27 Ocak 2020 Pazartesi 15:09
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda 2 adet günübirlik mesire alanı kiraya verilecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bugünkü resmi gazetede yayımladığı ilama göre, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda 2 adet günübirlik mesire alanı kiraya verilecek! Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale şartları ve diğer detaylar aşağıda belirtildiği gibidir.

Niteliği, Türü ve Miktarı; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Pınarboğazı (Ortunç yanı) ve Dalyan (Adakamping yanı Günübirlik Kullanım Alanlarının İşletmeciliği

İhale ve Teklif Açma Tarihi; 11.02.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi; Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü İdare Binasında (Çayırhisar Mahallesi Orman Fidanlık Lojmanları Sokak No:7-Balıkesir)

İhale Usulü; 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü

İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ:

27.01.2020 tarihinden sonra, şartname bedeli Balıkesir İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı (Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkesir Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Ziraat Bankası Altıeylül Şubesi TR08 0001 0024 4957 3520 3050 03 Nolu Hesabına) yatırıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü İdare Binasında (Çayırhisar Mahallesi Orman Fidanlık Lojmanları Sokak No:7-Balıkesir) adresindeki İdaremizden temin edilebilir. Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz görülebilir.

İHALENİN YERİ:

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü İdare Binasında (Çayırhisar Mahallesi Orman Fidanlık Lojmanları Sokak No:7-Balıkesir adresinde bulunur.)

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4. Bu iş için 500.000,00 TL tutarına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve onay belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.)

5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetleri en az 5 (beş) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

• Her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliğinde, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi veya C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,

• Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya turizm işletme belgeli Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği,

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

7. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.

11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

13. 4, 5, 6, 11, 12. Maddelerde bahsi geçen konularla ilgili olarak; Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri olması halinde, söz konusu maddelere dair hükümlerden muaf tutulacaktır.

14. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

15. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10' u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

16. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubunu vermek.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,

2. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

3. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

4. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,

c) Terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde,

ihaleye katılamazlar.

E-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

F-İhale sonucu; oluşacak ihale bedellerine göre İhale Onay makamları tarafından Onaylandıktan sonra ihale kararı kesinleşir. İsteklilere duyurulur.

Son Güncelleme: 27.01.2020 15:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.