Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazetede yayımlandı. Yapılan değişikliklerde “uzman öğretici” ibaresinden sonra gelmek üzere “kadrosunda görev yapan” ibaresi eklendi. Peki yapılan diğer değişiklikler neler? Haberimizin detaylarında...

EĞİTİM 05.09.2019, 10:04
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de şu şekilde duyuruldu:

5 Eylül 2019 PERŞEMBE

Sayı : 30879

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü, 36 ncı ve 43 üncü maddelerine” ibaresi “25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi hükümleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığında yer alan “uzman öğretici” ibaresinden sonra gelmek üzere “kadrosunda görev yapan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Uzman öğretici kadrosunda görev yapan fizyoterapistin görevleri” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “uzman öğretici” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Uzman öğretici kadrosunda görev yapan odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı, odyolog veya eğitim odyoloğunun görevleri” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “uzman öğretici” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Uzman öğretici olarak görev yapan dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma pataloğu veya odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanının görevleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı uzman öğreticilerin” ibaresi “odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanının” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “işitme,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “bozuklukları değerlendirmek” ibaresi “yetersizlik durumlarını belirlemek” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın  (d) bendinde yer alan “işitme,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “bozukluklar” ibaresi “yetersizlik durumları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığında yer alan “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman öğretici kadrosunda görev yapan” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Kayıtlı engelli birey sayısı 300’e kadar olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir rehber öğretmen/psikolog, 300 ve üzerinde olanlarda ise iki rehber öğretmen/psikolog zorunlu personel olarak görevlendirilerek birinci fıkradaki görevleri yerine getirir. Ancak kurumda kayıtlı olan engelli birey sayısının 150’den az olması hâlinde, kurumda zorunlu olarak görevlendirilen rehber öğretmen/psikoloğa haftada 20 saate kadar; isteğe bağlı olarak uzman öğretici kadrosunda görevlendirilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı veya psikoloji bölümü mezunları ve özel öğretim personeline yönelik Bakanlıkça açılan rehberlik kursu sertifikasına sahip olanlara haftada 40 saate kadar destek eğitim görevi verilebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Alınan kararlar, BEP geliştirme birimine iletilmek üzere, zorunlu eğitim çağındaki engelli bireylerin devam ettikleri okullara resmi yazıyla bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Yapılan bildirim kurum veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Engelli Birey Modülüne işlenir ve bu birey için bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayda kayıtlı olduğu kurum tarafından ders girişi yapılmaz.” cümlesi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Engelli bireylere rehberlik araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, bireysel ve grup eğitiminin önerilmesi hâlinde bir günde en fazla üç ders saati destek eğitimi verilir. Ders eğitim saatleri bir ay esas alınarak en az iki haftaya dengeli olarak dağıtılabilir. (4) Doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik ya da kaymakamlıkça alınacak tatil kararları veya engelli bireylerin kuruma gelmemesi nedeniyle yapılamayan eğitimler takip eden aylarda yapılır. Telafi eğitimleri, aynı hafta içerisinde 4 saat bireysel ve/veya 2 saat grup eğitimini; aynı ay içerisinde ise 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanır. Telafi eğitimi en az iki haftaya dengeli olarak dağıtılabilir. Bir bireyle telafi eğitimi de dâhil aynı gün içerisinde 3 saatten fazla ders yapılmaz.”

11) Evde destek eğitimi vermek üzere kurumca görevlendirilen eğitim personelinin o gün içerisindeki diğer ders saatleri, engelli bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanır. Bu program Engelli Birey Modülüne işlenerek ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “İnceleme, Soruşturma ve Denetim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen il millî eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri veya diğer denetim yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde onayın alındığı aydan önceki geriye dönük olarak en az 90 günlük kamera kayıtlarını sunamayan ve/veya kamera kayıtlarında Engelli Birey Modülü üzerindeki eğitim saatleriyle kamera görüntüleri arasında uyuşmazlık bulunan kurumlara ödemenin yapılmış olması hâlinde, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ikinci fıkrasında yer alan hükümlere uygun işlem yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “ğ) Kurumlarca eğitim verilen ay içinde eğitim bilgilerinin Engelli Birey Modülüne girilmesi ve takip eden ayın ilk üç iş günü içinde girilen eğitim bilgilerinin onaylanarak verilen eğitime ilişkin faturaların düzenlenmiş; sonraki üç iş günü içinde ise ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından faturaların, 25 inci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının ve kurumlarca girilen eğitim bilgilerinin kontrol edilerek onaylanmış olması, h) Her engelli birey için denetimlerde gösterilmek üzere Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının hazırlanmış olması” “(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde Engelli Birey Modülüne eğitim bilgi girişini yapmayan kurumlara ödeme yapılmaz. Eğitim bilgi girişini yaptığı halde onaylama işlemini belirtilen sürelerde yapmayan kurumlar ise sonraki ayların onaylama süreleri içinde onaylama işlemini yapmaları halinde ödeme yapılır.  (3) Kameralı görüntüleme sistemlerine ilişkin kayıtlar, il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen maarif müfettişleri/maarif müfettiş yardımcıları/il millî eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri/diğer denetim yetkisi bulunanlarca veya millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilenlerce ödeme yapıldıktan sonra incelenir. Yapılan inceleme sonucunda gerçek dışı beyanda bulunan kurumlara ilişkin 27 nci maddenin ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci, 29 uncu ve 31 inci maddelerinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. "
 


 

Yorumlar (1)
Nuray şahin 4 ay önce
İyi günler ben bir soru sormak istiyorum ben özel bir çocuk annesiyim koca elinden yazıyorum size oğluna otistik tesisi kknulalı 5 yıl oldu rehabilatson merkezine devam ediyor eğitim yetersiz özel alt sınıfı istiyorum oğluna bir türlü bulamıyorum çevremde neden koçaelinde özel alt sınıf yetersiz sormak istiyorum bizim çocuklarımızın da bir gelecek hayali neden olmasın neyazıkki bu olmuyor izmitte Çocuğumun daha iti şartlar altında eğitim vermek isterdim parasal gücüm yok lütfen BİM çoçuklarımızada el uzatın otizme biraz daha yol açın ben Çocuğumun okumasını istiyorum