22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:40
İŞKUR Annelere Harçlık Başvuru Şartları Neler? İşsiz Annelere Günlük 80 TL Harçlık Nasıl Alınır?

Türkiye İş Kurumu tarafından annelere günlük 80 TL  harçlık ödemesi veriliyor.

İŞKUR tarafından verilen destekler pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Annelere verilen günlük 80 TL harçlık sayesinde ayda 2 Bin 400 Türk Lirası destek sağlanıyor.

Ayrıca işsiz annelere günlük 80 TL harçlık ödemesinden ise sadece 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınların yararlanabileceği bildirildi...

PEKİ İŞKUR ANNELERE HARÇLIK BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İŞSİZ ANNELERE GÜNLÜK 80 TL HARÇLIK NASIL ALINIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işte anne projesi kapsamında işsiz annelere günlk 80 TL ödeme yapacak ve İŞKUR kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul Ve Esaslarını şu şekilde açıkladı...

Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği  (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır. 

100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan “Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi” eylemi kapsamında Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.

Bu usul ve esasların amacı, yukarıda belirtilen uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulunmaktır.

para ile ilgili görsel sonucu

HUKUKİ DAYANAKLAR

15/7/2018 tarih ve 4 no.lu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 623. maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin (2) alt bendinde Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri arasında;  “İstihdamda özel politika gerektiren grupların istihdamını kolaylaştırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek veya verdirmek, diğer işgücü yetiştirme ve uyum programlarını uygulamak.” bulunmaktadır.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin “Özel politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi” başlıklı 99. maddesine göre, “Genel Müdürlükçe bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak özel politika ve uygulamalar geliştirilerek bu kapsamda kurs, program, uygulama, proje ve protokol tasarlanabilir ve uygulanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 1/4/2013 tarih ve 2013/1 sayılı Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi’nin “E-Ortak Hükümler” bölümünün “6. Özel politika ve uygulamalar” başlıklı maddesinde; “Yönetmeliğin 99. madde hükmü doğrultusunda istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına, özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Genel Müdürlükçe özel politikaların tasarlanması, uygulanması ve bu politikalardan yararlanacakların belirlenmesi mümkün olabilecektir. 

Bu kapsamda belirli amaçlara yönelik özel kurs, program, uygulama, proje ve protokol tasarlanabilecek ve uygulanabilecektir. İl müdürlüklerinin de bu konuda Genel Müdürlüğe önerilerde bulunabilmeleri mümkündür. Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde uygun bulunan projeler ile ilgili olarak ayrıca usul ve esaslar belirlenebilecektir.” hükmü yer almıştır.

para ile ilgili görsel sonucu

AMAÇ VE KAPSAM

Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında uygulanan mesleki eğitim kursları, istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde, İŞKUR’a kayıtlı herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programının temel amacı ise; mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Programın bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır.

Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

Gerek Ulusal İstihdam Stratejisi, gerekse diğer üst politika belgelerinde kadın istihdamının artırılmasına vurgu yapılmakta ve bu kapsamda hedefler belirlenmektedir. Özellikle işgücü piyasasına girişte ve istihdamda kalma konusunda diğer gruplara göre daha dezavantajlı konumda bulunan kadınların desteklenmesi istihdamın attırılması ve işsizliğin önlenmesi için büyük bir öneme sahiptir.

Bu kapsamda İşte Anne Projesi; İŞKUR’un 81 İl Müdürlüğünde “İşte Anne Birimi” oluşturularak uygulanacaktır. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri’ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacaktır. Bu hizmetin ardından Kurum tarafından en az yüzde elli istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanmalarına imkan tanınacaktır.

Ä°lgili resim

GENEL ESASLAR

Destekten Yararlanma Şartları

İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten yararlanmak için Yönetmeliğin 32’nci maddesinde belirtilen mesleki eğitim kurslarına katılma şartlarına ve 52’nci maddesinde belirtilen işbaşı eğitim programlarına katılma şartlarına kurs/program süresince haiz olunması gerekmekte olup ayrıca projeden yararlanacak kadınların kurs ve programlara katılmadan önce iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanması gerekmektedir.

İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten, sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın (Bakanlık) kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek gruplar içerisinde yer alan diğer kadınlar da yararlanabilecektir. Projeden yalnızca 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınlar yararlanabilecek olup çocuğun proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması projeden yararlanmaya engel olmayacaktır.

Kadınların evlatlık edindiği çocukları için de destekten yararlanma hakkı bulunmaktadır.

“Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyanlara ayrıca Bakım Desteği de ödenebilecektir.

KURS VE PROGRAMLARIN DÜZENLENMESİ

Proje en az yüzde elli istihdam garantili mesleki eğitim kursları (MEGİP dâhil) ile işbaşı eğitim programlarında uygulanacaktır. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulüpleri’nin bulunduğu İl müdürlüklerinde yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmak üzere İş Kulübüne yönlendirilmesi ve Kulüp çalışmalarından faydalanması sağlanacaktır. Yönlendirme ve yararlandırma aşamasında İşte Anne Birimleri ve İş Kulüpleri koordineli bir biçimde çalışacaktır. İş Kulübü bulunmayan illerde ise kadınların öncelikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanması sağlanacaktır.

Projeden yararlanacak kadınlar; İş Kulübü bulunan illerde Kulüp çalışmalarından faydalanması, İş Kulübü bulunmayan diğer illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlandırılmasının ardından durumlarına uygun en az yüzde elli istihdam garantili mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecektir.

İBRAZ EDİLECEK BELGELER

0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarını gösterir belgeyi İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, “Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyan kursiyer/katılımcıların ilgili mevzuat kapsamında talep edilen belgeleri de ibraz etmesi gerekmektedir.

Ä°lgili resim

İDARİ VE MADDİ YAPTIRIMLAR

İl Müdürlüğü İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destek kapsamında kursiyer/katılımcı taahhütnamesinde belirtilen hususlara uyulmaması, gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespiti nedenleri ile kursiyerin/katılımcının kurs/programla ilişiğini keserek durumu aynı gün içinde yazılı olarak kursiyere bildirir. Yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile kursiyer/katılımcıdan tahsil edilir ve kursiyer/katılımcı Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesi ile belirlenen süreler boyunca kurs veya programlardan yararlanamaz. Aykırılığın genel zamanaşımı süresi içinde teftiş veya inceleme yoluyla ya da yargı kararı ile tespiti halinde de ilgili yaptırımlar uygulanır.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Burada hüküm olmayan hallerde sırasıyla aktif işgücü hizmetleri mevzuatı (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi), ilgili Kurum mevzuatı ve genel hükümler uygulanacaktır. 

Uygulamada ortaya çıkan tereddütler öncelikle İl Müdürlüğü tarafından, bunun mümkün olmaması halinde Genel Müdürlük tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

YÜRÜRLÜK

İşbu usul ve esaslar 1 Eylül 2018 ve sonrasında açılan kurs veya programlar için uygulanmaya başlanacaktır.

Son Güncelleme: 22.05.2019 18:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Pınar Tatas 2019-06-23 14:06:13

Bu bahsettiğiniz işte anne projesine başvuru tarihi ne zaman peki

Avatar
Derin 2019-06-28 12:20:07

Merhaba benim 4 . 3.2 yaşlarında çocuklarım var ve ise ihtiyacım var ancak onları emanet edecegim kimse yok nasıl olabilir aynı zamanda iki yıllık kozmetik teknolojisi bölümü mezunuyum ama bu durum nasıl olacak bilmiyorum bilgi verirseniz sevinirim

Avatar
Elif kurtekin 2019-07-01 00:09:16

Benim 4 yaş 2 yaş 3 aylık bebeğim var diğer iki çocuğumu kreşe verebilirm ama 3 aylık bebeğim emiyor ve ise ihtiyacım var onu bırakıp gidemem bunun için ne yapabilrm

Avatar
Serap maskan 2019-07-02 15:08:50

7 aylik bebeğim var meslek edindirme kursuna katılmak destek almak istiyorum yardımcı olurmusunuz

Avatar
Melek 2019-07-18 15:41:56

Yalan işkura gidiyoruz böyle bir şey yok deniyor.karaman

Avatar
Sevim 2019-08-07 23:38:16

Bende yararlanmak istiyorum

Avatar
Dilek 2019-09-02 15:21:32

Bende yararlanmak istiyorum