 23.07.2016, 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay Kanunu'ndaki Değişikliği Onayladı
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6723 sayılı "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

kanun değişikliğine göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erecek. Ancak bu tarih itibarıyla Danıştay başkanı, başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Danıştay üyelikleri devam edecek.

Üyelikleri sona erenlerden HSYK tarafından seçilenler arasından HSYK tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından seçilenler arasından Cumhurbaşkanınca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde Danıştay üyesi seçimi yapılacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Danıştay meslek mensuplarının kadro sayısı 116 olacak. Üyeliği devam edenler, kadro sayısında dikkate alınacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kadro sayısını aşan üye kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Danıştay üyeliğine seçilemeyenler, HSYK Genel Kurulunca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 gün içinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanacak.

Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilmeyenlerden, 5 gün içinde idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunanlar, HSYK Genel Kurulunca 5 gün içinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanacak. Talepte bulunmayanlar ise başka bir göreve atanmak üzere Başbakanlığa bildirilecek.

Bu düzenlemelere göre atananlar, Danıştay üyelerine sağlanan her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hakları almaya devam edecek. Üyelikleri sona erenlerin, seçim veya atamaları yapılıncaya kadar, özlük hakları Danıştay tarafından karşılanacak.

Danıştay üyelerinden HSYK üyeliğine seçilen ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla HSYK üyeliği devam edenler, bu görevlerinin bitmesine 3 ay kala, ilgisine göre HSYK veya Cumhurbaşkanı tarafından yeniden Danıştay üyeliğine seçilebilecek. Yeniden seçilenler, HSYK üyeliğinin sona ermesinden itibaren 12 yıl görev yapacak. Yeniden seçilmeyenler başka göreve atanabilecek.

Yeniden seçilen üyeler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 yıl görev yapacak. Bir kişi iki defa Danıştay üyesi seçilemeyecek. Bu üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu görevlerinin süresi bitene kadar devam edecek. 

"Üye tam sayısı"
Danıştay Başkanı seçilebilmek için gerekli olan 4 yıl Danıştay üyeliği yapma şartı 5 yıla çıkarılıyor.

Danıştay daire sayısı 17'den 10'a düşürülüyor. Buna göre Danıştay, dokuzu dava, biri idari daire olmak üzere 10 daireden oluşacak. Maddenin gerekçesinde, "İlk derece mahkemelerinin kararlarının büyük bir çoğunluğu bölge idare mahkemelerinde kesinleşecektir. Bu durumun Danıştayın iş yükünü önemli ölçüde hafifletecek olmasından dolayı Danıştayın daire sayısının yeniden belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır." ifadesine yer verildi. 

Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için 15, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise 7 olacak.

Danıştay Kanunu'nun "Danıştay'ın görevleri" başlıklı maddesine "Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır." ibaresi ekleniyor.

İdari işlere ilişkin uyuşmazlıklara bakmakla görevli daire sayısı bire düşürülüyor.

Başkanlık Kurulunun kararlarına karşı ilgililerce Başkanlar Kuruluna 7 gün içinde itiraz edilebilecek. Başkanlar Kurulu, Başkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği gibi değiştirerek de onaylayabilecek. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olacak, bu kararlar aleyhine başka bir yargı mercisine başvurulamayacak.

İdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla Başkanlık Kurulunca görevlendirilen 14 üyeden oluşacak. Toplantı ve görüşme yeter sayısı 11 olacak.

Mevcut dosyaların makul sürede karara bağlanabilmesi amacıyla daha önce 3 yıl olarak belirlenen İdari Dava Daireleri Kurulunun sürekli görev yapan bir kurul haline getirilmesi ve bu kapsamda kurulda görevli üyelerin dairelerinde heyete katılmaması kararı, 2 yıl daha, 31 Aralık 2018'e kadar uzatılıyor.

Düzenlemeler şu şekilde olacak:
Yargıtay'daki 23 hukuk, 23 ceza dairesinin sayıSI, 12 hukuk, 12 ceza dairesi olarak azaltılacak. 

Kanun değişikliği ile Yargıtay Büyük Genel Kurulunca üye tam sayısı esas alınarak yapılan seçimlerle ilgili de düzenleme yapılıyor. 

Buna göre Yargıtay Kanunu ve diğer kanunlara göre yapılacak seçimlerde Yargıtay üye tam sayısının hesabında, görev süresinin dolması, ölüm, emeklilik veya istifa gibi nedenlerle boşalan üyelikler dikkate alınmayacak.

Yargıtayın görevleri arasına, "Yargıtayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır" ifadesi eklenecek.

Terör davaları, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla il merkezlerindeki ağır ceza mahkemelerinde görülecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kanun değişikliğine göre, hakim ve savcı adayları, meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınava da girecek ve atanmak için her iki sınavda başarılı olmak gerekecek.

Kanun yolu incelemeleri sonunda hakim ve savcılar hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenecek ve bu form derece yükselmelerinde dikkate alınacak.


Kamupersoneli.net | Ankara
Yorumlar (0)