29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:23
Bakanlık bin 650 TL nakit desteği veriyor! Geri ödeme yok!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve MEB tarafından yurt dışında okuyan öğrenciler için önemli bir adım atıldı. 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ'e göre öğrencilere bin 650 TL ödeme yapılacak. Geri ödeme de yok.

BURS HAKKINDAKİ TÜM DETAYLAR

Burs ile ilgili merak edilen tüm detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan ifadesi ile şu şekilde:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 1/3/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş: Resmî burslu öğrencinin adına öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşu,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Dil öğrenimi: Yurt içi veya yurt dışında esas öğrenim öncesi Bakanlık marifetiyle düzenlenen yabancı dil kurslarını,

ç) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil, hazırlık veya telafi öğreniminden sonra başlayan öğrenimi,

d) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında yapacağı esas öğrenime temel oluşturacak ve esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından alınması gerekli görülen eğitimi,

e) Kısmi resmî burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak burs verilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,

f) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,

g) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini,

ğ) Öğrenci: Resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz öğrenciyi,

h) Öğrenim seviyesi: Yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans, doktora öğrenimini,

ı) Resmî burslu öğrenci: Yurt dışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum ya da kuruluşlarca karşılanan öğrenciyi,

i) Resmî burssuz öğrenci: Resmî burslu veya kısmi resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken esas öğrenimin tamamlanması veya geri çağrılma hâllerinde yurda dönüş ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden hastalığın tedavisi için yurda dönüş ulaşım ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden ve öğrencinin ödeme gücünü aşan, acil ve mahallinde tedavi zorunluluğu bulunan hastalık hâllerindeki tedavi ücreti; ölüm hâlinde cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları, gerekli hâllerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişi veya refakatçinin ulaşım ücreti ile benzer nitelikteki giderler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle kendisi için herhangi bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,

j) Yönetmelik: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliği,

k) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

l) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini, bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,

m) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü, ifade eder.

YOLLUKLAR

MADDE 5 – (1) Her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışında görecekleri dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi için gidiş-geliş ekonomi sınıfı uçak, tren veya otobüs bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz eden şehirlerarası tren veya otobüs bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları bakanlık/kurumca karşılanır. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

(2) Başarısızlık durumu hariç olmak üzere öğrenim ülkesi veya şehri değiştirilen resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden, kurum öğrencilerinin bu kapsamdaki giderleri ise kurumlarınca karşılanır.

(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili kurumca karşılanır.

(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için istemeleri hâlinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin ücreti ise bağlı olduğu kurumca ödenir.

(5) Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden başvuru, giriş sınavı veya kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla belgelendiren resmî burslu öğrencilere de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına ilişkin yol masrafı müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin masrafı ise bağlı olduğu kurumca karşılanır. Öğrencinin bu daveti yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi hâlinde ülke içi iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerinin masrafı Bakanlıkça, kurum öğrencilerinin masrafı ise kurumca verilebilir.

(6) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

YURT İÇİNDE DİL ÖĞRENİMİ

MADDE 8 – (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri, Bakanlık bütçesinin Yurt Dışı Burslar tertibinden ödenir. Kurum öğrencilerinin giderleri ise ilgili kurumlar tarafından karşılanır.

(2) Resmî burslu öğrencilerin 12 aya kadar olan yurt içi dil kurslarının ücretleri öğrencilerin ilgili kurstan aldıkları fatura beyanına göre ödenir. Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu ücreti kursa katılım sağlanan takvim yılındaki aylık yurt içi burs miktarını geçemez.

(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir. Yurt içi aylığı, dil kursuna başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden ay başına kadar kesintisiz olarak ödenir.

(4) Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde yurt içi bursu ödenmeden yalnızca kurs ücretleri ödenebilir.

TEZ VE ALAN ÇALIŞMALARI

MADDE 9 – (1) Bakanlık, yükseköğretim kurumları veya öğrenim giderleri Bakanlıkça karşılanan kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez çalışması veya tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere seminer, konferans veya bilimsel bir toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze, opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim gördükleri eğitim kurumunca zorunlu görülen öğrencilere, en az bir ay önceden başvurmaları halinde yurt dışı temsilciliklerince izin verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir. Öğrencilerin yapılan çalışmaları belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine yapılmış olan harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan öğrencilerin bu kapsamdaki izinleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir.

(2) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez veya teziyle ilgili alan çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını, çalışma tarihinden en az iki ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedeli Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca karşılanır. Çalışmanın yapılacağı ülkede iki aydan fazla kalınması hâlinde bu ülkenin burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca teziyle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre belgelendirilmiş tren, otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok bir aylık yurt dışı bursu kadar olan kısmı Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca ödenir.

(3) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden, tez konusu Türkiye ile mukayeseli bir çalışma olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilenlere, lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli ilgili kurumca karşılanır. Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları hâlinde yurt içi burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş tren, otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

(4) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

KESİNTİLER

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 12/6/2004 tarihli ve 25490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.

b) 31/5/2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.

c) 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.

ç) 24/4/2011 tarihli ve 27914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.

d) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ.

e) 26/12/2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ.

f) 5/6/2017 tarihli ve 30087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 16 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Tebliğin;

a) Yurt içi ve yurt dışı aylık burslara ilişkin hükümleri, yayımını izleyen ay başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Son Güncelleme: 29.07.2020 18:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.