2019'da bazı kurumlar haricinde emekli personel istihdamı yapılmayacak

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KİT'lerin 2019'da personel alımı usullerine göre, 2019'da bazı kurumlar haricinde emekli personel istihdamı yapılmayacak. Ayrıca, 1 Ocak'tan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan  personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe görev yaptığı kuruluşlara ve diğer  kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. İşte Haberin ayrıntıları...

GÜNDEM 27.12.2018, 15:39 27.12.2018, 17:52
2019'da bazı kurumlar haricinde emekli personel istihdamı yapılmayacak

KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve  Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair  Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, teşebbüs içi personel nakliyle personel ihtiyacının  karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde uygulanan, ayrılan personel sayısının en  fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanabilmesi uygulaması  gelecek yıl da geçerli olacak. Kapsam belirlenirken, bu yıl emeklilik, istifa,  kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacak. Atamalar için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin ve "uygun" görüşü  alınacak.

Emekli personel istihdamı şarta bağlı

Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  (ÖİB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayii  Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bakan yardımcılıkları, valilikler,  büyükelçilikler, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ve rektörlüklerin de aralarında  olduğu bazı pozisyonlar dışında gelecek yıl "emekli" personel istihdamı  yapılmayacak.  İlave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri,"Personel  Talep Formu" doldurarak gerekçelerini Hazine ve Maliye Bakanlığına veya ÖİB'e  bildirecek. 

 Sözleşmeli personele 3 yıl kuralı

 Gelecek yıl 1 Ocak'tan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan  personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe görev yaptığı kuruluşlara ve diğer  kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde  sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar ve mesleğe özel yarışma sınavıyla  yardımcı olarak girilen kadrolar bu sınırlamanın dışında olacak.

  KİT'ler, kurumsal sınavla atama yapabilecek. Bu kapsamda yapılacak  atamalar için 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığından "Uygun" görüşü alınan  ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak gerekli işlemlere başlandığı  halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2020 yılında ilave bir izne  ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması  amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek. Çok yıllı hizmet alımı  yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az 2019-2021 dönemini kapsayacak  şekilde hazırlanması gerekecek.

 Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, gelecek yıl  ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca  bildirilecek tutarı aşamayacak. 2020 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı  tavanları, 2019 yılı için bildirilen tavanın her yıl için yüzde 5'er artırılması  yoluyla hesaplanacak.Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem  tazminatlarına yönelik teşebbüslerce ayrılan karşılıkla yapılan ödeme tutarları,  Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım tavanı kapsamında  değerlendirilmeyecek.

 "Gelir artırıcı, gider azaltıcı" önlemlere öncelik

Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, Hazine ve  Maliye Bakanlığınca kamu teşebbüslerine gönderilen yatırım ve finansman  programında yer alan mali hedef ve tavanlarla birebir uyumlu olması ve işletme  bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer  verilmesi zorunlu olacak. Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir  artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit  sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması  durumunda ve zorunlu hallerde, program çerçevesinde tespit edilen mali  büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil  diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek. KİT'ler, Hazineye aktarılması gereken temettü tutarlarını, 2018  bilançosunun kesinleşmesini müteakip 2 hafta içinde Bakanlığa bildirecek.

Kamu işletmeleri, hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolarla  Bakanlıkça hazırlanan diğer mali ve mali olmayan tabloları Kamu İşletmeleri Veri  İzleme Sistemi'nde (KİVİ) belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

 Atıl gayrimenkuller mercek altında

Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan  veya atıl durumdaki gayrimenkullerini tespit ederek Bakanlığa ve ilgisine göre  ÖİB'e gönderecek. Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek, sektör  içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar  geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla "2018 Yılı  Sektör Raporu" hazırlayacak. Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu  şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına veya Türkiye'deki mevzuata uygun  hazırlanmış 2017 ve 2018 yıllarına ait bilançolarını, gelir ve nakit akış  tablolarını, öz sermaye değişimle kar dağıtım tablolarını Bakanlığa iletecek.

  

Yorumlar (0)