31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:27
2019 Yılı Memur Maaş Katsayısı, Yan ve Ek Ödeme, Aile Yardımı Ödeneği Rakamları
banner724

Memur maaşlarındaki tüm zam ve kesintiler için temel kıstas olan memur maaş katsayısı hükumet ile memur sendikaları arasında gerçekleştirilen toplu sözleşmede netlik kazanmıştı. Ancak memur maaş katsayısına dışarıdan olabilecek tek müdahale enflasyon farkının memur maaşlarına yansımasıdır. Memur maaşlarının belirlenmesinde temel alınan muhasebe etkeni memur maaş katsayısıdır.

Memur maaş katsayısı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde kullanılan katsayıya aylık katsayı, memuriyet taban aylığı ile çarpılan katsayıya da taban aylık katsayısı adı verilmektedir.

Bu katsayılar 657 sayılı Kanun gereği Bütçe Kanununda belirlenmesi gerekmekle birlikte, verilen yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve duyurulmaktadır.

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında yüzde 0,95, Haziran ayında da yüzde 0,03 arttı. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu. 6 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için %1,01 oranında enflasyon zammı oluştu.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde arttı.

Zamlı 15 Temmuz 2019 net maaşları (eş ve çocuk yardımı hariç)

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı Haziran ayında tüketici fiyatları endeksi bir önceki aya göre %0,03 artış gösterdi.

Rakamlara göre TÜFE’de bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

4.Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artış oranının %4’ten fazla olması durumunda, kamu görevlilerine enflasyon farkı zammı verildi.

Bu itibarla, 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam %5,01 oranındaki enflasyon artış oranı, Temmuz ayında yapılan %5’ lik toplu sözleşme zammına ilave olarak % 1,01 enflasyon farkı zammı yapılacağı anlamına geliyor.

Tablo, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hazırlanmış olup, eşin çalışmıyor olmasına ve/veya çocuk sayısı ile yaşlarına göre aylık net maaş miktarı tabloda gösterilenden daha fazla olabilecektir.

01/07/2019 - 31/12/2019 Tarihleri Arasında Geçerli Tablo

KATSAYILAR-

Maaş Katsayısı0,138459

Taban Aylık Katsayısı2,167248

Yan Ödeme Katsayısı0,04391

Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi
*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500

Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.134*Maaş Katsayısı)295,47

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin-İki çocuk sınırı
2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil)
iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

34,62 (Bir çocuk)
69,23 (İki çocuk)
103,84 (Üç çocuk)
138,46 (Dört çocuk)
173,07 (Beş çocuk)

(Not: 0-6 yaş arasındaki
çocuklar için 2 katı ödenecektir.)

Dogum Yardımı Ödeneği
633 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi hükmü gereğince,
1/5/2015 tarihinden itibaren;Türk vatandaşlarına,
canlı doğan birinci
çocuğu için 300 TL,
ikinci çocuğu için 400 TL,
üçüncü ve sonraki
çocukları için 600 TL
doğum yardımı yapılır.

Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)1.315,36
2.630,72

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı1.315,36

Emekli Keseneği (Kişi İçin)% 16

Emekli Keseneği (Kurum İçin)% 20

Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek
Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar
(2016-2017 toplu sözleşmesinin 42. maddesi uyarınca)

Ek Gös. 8400 ve yukarısı% 255

Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç% 215

Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç% 195

Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç% 165

Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç% 145

Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç% 85

Diğerlerinde% 55

HARCIRAHLAR

YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden

a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar51,60
48,15
45,20
39,85
38,75

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin
(b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d)
fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında,
gündeliklerinin %50 artırımlı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
15,80
15,25

Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile
24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda
yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde
geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler

VERGİ ORANLARI

Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden
Binde 7,59.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)

18.000 Türk Lirasına kadar
%15

40.000 Türk Lirasının 18.000 lirası için 2.700 TL, fazlası
%20

98.000 Türk Lirasının 40.000 lirası için 7.100 TL(ücret gelirlerinde
148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası
%27

148.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL
(ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası%35

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI

Birinci derece engelliler için1200 TL,

İkinci derece engelliler için650 TL

Üçüncü derece engelliler için290 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET

2018 yılı için günlük 67,65 TL'den (30 gün üzerinden)2.558,40 TL

1- Bilindiği üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında,

"Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oram ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 01/07/2019-31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,138459), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,167248), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,04391) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7.578,57 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 6.756,12 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 8/1/2019 tarihli ve 87 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,02 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,02 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %6,02 oranında artırılmıştır.

f) 18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma ekli (EK- I)'de gösterilen grupların 30/06/2019 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %6,02 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30/06/2019 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %6,02 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 13.791,19 TL'ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %6,02 oranında artırılmıştır.

2- 2019 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL'dir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 01/07/2019-14/07/2019 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 01/07/2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.379,86 TL'dir.

5- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 01/07/2019 tarihi itibarıyla 5.984,12 TL'dir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.