Balıkesir Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımlandı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından akademik personel alım ilanı yayımladı. Akademik personel alımı için başvuracak adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan alması şartı gerekiyor. Balıkesir Üniversitesi akademik personel alım ilanı başvuru şartları ve başvuru detayları bu haberde...

Balıkesir Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımlandı

Balıkesir Üniversitesi 11 akademik personel alım ilanı yayımlandı!.. Akademik personel alımı için başvuracak adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan alması şartı gerekiyor. 

Balıkesir Üniversitesi akademik personel alımı için yayımlanan resmi iş ilanı şöyle;

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayı|ı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca
öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Ögretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma./Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr
adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları,657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel
şartlarl taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diptomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denktiğinin onaylanmış olması şarttır.

PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARİ

profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin
tasdikli ömeği, özgeçmiş, 2 adet fotoğral, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan
istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrIca yayın dosyalarına da
konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli
örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan İstenmektedir),
yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı ömeği, lisans,
yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kiterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan
aldıklanna ilişkin yabancı dil belgelerini ,2 adet fotoğraf. hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış
olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer ömeği ayrıca yayın dosyalarına da
konacaktır). bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- 6 ay veyadahafazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların DevIet
Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada6 aydan dahaaz yükümlüIükteri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.
Adayların başvuru diIekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir.
İIan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayıtacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı
tarihten itibaren l5 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda
bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

Yorumlar (0)