22 Aralık 2018 Cumartesi 00:31
TÜİK'in Açıkladığı Asgari Ücret Rakamlarına Göre Hafif İş, Orta İş ve Ağır İş Nedir?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılı asgari ücret tespiti için taraflarla toplantılarına devam ediyor.

Toplantıya TÜİK bir işçi için gerekli asgari tutarı belirten raporunu gönderdi. Rapora göre, söz rakam 2 bin 213 olarak öngörüldü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki üçüncü toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı.

TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Bu toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca verilen görev doğrultusunda TÜİK tarafından hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarının da paylaşılması bekleniyor. Bu rakamın, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

TÜİK'İN BENİMSEDİĞİ AĞIR İŞ NEDİR?

–Ağır ve Tehlikeli İşler “ATi” Yönetmeliğinde hangi islerin bu kapsamda sayıldığı belirtilmiştir. Azonceoldu.com'dan alınmıştır. 

-16 yaşını doldurmamış genç işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde sf çalıştırılması yasaktır.

-Bazı ATİ de,kadın işçi ve 18 yaşını doldurmamış genç işçi çalıştırılması ‘ yasaktır.

-16 yaşını doldurmuş genç işçiler, sağlığının, güvenliğinin ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun bazı ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

-Kadın işçilerin ve 16 yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi işlerde çalıştırılabileceği yönetmelikte belirtilmiştir.

Ağır ve Tehlikeli işler (ATİ)

–Ağır ve Tehlikeli İşler “ATi” Yönetmeliğinde hangi islerin bu kapsamda sayıldığı belirtilmiştir.

-16 yaşını doldurmamış genç işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde sf çalıştırılması yasaktır.  Azonceoldu.com'dan alınmıştır. 

-Bazı ATİ de,kadın işçi ve 18 yaşını doldurmamış genç işçi çalıştırılması ‘ yasaktır.

-16 yaşını doldurmuş genç işçiler, sağlığının, güvenliğinin ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun bazı ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

-Kadın işçilerin ve 16 yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi işlerde çalıştırılabileceği yönetmelikte belirtilmiştir.

ATI İLE İLGİLİ BELGELER

İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

İşe girişte ve periyodik olarak senede bir (Genç işçiler için altı ayda bir) işçilerin sağlık muayeneleri yapılarak, bedence yaptıklara işlere elverişli ve dayanıklı olduklarmın/bu işlerde çalışmaya devam etmelerinin bir sakıncasının bulunmadığının doktor raporu ile tespit edilmesi gereklidir.

ATİ DE MESLEKİ EĞİTİM ŞARTI

□ 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Ağır ve Tehlike İşlerde mesleki eğitim almamış işçiler çalıştırılamaz.
□ Bu hükme aykırı davranan işverenler,ATİ de çalıştırdıkları mesleki eğitim almamış her işçi için 560 TL idari para cezası yaptırımına tabii tutulurlar

İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKEN PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİ

-İşe giriş muayenesi

-Periyodik sağlık muayeneleri (yılda bir)

-Tozlu işlerde çalışanlar (6 ayda bir göğüs radyografileri) 4 -Gıda işinde çalışan veya yemekhane/mutfakta çalışan işçiler için portör muayeneleri ( 6 ayda bir )

-Gürültülü işlerde kulak odyogramları (Yılda bir)

-Titreşimli işlerde kas-iskelet sistemi muayeneleri (Yılda birf -Ekranlı araçlarda (bilgisayar vb.) çalışanlar için göz muayeneleri ( Senede bir)

-Maruz kalınan kimyasallara göre değişen tahlil ve muayeneler

ATI DE SAĞLIK RAPORU ALMAMANIN YAPTIRIMI

Ağır ve Tehlikeli İşlerde, işe girişte ve periyodik olarak yılda bir kez( genç işçilerde 6 ayda bir) sağlık raporu alınmamış her işçi için 224 TL idari para cezası uygulanır.

İşyeri ortamında yapılması gereken temel ölçümler
Gürültü ölçümü Toz ölçümü

Ortam havası ölçümü Aydınlatma ölçümü
İşyeri tesislerinde, ma ki nelerde ve ekipmanda esaslı bir değişiklik olduğu takdirde yeniden ölçüm yapılmalıdır.

ÇALIŞAN IÇIN İSTENEN BELGELER VE EHLİYETLER

D Kazancı belgesi **

O Patlayıcı madde ateşleme belgesi ^

D İş makinesi operatörü belgesi l^f D G sınıfı sürücü belgesi O Römork kullanma belgesi O Mesleki eğitim diploması veya sertifikası

Mevzuat Uyarı temel İş Ekipmanı île İlgili Yapılması Gereken Testler ve Muayeneler . ~

Kaldırma araçları ve yük asansörlerinin üç ayda bir,

Kompresör,kazan ve diğer basınçlı kapların senede bir,

Elektrik tesisatının senede bir,

Havalandırma tesisatının üç ayda bir,

Yangın söndürme tüplerinin altı ayda bir teknik muayene ve testlerinin yapılması gerekmektedir.

-Risk değerlendirmesi -Acil eylem planı -İç yönetmelik

-İşçilere İSG eğitimi verildiğine dair belgeler

-Yıllık İSG eğitim planları

-Yangın tatbikatı raporu (6 ayda bir)

-Yapı işleri için sağlık ve güvenlik planı -Patlayıcı ortam oluşturma riski taşıyan işyerleri için patlamadan korunma dokümanı -Kişisel koruyucu donanım teslim tutanağı -İşyeri Sağlık Biriminin Yıllık Değerlendirme Raporu

Mesleki Eğitim Almamış İşçiler Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak , 26 Mayıs 2008 Tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5763 sayılı İş Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un 5’inci maddesi uyarınca 4857 Sayılı İş Konunu nun 85’inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, anılan değişiklik gereği, Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklara ilave olarak çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler in de ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağı belirtilmiştir. Anılan düzenleme uyarınca mesleki eğitim almamış işçilerin 01.01.2009 tarihinden sonra ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklanmıştır.

Kadınların çalış-tırılabilecekleri işler
16 yaşını doldur-muş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırı-labilecekleri işler
Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).
Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.
Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir).
Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.
Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler.
Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.
Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri.
Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe, takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler).
Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.
Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler).
Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.
Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.
Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.
Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.
Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler.
13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.
Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işler.
Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.
İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar, makinalar, kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.
Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).
Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.
Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi).
Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).
Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir).
10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri.
Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri.
Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler.
Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve emaye işleri.
Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler.
Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.
Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir).
Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri.
Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.
Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi, bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler.
Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler.
Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.
Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir).
Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.
Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması ve arz işleri.
Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.
Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.
Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri.
Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri.
Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.
Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları,tabanca mantarı benzerleri).
Kibrit imaline ait işler (Kadın ve genç işçiler kutulama, ambalajlama ve diğer yardımcı işlerde çalıştırılabilirler).
Parafinden eşya imaline ait işler.
Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.
Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.
Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri.
Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.
Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri.
Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.
Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.
İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.
Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.
Uyuşturucu maddelerin imali işleri.
Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi çalıştırılamaz).
Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile bunlardan mamul maddelerin imali işleri.
Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.
Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.
Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler.
Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.
Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz).
Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.(pvc’nin imali ve pvc’den mamül eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz)
Çırçır fabrikalarındaki işler.
Pamuk keten,yün,ipek,paçavra ve benzerleri ve harman, işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme işleri.
Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri.
Konfeksiyon ve triko imali işleri.
Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların döküntüleri ile iplik ve dokuma işleri.
Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri.
Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri.
Pamuk, yün ve sentetik elyaf ile üretilmiş ipliklerden dokunarak üretilen bezlerin, verniklenmesiyle dayanıklılık veya su geçirmezliği sağlanmış bezler imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.).
Kıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri.
Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri
Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri, kürk ve sair cins malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle her türlü giyecek eşyası imali işleri.
Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri).
Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.
Selüloz üretimi işleri.
Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.
Otomatik makinalarla kağıt, karton, mukavva ve kutu imali işleri.
Kağıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri.
Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler.
Ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu maddelerden gıda maddesi yapımı işleri.
Maya üretim işleri.
Her türlü konserve ve hazır gıda ile hazır yemek üretimi işleri.
Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri.
Kahve ve kakaonun tesislerde işlenmesi ve paketlenmesi işleri.
Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk,meyve ve yapraklarının işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile bunlardan elde edilen toz, yağ ve diğer mamullerin işlenmesi ve paketlenmesi işleri.
Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile yapılan işlemler ve benzeri işler.
Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir).
Balıkhanede yapılan taşıma, depolama, dondurma, çeşitli safhalarda işleme ve diğer işler.
Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında yapılan işler.
Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma ve taşıma işleri.
Şeker fabrikalarında üretim, hazırlama ambalajlamaya ait işler.
Her türlü alkollü,alkolsüz içkilerin ve karbon asiti ile yapılmış içeceklerin yapımı, arıtılması, karıştırılması, damıtılması ve mayalandırılması işleri.
Maden suları ve sodalarının üretimi işleri.
Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri.
İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.
Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğnenen keyif verici maddelerin imalathane ve fabrikalarında yaprak tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme, ayırma, temizleme, filtreleme işleri, harman, kıyım, sarım ve ambalaj işleri.
Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.
Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.
Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler ve benzeri işler.
Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.
Çuvallama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler.
İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk, kaptanlık, şoförlük ve bunlara yardımcılık işleri.
Her türlü taşıt araçlarında makinistlik arabacılık, frencilik, makasçılık ve bunlara yardımcılık işleri (yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir).
Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.
Hayvansal gübre işleri.
Her nevi bitki tohumu, hububat, bakliyat ve çeşitli gıda ürünlerinin tesislerde elenmesi, paketlemesi ve çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri.
Tarım ilaçları kullanımı işleri
Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.
Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri.
Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri.
Sünger avcılığı işleri.
Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri.
İtfaiye işleri.
Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.
Tatil köyü, otel, motel, kaplıca işletmeleri, yurt vb. bünyesindeki mutfak, bulaşıkhane, çamaşırhane, ütü odalarında yapılan işler (Yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir).
Kanalizasyon ve fosseptik işleri.
Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler.
Paçavracılık ve üstüpücülük işleri.
Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.
Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işler.
Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler.
Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler.
Üzerine kayıt yapılan film, disk ve benzeri cisimlerin yapılması işleri.
Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri.
Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve bunlarla yapılan dokuma işleri.
Hastane, bakteriyoloji ve kimya laboratuarları, eczacılık (ilaç imali, ham maddesi imali ve benzeri) işleri.
Hayvan tahniti işleri.
Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri.
Tutkal, jelatin ve kola imali işleri.
Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.
Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri.
Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler.
Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.
Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri.
Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri.
Motorlu ve motorsuz her türlü kara ve demiryolu taşıtları ile yük veya yolcu taşıma işleri.
Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler.
Her türlü yem, ara maddesi hazırlama, ambalajlama ve yem üretimi işleri.
Her türlü siloculuk işleri.
Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri, ciltçilik, klasör, dosya imali ve benzeri işler).
Her türlü ozalit, fotokopi, teksir, ilan ve reklam basım işleri.
Yüzey aşındırıcı, temizleyici malzemelerin üretimi işleri (Zımpara taşı ve zımpara kağıdı gibi).
Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri.
Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri.

TÜİK'İN BENİMSEDİĞİ ORTA İŞ NEDİR?

1) Tamamen veya kısmen tarımsal üretim için yapılan açıkta veya cam muhafaza içindeki (seralar) işler, kabuklu veya kabuksuz meyvecilik, tohum, sebze ve çiçek yetiştirme çay, kahve ve kauçuk tarlalarındaki işler, mısır tanelerini koçandan ayırma, ot balyalama, harman dövme ve bunlarla ilgili işler, kontrat esası üzerine yapılan her türlü ilaç serpme (uçakla ilaçlama dahil), mahsul toplama, meyve ve ambalajlama, ağaç budama, sulama sistemlerinin işletilmesi işleri Azonceoldu.com'dan alınmıştır. 

2) Kerestenin kesilmesi, tomruk, testerelik kereste, çatal, ağaç gövdesi yumruları, kütük, kağıt hamuru imaline mahsus odun, sırık, kazık, yontulmuş demir yolu traversi, maden ocaklarına mahsus kereste, ormanda kesilen yakacak odun, kimyevi takdire elverişli odun, mekik ve benzeri bloklar ile ormandan elde edilen diğer kaba, yuvarlak, yontulmuş veya yarılmış maddeler veya odun ham maddeleri, tomruk nakletme işleri Azonceoldu.com'da Azonceoldu.com'dan alınmıştır. n alınmıştır. 

3) Denizlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması ve dalyan işleri Azonceoldu.com'dan alınmıştır. 

4) Nehir ve göllerde balık ve diğer su hayvanlarının, bitkilerinin avlanması, toplanması ve üretimi

5) Patlayıcı madde kullanılmaksızın yapılan kil, kum ve çakıl ocakları, kum yıkama ve eleme işleri

6) Taş ocaklarından ayrı olarak işletilen kireç ocakları ve kireç imali

7) Elle yapılan maden ayıklama işleri

8) Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayii, pamuk işleme işleri (çırçır)

9) Yün (Tabii ve suni) ipliği imali ve yünlü dokuma sanayii

10) İpek ipliği imali ve ipekli dokuma sanayii (suni ipek naylon ve benzeri sentetik elyaftan dokumalar dahil)

11) Keten, kenevir ve jütten iplik imali ve dokuma sanayii

12) Karışık iplik ve dokuma işleri

13) Halı ve kilim vb. yer döşemeleri imali

14) Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali

15) Ahşap mobilya sanayii, her tür ağaç eşya imal, işleme ve tamir işleri

16) Madeni ya da metalden mobilya üretimi

17) Her türlü organik nitelikte madde üretimi

18) Kauçuktan mamul eşyanın tamir işleri (otomobil lastiklerine diş açılması dahil)

19) Diğer kauçuk ve lastik mamulleri imali

20) Plastik köpük ve sünger imali, lastik köpük eşyaları üretimi

21) Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş topraktan kap kacak imali

22) Posta, tel veya radyo, GSM ile haberleşme ve baz istasyonlarında yapılan işler

23) Plastik hammadde imali

24) Suni ipek ve diğer sentetik elyaflar ile plastik maddelerin imali

25) Yakılacak ispirto imali

26) Solvent kullanmak suretiyle ekstraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani ham yağ ve rafine yağ üretimi ve entegre yağ üretimi

27) Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların tasfiyesi ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri

28) Şeker pancarı ve kamışından şeker imali, şeker fabrikaları

29) Diğer gruplarda yer almayan inorganik nitelikteki maddelerin üretimi

30) Mezbahalar, tavuk ve diğer kümes hayvanları kesme işleri

31) Asfalt ve dam tecrit malzemeleri, yağlamaya mahsus olup, petrol tasfiyehanelerinde elde edilmeyen yağlar ve gresler imali

32) Tuğla, kiremit, boru, pota, künk, ateş tuğlası ve benzeri inşaat ve mimari malzemesi imali

33) Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi imali, öğütme ve paketleme prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretimi, volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme yapı üretimi, hazır beton tesislerindeki işler

34) Kürk imali, işlemesi ve boyaması işleri

35) Kağıt ve kereste vb. lifli maddelerden kağıt hamuru üretimi, odun, paçavra ve diğer dokulardan kağıt hamuru imali ve bu hamurun kağıt, karton, mukavva ve presli dokular haline getirilmesi işleri (Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri hariç)

36) Demir tel ve çubuktan eşya imali (Çivi, zincir, vida vs. gibi)

37) Soğuk demircilik ve kaynak işleri

38) Sobacılık ve teneke eşya imali

39) Metalden gayri maddelerden diğer imalat işleri

40) Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle muhtelif eşya imali, çilingir ve sahra demirciliği işleri

41) Bakırdan eşya imali

42) Alüminyum eşya imali

43) Her tür elektro mekanik ve elektro manyetik yöntemle madeni eşya imali, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle kaplama işleri, emaye eşya imali

44) Kıymetli madenler, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve inciler kullanılmak suretiyle mücevherat, altın ve gümüş eşya imali, kıymetli ve yarı kıymetli taşların perdahlanması, madalya ve madeni para basma işleri

45) Ziraat makineleri imali ve tamiratı (pulluk, biçerdöver, selektör ve benzeri ziraatte kullanılan makineler)

46) Ziraatten gayri makinelerin imal ve tamiratı (çamaşır makinası, buzdolabı, tartı aletleri yazı ve hesap makineleri vb.) (Elektrik cihazları hariç)

47) Elektrik enerjisi üretim, tahvil ve dağıtım ile ilgili makinelerin imal ve tamiri

48) Motorsiklet, bisiklet, üç tekerlekli çocuk bisikletleri ile bisiklet parçaları imalat ve tamiratı

49) Selüloit ve plastikten muhtelif eşyaların imali, selüloz fabrikaları işleri

50) Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler

51) Lokomotif, vagon ve tramvay arabaları imal ve tamiratı

52) DDY cer depoları ve müstakil revizörlükleri işleri

53) Otomobil, kamyon, römork, otobüs gibi motorlu nakil vasıtalarının imal ve montaj işleri

54) Motor, fren, şanzuman, dingil, dişli, şasi gibi motorlu taşıt parçaları ve teferruatının imali

55) Uçak ve planör, uçak motorları, pervane, tekerlek gibi sair aksamın imal, montaj ve tamiratı

56) Petrol ve tabii gazın boru hattı vasıtasıyla nakil işleri

57) Teleferik işletmesi faaliyetleri

58) Rakı imali

59) Bu tebliğde ayrıca sayılmayan diğer alkollü içkilerin imali (içki imalinde kullanılan ispirto ve suma imali dahil)

60) Sigara, puro, sigarillos, içilen ve çiğnenen türden tütün, pipo tütünü, enfiye ve tömbeki imali

61) Dokuma yapmaksızın boya, apre işleri, yazmacılık ve basmacılık işleri

62) Linolyum ve diğer sert, satıhlı zemin döşemeleri, (plastik hariç) suni deri, muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif, keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali, çöp ve paçavraların elyaf haline getirilmesi

63) Dokuma, deri, kürk vs. maddelerden elbise, palto-pardösü, gibi hazır elbise imali

64) Tomruğun işlenmesi, bıçkıhanelerdeki faaliyetler, ağaç travers fabrikalarındaki faaliyetler

65) Marangozluk, doğramacılık ve ahşap sabit tesisler imali

66) Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj imali

67) Matbaacılık, baskı yerlerindeki işler

68) Klişecilik, çinkografi (müstakilen)

69) Şehirlerde havagazı dağıtımı ile ilgili olmayan kok fırınlarında yapılan işler

70) Kauçuk ayakkabı imali

71) Sabun, deterjan ile çamaşır suları ve sodası ve diğer temizlik maddeleri sanayii, nişadır, çivit imali

72) Tutkal, jelatin, zamk ve diğer yapıştırıcı madde imali

73) Kibrit imali

74) Montaj işleri (imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı)

75) Hassas ölçü ve kontrol aletleri, laboratuvar alet ve cihazları, tıbbi, cerrahi ve dişçiliğe mahsus aletlerle bilumum protezler ve ortopedik teçhizat ve malzemelerin imali

76) Hassas filmlerle camlar da dahil olmak üzere optik aletleri, objektifler, fotoğraf makine ve malzemesi imali

77) Oyuncak, spor ve atletizm eşyası, benzeri eşya imali. Plastik, pleksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon, ambalaj malzemeleri vb. üretimi

78) İnşaat işinden müstakilen yapılan badanacılık, yağlı boyacılık, cila, binaların parke, muşamba veya naylon vb. ile döşenmesi işleri

79) Sıhhi tesisat, kalorifer, gaz su ve elektrik tesisatı işleri (bina içi tesisat)

80) Elektrik işletmeleri ve dağıtım işleri (Santral inşası ve şebeke inşaatı hariç)

81) Sıtma mücadele işleri

82) Hem yük hem yolcu taşıyan gemilerde yapılan bütün işler

83) Yük gemilerinde yapılan bütün işler

84) Kamyonla yapılan yük nakliyatı (Aynı işveren tarafından yaptırılan tahmil ve tahliye işleri dahil)

85) Tankerle karada yapılan nakliyat işleri (Toz, gaz, sıvı kimyasal maddeler dahil)

86) Yolcu gemilerinde yapılan bütün işler

87) Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya rıhtımda)

88) Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler

89) Uçaklarda yapılan bütün işler (Havacılık kulüpleri dahil)

90) Nakliyat yapmaksızın tahmil ve tahliye ve hamallık işleri

91) Elbise ve çamaşır yıkama, temizleme, boyama ve ütüleme işleri

92) Deri yakma ekstrakları (zırnık) üretimi

93) Kullanılmayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi ve geri kazanım için yakma işleri

94) Tornacılık ve tesviyecilik

95) Evlerde kullanılan da dahil olmak üzere elektrik cihazları, izole tel, kablo, duy, anahtar ve diğer elektrik malzemesi imali

96) Araştırma laboratuvarları hariç her türlü test, deneme ve kontrol laboratuvarları işleri (gıda, çevre, kimya, biyoloji, inşaat, ziraat, maden vb.)

97) Elektronik teknolojileri kapsamında yapılan işler (donanım, sistem entegrasyonu, elektronik ve mikro elektronik üretim, mekanik tasarım, test ve değerlendirme vb.)

98) Otomotiv yan sanayi ile ilgili yapılan her türlü üretim, montaj işleri

99) Mürekkep imali

100) Her türlü iş ve gelir getiren hayvanların (Adatavşanı, devekuşu, domuz, kürklü hayvan, süt, yün, kümes hayvanları ile yumurta, bal, ipek böceği, kozası vs.) yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm terbiye kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması ile hayvansal gübre işleri, sokak hayvanı barınaklarındaki işler

101) Kimyasallar kullanmak suretiyle yapılan tüm konservecilik faaliyetleri

102) Deniz ve göllerde tuz çıkarılması (sofra tuzu imali hariç)

103) Süt tozu, konsantre süt imali, süt pastörize ve sterilize işleri

104) Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler

105) Sirkler ve cambazhanelerdeki işler

106) Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretimi

107) Deri ve deri yerine kaim olan sair maddelerden kundura ve giyim eşyası hariç saraciye eşyalarının imali

108) Sandal, kayık ve benzeri küçük deniz vasıtalarının imali ve tamiratı

109) Ardiyeler, depolar, soğuk hava depoları, antrepolar, emanetçiler ve hurda depolarındaki işler

110) Balata imali

111) Kozmetik fabrikalarındaki işler, kolonya vb. malzemelerin üretimi

112) Endüstriyel temizlik faaliyetleri

113) Kauçuk hariç, deri, suni deri, plastik, ağaç vs. malzemeden kundura, tozluk, getr imali, kundura sanayii için kesilmiş hazır malzeme imali, sayacılık

114) Asbest yerine kullanılan insan yapımı mineral liflerin (man-made mineral fiber) üretimi ve kullanılması

115) Maden cevherlerinin ve/veya bu cevherlerden elde edilen külçe, çubuk, levha, boru şeklinde işlenmiş maddelerin depolanması ve toptancılığı

116) Taze ve dondurulmuş etin muhafazası (Müstakilen)

117) Hububat silolarındaki faaliyetler 

TÜİK'İN BENİMSEDİĞİ HAFİF İŞ NEDİR?

1) Mantar, saz ve kamıştan sepet vb. eşya imali

2) Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler

3) Kereste ve her türlü inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı

4) Her türlü makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı

5) Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı

6) Ev ve bürolara mahsus mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı

7) Mensucat, giyecek ve ayakkabı toptancılığı

8) Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı

9) İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı ile ihracat ve ithalat işleri

10) Her türlü yiyecek maddelerin satılışı

11) Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı

12) Kumaş, elbise, ayakkabı ve diğer giyecek eşyası satan mağaza ve işyerleri ile kullanılmış eşya satan yerlerde yapılan işler

13) Her türlü mobilya ve mefruşat ile soba, radyo, buzdolabı, çamaşır makinesi ve benzeri ev eşyası ve müzik aletleri satışı

14) Küçük el aletleri, boya, mutfak eşyası, porselen ve camdan eşya, küçük elektrik cihazları ve malzemesinin perakende olarak satış işleri

15) Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek parçalarının perakende olarak satış işleri

16) Perakende olarak odun, kömür, tütün, buz, kitap ve kırtasiye, çiçek, mücevherat ve süs eşyası, fotoğraf makinesi, oyuncak ve spor malzemesi ve benzeri maddelerin satışı

17) Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek ve kooperatif ve müesseselerde yapılan işler

18) Hayat, yangın, nakliyat, kaza, can ve mal üzerine her türlü sigorta işleri

19) Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu

20) Nakliyat komisyonculuğu ve nakliyat acenteliği

21) Kar amacı gütmeyen ilmi araştırma işleri

22) Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglarda yapılan işler

23) Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler

24) Müzeler ve kütüphanelerinde yapılan işler

25) Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlarda yapılan işler

26) Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri

27) Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler

28) Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler

29) Bilişim teknolojileri kapsamında yazılım, sistem yöneticiliği, ağ yöneticiliği, web tasarımcılığı vb. işler

30) Terzicilik (Hususi dikişler)

31) Diğer sınıflarda sayılmayan giyim eşyası, baston ve şemsiye imali

32) Her tür saat tamiri işleri

33) Süpürge ve fırça imali

34) Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara benzer süsleme mahiyetinde diğer el işleri

35) Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, tampon ve benzeri büro eşyası imali

36) Her türlü eşya ve maddelerin satıldığı büyük mağazacılık

37) Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatı işleri

38) Terminaller, park yerleri ve garajlar gibi karayolu nakliyatını kolaylaştıran hizmetler

39) Makinesiz deniz nakil vasıtalarında (mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler

40) Kundura boyacılığı

41) Çarşı ve mahalle bekçiliği ile özel güvenlik hizmetleri

42) Kadastro ve haritacılık hizmetleri

43) Sinemalar, sinema stüdyoları, film çevirme ve dağıtım işleri, sinema filmlerinin tamiri

44) Tiyatro, opera ve konserler, radyo difizyon postaları, televizyon ve bunlarla ilgili hizmetler

45) Hamamlar ve banyolarda yapılan işler

46) Hazır gıda ambalaj işleri

47) Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim işleri

48) Mamul süngerden eşya imali

49) Cenaze hizmetleri

50) Yorgancılık

51) Ağaç dikme, yeniden orman yetiştirme ve ormanları koruma, zamk ve reçine, yabani kauçuk, usare, ağaç kabuğu, ot, yabani meyve ve çiçek, yosun, yaprak çamlardaki iğne yaprak ve saz gibi insan eliyle yetiştirilmemiş olan maddelerin toplanması, mangal kömürünün ormanda yakılması işleri, kültür mantarcılığı

52) Meyve ve sebze ile bal işleme yerleri, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imali

53) Meyve, sebze kurutmacılığı ve manipülasyonu

54) Balık ve diğer su gıda ürünleri işlemeciliği

55) Tehlikeli grup dışında kalan tarımla ilgili diğer faaliyetler

56) Ekmek, ekmek çeşitleri, simit fırınları ve benzeri fabrikalarda yapılan işler

57) Pasta, börek, yufka ve benzeri hamur işleri sanayii, hamur ve süt tatlıları üretimi

58) Kakao ve çikolata imali

59) Şekerleme, karamela, lokum, helva, bulama, ağda, pekmez imali ve benzeri diğer şekerli maddeler, toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üreten yerler ve sakız imali

60) Tahin imali

61) Çay manipülasyonu, çay fabrikaları, depolama ve ambalajlama yerlerinde yapılan işler

62) Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması (fındık, fıstık, ceviz ve badem vb. kırma ve kavurma işleri dahil)

63) Diğer yiyecek ve içecek maddelerinin imali ile çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri (Kuru kahve, sofra tuzu, baharat, doğal bitkilerin içecekleri vs.)

64) Meşrubat, gazoz, kola ve karbondioksitle muameleye tabi tutulmuş her türlü meyve suları gibi alkolsüz içkilerin imali, ambalajlanması ve depolama işleri

65) Maden suları ve sodalarının hazırlama işleri

66) El tezgâhlarında yapılan her türlü dokuma işleri

67) Halı ve kilim yıkama ve temizleme, vb. işleri

68) Hazır iplik büküm ve sarım işleri, makara, bobin, masura ve yumak imali, şerit kaytan, kurdela gibi ufak tuhafiye eşyası imali

69) Çorap ve çoraptan gayri trikotaj eşyalarının imali kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imali

70) Keten, jüt, pamuk, kağıt, hasır ve benzeri elyaftan halat, ip, sicim, ağ gibi eşyaların imali

71) Çamaşır, gömlek, kravat, korse, kemer, eldiven ve benzeri eşya imali

72) Şapka ve kasket imali

73) Döşemecilik (mobilya ve oto döşeme atölyeleri dahil)

74) Çadır, çuval, yelken imali (dokuma yapmaksızın)

75) Dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imali (bayrak, perde, çarşaf, battaniye ve benzeri)

76) Kundura kalıbı, elbise askısı, tahta sap, kulp, kafes, raf, çubuk, oyma işleri, tabut, resim ve ayna çerçevesi ve benzeri imali

77) Çiğ deri kurutma ve bağırsak temizleme ve işleme işleri (Sucuk, bumbar hariç)

78) Emülsiyon ve palamut hülasası fabrikaları, palamut değirmenleri, palamut temizleme işleri ve meyan kökü, şerbetçi otu vb. bitkilerin manipülasyonu işleri

79) Her tür mum ve balmumu imali

80) Kol, duvar ve diğer tür saat imali

81) Tehlikeli işler dışında kalan tomrukçulukla ilgili diğer faaliyetler

82) Suların toplanması, tasfiye, dağıtım ve su şebekelerinin işletilmesi

83) Kimyasal kullanılmayan et konserve ve fabrikaları, pastırma, sucuk, salam, bumbar ve sosis imali

84) Kaymak, krema, tereyağı, yoğurt, dondurma ve dondurma benzeri yiyeceklerin imali. Boza üretim yerleri, dondurma külahı üretim işleri

85) Beyaz peynir imali

86) Kaşar, gravyer gibi diğer peynirlerin imali

87) Eritilmiş sadeyağ imali

88) Balık ve diğer deniz gıda maddelerinin muhafazası, tütsüleme ve kurutulması işleri

89) Un değirmenlerinde yapılan işler

90) Çeltik fabrikalarında yapılan işler

91) Un, bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddelerinin işlenmesi, ambalajlanması

92) Buz imali

93) Makarna, şehriye, irmik, gofret, bisküvi ve benzeri yiyecek maddeleri imali

94) Gıda katkı maddeleri ile maya, nişasta, dekstrin ve glikoz vb. imali ve paketleme işleri

95) Çeşitli hayvan yiyeceklerinin hazırlanması işleri

96) Malt likörleri hariç, her tür sofra şarapları ile likör şarapları, tabii ve suni köpüren şaraplar, mistel kokulu ve tıbbi şarapların imali, diğer mayalanmış içkilerin imali

97) Maltlı içeceklerin imali

98) Yaprak tütünü ayıklama, temizleme, kurutma, cinslerine ayırma, balyalama, ambalajlama ve bakma işleri

99) Yalnız şehir hatlarında işleyen gemilerde yapılan bütün işler

100) Motor, yelken veya sair makinelerle işleyen küçük deniz nakil vasıtalarında yapılan işler

101) Akarsular üzerinde sal ile ve suya bırakmak suretiyle nakliyat işleri

102) Hava alanları bakımı ve uçuşa hazırlık işleri, hava alanlarında yer hizmetleri ve bakım işleri

103) Özel okullar, çocuk yuva ve bahçelerinde yapılan işler

104) Kaplıca ve içmelerde yapılan işler

105) Nebatat ve hayvanat bahçeleri, park, bahçe ve mezarlık tanzim ve bakım işleri

106) Dans yerleri ve dans okulları her türlü spor kulüpleri, spor sahaları, ateş poligonları, jimnastik salonları, yüzme havuzları, plajlar, koşu mahalleri ve diğer eğlence yerleriyle sergiler ve bunlarla ilgili hizmetler

107) Yemek üretimi yapan yerler, lokantalar, gazinolar, kahveler, pastahane, çayhane, barlar gibi yemek yenen ve içki içilen yerlerde yapılan işler

108) Oteller, pansiyonlar, hanlar, talebe yurtları, kamp sahaları ve bunlarla ilgili işler

109) Erkek ve kadın berberleri, manikür, pedikür ve benzeri hizmetler

110) Fotoğraf stüdyoları, film developman ve basım işleri, fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerlerinde yapılan işler

111) İlaçlar, ilaç hammaddesi ve tıbbi müstahzarlar imali serum ve aşı hazırlama işleri (steril tıbbi dikiş malzemesi, hidrofil pamuk dahil)

112) Alçı taşı çıkarılmasından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali

113) Otomobil, kamyon, motor ve tentelerinin elektrik aksamı tamiri gibi ihtisasa taalluk eden tamirat ve revizyon işleri

114) Motorlu vasıtaların yıkama, yağlama ve bakım işleri, oto lastik tamir atölyelerinde yapılan işler

115) Hayvan ve el arabaları imal ve tamiratı işleri

116) Piyano, telli ve nefesli sazlar ile kayıt için kullanılan her türlü malzeme imali

117) Kemik, boynuz, fildişi, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, fermuar, tarak, fırça ve benzeri eşya imali

118) Demiryolları ile yük ve yolcu nakliyatı ve bunlarla ilgili hizmetler (yataklı ve lokantalı vagonlar dahil)

119) Şehir içi ve banliyö otobüs, tramvay, troleybüs, tünel ve metro işletmesi

120) Şehirlerarası otobüs işletmelerinde yapılan işler

121) Taksi işleten idareler ve bununla ilgili hizmetler

122) Tahıl, pamuk, yün ve diğer zirai mahsullerle canlı hayvan, ham deri, odun ve tomruk, kereste toptan satışı

123) Trafik kontrolü ile ilgili işler

124) Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumları, görme özürlülere mahsus yurtlar, hayır müesseseleri ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler

125) İlancılık, fotokopi, teksir, ozalit işleri, modelcilik gibi ticari hizmetler

126) Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yemleri üreten tesislerde yapılan işler

127) Suni inci, boncuk vb. üretim işleri

128) Dondurulmuş gıda üretimi

129) Çocuk mamaları ve ek besinleri üretimi

130) Melamin eşya imali

131) Kişisel koruyucu olarak gaz/buhar maskesi ve tıbbi solunum cihazı maskesi üretimi

132) Çakıl, kum, curuf, çimento vb. maddelerden motor gücü kullanmadan yapı, yalıtım döşeme vb. malzemeleri imali

133) Tünel, metro ve benzeri yerlerin işletmeciliği

134) Saf su ve asitli su üretimi

135) Temizlik şirketlerince yapılan ve diğer tehlike sınıflarında belirtilmemiş işler

136) Kundura tamir işleri

137) Saz, kamış ve benzerlerinden mobilya üretimi

138) Makine yağları satışı

İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYOR?

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor.

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.

TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyor.

İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyor.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİ DE YER ALMIŞTI

Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş heyetindeki 5 kişiden biri olmuştu.

TİSK'in ev sahipliğinde 13 Aralık'ta düzenlenen ikinci toplantıda, işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum." açıklamasını yapmıştı.

İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha farklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız." demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

ASGARİ ÜCRET NET BİN 603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Son Güncelleme: 22.12.2018 10:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Omer 2018-12-22 11:20:35

İycene sacmaladilar herkez hafif isci sinifindan maasini verip pirimide ondan yatiracak ne anladikki