Yarın ders var mı? Karneler verildikten sonra ders işlenecek mi? 14 Haziran okullar kaç ders olacak?

14 Haziran 2019 tarihi itibariyle milyonlarca öğrenci 2018-2019 ders yılını tamamlayıp, yaz tatiline giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı son kararla birlikte MEB takvimi değişti ve yaz tatili kısaldı. Yarın karnesini alarak yaz tatiline girecek öğrenciler ise bunu merak ediyor: Yarın karnelerden sonra ders işlenecek mi? Yarın okullarda kaç ders olacak?

EĞİTİM 13.06.2019, 14:21 13.06.2019, 15:20
Yarın ders var mı? Karneler verildikten sonra ders işlenecek mi? 14 Haziran okullar kaç ders olacak?

'Yarın kaç ders işlenecek?' 'Yarın karnelerden sonra ders var mı?' milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bayram tatilini yapan öğrenciler bu hafta da derse devam etmişti. Yarın ise bu bir haftalık dersin sonuna gelinerek yaz tatiline giriliyor. Tüm yıl boyunca erkenden kalkıp okula giden ve sınavlara giren tüm öğrenciler yıl boyu sergiledikleri performans göre karne alacaklar. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ın açıklamasıyla duyurulan eğitim takvimi değişikliği ise binlerce insanın gündeminde.  2019-202 yılında öğrencileri büyük değişiklikler bekliyor. Öğrenci ve öğretmenlerin yaz tatili süresi kısaltılarak, sene içine ara tatiller belirlendi.

Yeni takvime göre; 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Bakan Ziya Selçuk, yeni eğitim sistesi ve tatil düzenlemesi hakkında şu bilgileri verdi: 

Yaz tatili kısaldı mı?

-“Nisan ve Kasım’da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10’luk indirimden söz ediyoruz.

-Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler. Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar. Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor.”

Yeni tatil düzeni nasıl olacak: Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

Ara tatiller ne zaman olacak?

 İşte tarihleri*18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)
*25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
*Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
*İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
*06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
*13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Peki yarın ders olacak mı? Karnelerden sonra ders yapılacak mı?

Bakanlıktan buna dair bir açıklama gelmedi. Yönetmeliğe göre, öğretmenler normalde işledikleri ders saati kadar ders işleme hakkına sahip. Yani kesin bir durum olmaması nedeniyle, yarın işlenecek ders saati öğretmenlere ve okullar göre değişiklik gösterebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda  81 ildeki okullara karne verildikten sonra yapılması gerekenlerle ilgili bir dizi işlem hakkında yeni bir yazı yollandı. 

İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanlan ile ilgili iş ve işlemleri herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapması için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İşte 81 ile giden o yazında yer alanlar:

"Not işleri tamamlanmamış öğrenci olmamalı"

1- Öğrencilere ait seçmeli dersler dâhil tüm derslere ait not bilgilerinin c-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında işlenmesi sağlanarak not işlemleri tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.


2- İlgi (b) Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında ortaokul imam hatip ortaokullarında hafızlık eğitimi sebebiyle izinli sayılan öğrencilerin kayıtları aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45.00'in altında puan alan öğrencilerin durumları. 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

3- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında şube öğretmenler kurulu toplantıları 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alman kararlar c-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına kaydedilecektir. ŞÖK karan alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

4- Öğrencilere ait özürlü-özürsüz devam devamsızlık bilgilerinin c-Okul Yönetim Bilgi Sistemine titizlikle, zamanında ve günlük olarak işlenmesi sağlanmalıdır. Buna göre, okul müdürlüklerince zamanında işlenmemiş yahut hatalı işlenmiş öğrenci devamsızlıkları ile ilgili olarak Bakanlığa gönderilen evrakların ilgi (a) Kanunun 52 nci maddesi ve ilgi (b) Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri doğrultusunda hassasiyetle değerlendirilerek gönderilmesi gerekmektedir.

"Sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacak"

5- İlgi (b) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine "G" yazılacaktır. Sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından bu öğrencilerin ders hanelerine "G" yazılmayacaktır.

6- İlgi (b) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/öğrenci Işlemlcri'Aynlma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 öğrenim Belgesi verilerek. Açık öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

7- Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (b) Yönetmeliğin 6 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) ve (ç) bentleri hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz okulları açılacaktır.

8- Okul yönetimleri, mevsimlik tanm işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda. e-Okul yönelim Bilgi Sistemi nde "Mevsimlik Tanın İşçi Öğrencisi" geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen 'il/ilçe Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takıp Ekipleri oluşturulacak ve Genelgenin 3 üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bulunan öğrencilerden 2019 Merkezi Sınav ve İOKBS'ye katılanlann ış ve işlemleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce illere gönderilen 22.05.2019 tarihli ve 10001722 sayılı yazısı doğrultusunda yapılacaktır.


"Öğrencilerin sosyal etkinlikleri.."

9- 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilgi (d) Yönerge kapsamında Kasım ayının ilk haftasında uygulanan öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ile programa alınması gerektiği tespit edilen fakat çeşitli sebeplerle program uygulanmayan veya program dışına çıkarılan öğrencilerin durumu incelenecektir.


10- Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları standartları sistemine veri girişi (algısal yarar anketleri ve okul mevcut durum veri girişleri) işlemlerinin veri giriş takvimi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.

11- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlara verilecektir.

12- Bakanlığımızca ilgi (c) yönetmelik doğrultusunda e okul yönetim bilgi Sistemi içerisinde oluşturulan "Sosyal Etkinlik Modülü" için Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasının "http://tegm.meb.gov.tr/ Sosyal Etkinlik Modülü Bölümünde yer alan Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu ve diğer açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin ilgili öğretmenlerce Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi gerekmektedir. Modüle işlenen etkinliklerin okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu başkanı) onaylanarak etkinlik girişi yapılmamış öğrenci bırakılmayacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikler Modüle işlcnmeyccektir.

13- İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 2018-2019 eğitim öğretim yılında düzenlenen/izni verilen sosyal etkinliklerin. "Sosyal Etkinlik Modülü'ne" Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu'nda belirtildiği üzere "Merkezî Etkinlikler" kapsamında sırasıyla "c-Okul Yönetim Bilgi Sistcmi/Bakanlık MEM İşlemleri Sosyal Etkiniiklcr/Sosyal Etkinlik Tanımlama" ekranlarından işlenmesi sağlanacaktır.

14- Okul Müdürlüklerince Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu'nda belirtildiği üzere öğrencilerin okuldan bağımsız olarak okul dışında velilerinin kontrolünde gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler "Sosyal Etkinlik Modülü'ndc" "Okul Dışı Bireysel Etkinlikler" adıyla kayıt altına alınacaktır, öğrencilerin Okul Dışı Bireysel Etkinlik kapsamında katıldıklar» etkinliklerin isteğe bağlı olarak veliler tarafından "Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu" (Ek-1) ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ancak öğrenciler okuldan bağımsız olarak Kılavuzda belirtilen kurum ve kuruluşlar aracılığı ile merkez (Bakanlıklar) veya mülk» idare amiri (Valilik/Kaymakamlık) tarafından izinli/onaylı etkinliklere katılım sağladığı/ürün ortaya koyduğu/performans gösterdiği takdirde Okul Dışı Bireysel Etkinlik gerçekleştirmiş olur. Okul Dışı Bireysel Etkinliklerin Modüle işlenebilmesi için okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu başkam) öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği kurum/kuruluş tarafından düzenlenen Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu'ndaki(Ek-l) bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğu ve imzalandığı kontrol edilecek ve uygunluğu tespit edilen formların sınıf/şubc rehber öğrctmenince Modüle işlenmesi sağlanacaktır. Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında öğrencilerin derece alması durumunda Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu gerekmemekte olup yalnızca derece alındığını gösteren belge/resmi yazı Sosyal Etkinlik Modülü'ne işlenecektir.
15- Öğrencilere karneleri ile birlikte "Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi" verilecek olup söz konusu belgeye sırasıyla "e-Okul Yönetim Bilgi Sistcmi/Îlkokul-Ortaokul Kurum İşlemlcri/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Tamamlama/Raporlar/öğrcnci Sosyal Etkinlik Belgesi" ekranlarından ulaşılmaktadır. 

16- eOkul Yönetim Bilgi Sisteminde öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları Çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin sosyal etkinlik bölümüne TAMAMLADI", 'TAMAMLAMADI" şeklinde işaretlenmesi İlgi (e) Yönetmelik gereği kaldırılmıştır.

.

Yorumlar (0)