Alexa

Bayındır Memur - Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı !

Bayındır Memur - Sen tarafından yayımlanan duyuruda toplu sözleşmeye ilişkin talepler belirtildi.

Bayındır Memur - Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı !

Bayındır Memur - Sen tarafından yayımlanan duyuruda toplu sözleşmeye ilişkin talepler belirtildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:18
Bayındır Memur - Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı !

Bayındır Memur - Sen'in resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda toplu sözleşme kapsamında talepleri belirtildi. 

Bayındır Memur - Sen tarafından yayımlanan duyuruda Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen) olarak hizmet kolu toplu sözleşme taleplerinin Devlet Personel Başkanlığına iletildiği ifade edildi.

Ayrıca Toplu sözleşme masasının ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet kolu yetkili sendikası Bayındır Memur-Sen adına Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu'nun 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşmesine ilişkin teklifleri Devlet Personel Başkanlığına sunduğu ifade edildi. Bayındır Memur - Sen'in toplu sözleşme talepleri ise şöyle;

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

Tapu Kadastro Tazminatı 

Madde 1- (1)  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında memur ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan tapu ve kadastro hizmetlerinde, arazide fiilen çalışanlara ve yapılan işlemlerin tapu tescili ile ilgili  işlemlerinde çalışan  personellere , döner sermaye bütçesinden ödenmek üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tapu ve kadastro tazminatı ödenir. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Koruyucu giyim malzemesi 

Madde 2- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra teşkilatlarında; şantiye ,Atölye, Laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personele hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile anılan kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Fazla Mesai Ücreti  (Tapu Kadastro)

Madde 3- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında  istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele 2/B çalışmaları, imar uygulamaları, toplulaştırma, yenileme, kentsel dönüşüm, kamulaştırma gibi işlemler ve iş yoğunluğu nedeniyle fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde toplam 60 saati geçmemek üzere fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı  tutarında, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere fazla mesai ödenir. 

Fazla Mesai Ücreti (AFAD)

Madde 4- (1)  5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yürütülen afet ve acil durum hizmetlerinde, fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ayda 60 saati geçmemek üzere fiili fazla çalışmaları karşılığında Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.  

 Fazla Mesai Ücreti  (Karayolları)

Madde 5- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Şube ve Bakım İşletme Şefliklerinde çalışan personellerden yapılan iş gereği Kamu işçisi personellerle birlikte çalışmasına ihtiyaç duyulması halinde aylık 60 saati geçmemek üzere fiili fazla çalışmaları karşılığında Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma  saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla Mesai Ücreti (Çevre ve Şehircilik)

Madde 6- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan 4688 sayılı kanuna bağlı kamu görevlilerinden Alo 181 çağrı merkezinde görev yapanlar ile çağrı merkezine gelen şikayet ihbar ve bilgi taleplerinin yerinde incelenmesini mesai saatleri dışında gerçekleştiren personellere ayda 60 saati geçmemek üzere fiili fazla çalışmaları karşılığında Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.  

Çevre ve Denetim Tazminatı

Madde 7- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Kanuna tabi olarak denetim hizmetlerini fiilen yerine getiren personele 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesi uyarınca döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere aylık 200 TL çevre ve denetim tazminatı ödenir.

Risk Tazminatı (AFAD) 

Madde 8- (1) Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil %150’sini geçmemek üzere, personelin kadro ve görev unvanı, görevinin önem ve güçlüğü gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre her ay Risk tazminatı ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

Araçlara Kasko Yapılması 

Madde 9- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatına bağlı birimlerde  teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli araçların kasko sigortası giderleri, bütçeye bu amaçla konulacak olan ilgili tertiplerinden karşılanır. 

YPK Tavan Ücretleri 

Madde 10- (1)  İLBANK A.Ş. YPK tavan ücretleri %30 oranında arttırılarak ödenir. 

(2) Banka Personeline ödenecek Aile Yardımı ödeneğinde YPK tavan sınırı uygulanmaz. 

(3)Banka Personeline ödenecek Kontrollük ve Sigorta Gelirleri  ödemesinde YPK tavan sınırı uygulanmaz.

 (4) Banka Personeline ödenecek Temettü ödemelerinde YPK tavan sınırı uygulanmaz.

Karayolları Genel Müdürlüğünde Araç Kullananlara ilave ücret 

Madde 11- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personellerden bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 150 TL ücret ödenir.  

Devam Ediyor

Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Araç kullananlara ilave ücret 

Madde 12- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personellerden arama ve kurtarma hizmetini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 150 TL ücret ödenir.  

Enformasyon Memurları

Madde 13 –(1) 1/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin AFAD bölümünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan  "Enformasyon Memuru" kadro unvanıyla görev yapan ve öğrenim şartlarını taşıyan personellerin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine karar verilmiştir. 

Seyyar Görev Tazminatı (Çevre Şehircilik)

Madde 14 –(1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra birimlerinde istihdam edilen Biyolog, Kimyager vb unvanlarda çalışan personeller ile Bakım, onarım ve tadilat işlerinde görevlendirilenlere Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenir. 

Seyyar Görev Tazminatı (Karayolları)

 Madde 15 -(1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde Gişe Sistemleri İzleme memuru olarak çalışanlardan Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenir.

Tapu Muhafaza Memuru Kadrosu İhdası 

Madde 16- (1) 1/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan  "Bilgisayar İşletmeni, Uzman ve Memur" kadrolarının iptal edilerek yerine Genel İdari Hizmetler sınıfında yer alan‘’Tapu Muhafaza Memuru’’ unvanının ihdas edilmesine karar verilmiştir. 

Fiili Hizmet Süresi Zammı 

Madde 17- (1) Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik, ve nükleer kazalar  gibi afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerini yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan personelin, görevlerini ifa ederken maruz kaldıkları risk ve tehlikeler nedeniyle prim ödeme gün sayılarına her 360 gün için 90 gün fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 

GAP İdaresi Personeli Nakil Yasağı

Madde 18- (1)  Gap Bölge Kalkınma idaresi personellerinin 5 yıllık nakil yasağı uygulamasının kaldırılmasına kararlaştırılmıştır.

Arşiv Memurları

Madde 19- (1) 1/9/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan  "Arşiv Memuru" kadro unvanıyla görev yapan ve öğrenim şartlarını taşıyan personellerin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine karar verilmiştir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Madde 20- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Tapu Müdürlüklerine  akitli ya da akitsiz işlem yapan personellere Medeni Kanunun 1007. Maddesinden doğan rücu ödemelerinin karşılanması için  Sigorta fonu oluşturulur. Döner Sermaye gelirlerinden aktarılacak ve miktarı Maliye Bakanlığı görüşüyle belirlenecek tutarda Tapu Müdürlüklerinde işlem yapan personellere mesleki sorumluluk sigortası yapılır.

Lisans Tamamlama

Madde 21- (1) Bu hizmet kolunda çalışan 4688 sayılı kanuna bağlı kamu görevlileri arasında Teknik bölümlerden ön lisans diploması alanlardan Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği teknik alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Hizmet kolundaki ilgili Bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

AFAD’ da çalışan Personele Tayın Bedeli verilmesi

Madde 22- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında  7/24 esasına göre çalışan personele 2155 sayılı kanuna göre tayın bedeli verilir.

KARAYOLLARI’ nda çalışan Personele Tayın Bedeli verilmesi

Madde23- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 7/24 esasına göre çalışan 4688 sayılı kanuna bağlı kamu görevlilerine  2155 sayılı kanun uyarınca tayın bedeli verilir.

Tapu çalışanlarına ilave ücret

Madde 24- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeli ile sözleşmeli personele Maliye Bakanlığı adına 492 sayılı harçlar kanunun 4 sayılı tarifesi uyarınca harç tahakkuk ettiren ve tahsilatı kontrol eden personele aylık ilave 300 TL ücret ödenir.

Madde 25- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirleyici, boğucu ve insan sağlığını tehdit eden ortamlarda birfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Tapu ve Kadastro Çalışanlarına Katkı payı

Madde 26- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personeline döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere (10000-25000) rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecek miktarda aylık katkı payı verilir. Yapılacak ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

İş Riski Tazminatı

Madde 27- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Arama Kurtarma Teknisyenlerinin İş riski zammı 1500 puan olarak ödenir.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Son Güncelleme: 24.07.2017 17:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner462