22 Kasım 2019 Cuma 02:27
İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam 370 bin TL’lik fikir projesi yarışması düzenliyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplamda 370 TL’lik yarışma düzenleyecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yarışma ilanına göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘’İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması’’ adı altında yarışma düzenleyecek ve bu yarışmada birinci gelene 100 bin TL, ikinci gelen yarışmacıya 70 Bin TL, üçüncü gelen yarışmacıya 50 TL ve diğer 5 yarışmacıya her birine 30 bin TL ödül verilecektir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan yarışma ilanının detayları şöyle;

1. YARIŞMANIN GEREKÇESİ

Son dönemlerde İzmir kent nüfusunun artış eğilimine bağlı olarak yerleşim alanlarının genişlemesi, doğal alanlar ve kent çevresindeki kırsal hayat üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır. Yapılaşma baskısı ve doğal unsurların hızla bozulması bu etkilerin başında gelmektedir. Bu durum, kent ile kırsal ve doğal çevre arasında temel etkileşim alanı olarak kent sağlığının korunmasında etkin rol oynayan kent yakın çevresinin bu baskıya karşı korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda, içlerinde çok çeşitli ekosistemleri barındıran yerlerin korunmasına yönelik yeni ve etkili alan yönetimi önerilerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde bu öneriler kapsamında doğa ve kırsal yaşam ile ilişkili kent çeperi parklarının oluşturulması ve korunması öne çıkan yöntemlerden biridir. “Korunmuş Doğa Parkı”,

“Yarı Doğal Agro-Ekolojik Park”, “Yeniden Doğallaştırılan Park” gibi farklı biçimlerde ele alınan bu parklar, çevre ve kent sağlığının korunmasının yanı sıra, bireyin doğa ile etkileşiminin kolaylaştırıcısı olması ve sürdürülebilir, çevre dostu ekolojik yaşamın yeni formlarının tanıtılması açısından da önemli merkezler haline gelmektedir. Bu tür alanlar habitat parçalanması nedeniyle işlevini yerine getiremeyen ekosistemlerin işlerliğini iyileştirmekle birlikte, bu süreçte olumsuz yönde etkilenen canlı türlerinin popülasyon dinamikleri için de önem taşımaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ve çevresindeki alanları yalnızca insanların değil; tüm varlıkların ortak yaşam alanı olarak görmektedir. Bu kapsamda kent ile doğa arasında günümüzde büyük oranda kopmuş olan ilişkinin yeniden tesisi önemsenmektedir.

Bu prensipler ışığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Karaburun, Çeşme, Urla, Seferihisar ve proje alanının konumlandığı Güzelbahçe ilçelerinden oluşan Yarımada’nın yerelde kalkınması hedefiyle, çok çeşitli uygulamalara öncülük etmektedir. Yakın geçmişte ilk etabı hayata geçirilen “İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’’, Yarımada’nın binlerce yıldan süzülüp gelen doğal, kültürel ve tarihi mirasını geleceğe taşıma misyonunu üstlenmiştir. Varlık-odaklı yerel kalkınma olarak ifade edilen bu koruma ve geliştirme odaklı fikirler arasında Yarımada’ya bütüncül bakışı sağlayabilecek Gezi Rotaları Projesi, Yerel Üretim Projeleri ve Meslek Edindirme Projeleri somut projeler olarak ön plana çıkmaktadır. “Yaşayarak öğrenme“yerelde kalkınma fikrinin paylaşıldığı en temel pratiklerden biridir. Yarımada Gezi Rotaları’nın tamamlayıcıları olan yürüyüş, bisiklet ve deniz rotaları ziyaretçilere bölgeyi yaşayarak öğrenme imkânı sunması anlamında hayata geçmiş ve geçecek olan uygulamaların öncüleridir.

Kent merkezinin çepere doğru yeniden doğallaştırılmasını sağlayacak olan makro ölçek yaklaşımlardan bir diğeri İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi’dir. Yeşil altyapı, geniş bir ekosistem içinde hem kırsal hem de kentsel ortamlarda biyolojik çeşitliliği sağlayan ve yöneten, doğal, yarı doğal ve kentsel alanlar arasında bağlantıyı stratejik olarak planlayan yaklaşımdır. Bu yaklaşım kentsel büyümeyi kontrol etme, doğal kaynakları koruma, ekonomik gelişme, kentsel yenileme gibi çok yönlü planlama, tasarım ve yönetim konularını içermektedir.

Doğal varlıkların korunması ve artırılması, insanın karbon yükünün, doğanın taşıma kapasitesine uygun olarak azaltılmasında büyük önem taşır. Bu anlamda, yoğun kentsel alanlardan kentsel çepere doğru oluşabilecek ekolojik koridor ve bağlantıların önemli bir entegrasyon aracı olarak bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve etkinliğini arttırması, İzmir Yeşil

Altyapı Stratejisi’nin önemli bir bileşenidir. Bu bileşen İzmir’in Ekim 2019 sonu itibariyle 8 no’lu

Akdeniz EuroVelo bisiklet ağına dahil olması ile daha da güçlenmiştir. Bununla birlikte, OliVelo projesi ile, koruma alanı yönetimi pratiklerini ve politikalarını geliştirmek, kültürel ve doğal mirası korumak ve sürdürülebilir alanlara değer verilmesini sağlama vizyonuyla Avrupa’nın en geniş ve etkili ağı olma özelliğine sahip olan Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası Ağı’na da üyelik gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yarışma alanı, zeytinliklerin yoğun bulunduğu İzmir kent çeperinin güneybatısında ve Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi içerisinde kalan yaklaşık 57 hektarlık doğa koruma alanıdır.

Kadim zeytin kültürü ve ekolojik karakteri itibariyle nadir görülen bir yerel varlık olan alan, korunup geliştirilmesi ve kentli ile kuracağı ilişkinin tanımlanması gibi ihtiyaçlara sahiptir. Bu özellikleriyle proje alanında, yerinde ve yaşayarak öğrenme deneyiminin sağlanması önemsenmektedir.

Alanın zeytin ve bisiklet rotalarının kesişiminde yer alması, gelecekte çok önemli bir ekolojik istasyon olma potansiyelini kuvvetlendirmekte ve bu koşullarda zeytin ve bisiklet odağında bir gelişim göstermesi beklenmektedir.

2. YARIŞMANIN AMACI

İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması ile ekoloji

öncelikli bir ortak yaşam alanı için model oluşturabilme çekirdeği taşıyan fikir projelerinin elde

edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda:

• Alanın peyzaj bütünlüğünün korunması,

• Koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi,

• Hassas ekosistemin varlığının öne çıkarılması,

• Kent ve kır bağlamının tartışılması,

• Ekolojiyi hem bir teknik hem de içerik oluşturucu bir değer olarak ele alarak yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretilmesi,

• Çağdaş bir çevre ve mimari anlayışa sahip olunması yarışmanın amacının altında yatan

özgül temel hedeflerdir.

Söz konusu bu süreçte:

• Proje ve müelliflerin saptanması,

• Güzel sanatların teşviki,

• İlgili mesleklerin gelişmesi,

• Mesleki etik değerlerin pekişmesi,

• Ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da genel hedefler olarak olanak bulurlar.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli fikir proje yarışmasıdır.

4. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışmanın konusu, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 1878 ve 1879 parsellerde "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsünde olan yaklaşık 57 hektar büyüklüğündeki alanda, Yarımada, Kent Çeperi Parkları ve İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi ile bütünlük gösteren ekolojik, sürdürülebilir, yenilikçi ve ekonomik çözümler içeren; özgün, kimlikli tasarımlar oluşturarak, alanın kentle bütünleşmesine imkân verecek peyzaj planlaması ve tasarımı ile mimari tasarım fikir projesi geliştirilmesidir.

5. YARIŞMA ALANI VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

OliVelo Proje alanının konumlandığı Güzelbahçe İlçesi, İzmir'in batısında yer alan ve

Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar ilçelerini de kapsayan Yarımada bölgesinde bulunmaktadır.

Yarımada birçok koy, doğal liman ve plaj barındıran kıyılarıyla; değişken topoğrafik yapısı, termal kaynakları, yöresel iklim koşullarının sağladığı biyoklimatik konforuyla; doğal bitki örtüsü çeşitliliği, yaban hayvanlarına habitat oluşturan önemli doğa alanlarıyla doğal yaşam açısından son derece zengindir. Bunun yanında toplumsal kültürün izleri olarak zengin tarihsel dokusu ve arkeolojik özellikleri, geleneksel yerleşim dokusu ve yöresel mimarlık değerlerine sahip yerleşim alanlarıyla; antik döneme kadar uzanan zeytin ve bağ kültürüyle; yöreye özgü tarım deseni ve deniz ürünleriyle İzmir’liler için doğal ve kültürel bir yaşam rezervi olarak kabul edilmektedir.

Güzelbahçe İlçesi, İzmir kentinin batı aksında ve anakent yerleşik alanının sınırları içinde yer almaktadır. Güzelbahçe İlçe Belediyesi ve 3 köyün bulunduğu İlçe’nin 2018 yılı nüfusu 32.592 kişidir. Yelki Mahallesi, 2018 yılı nüfusu olan 4346 kişi ile Güzelbahçe İlçesi'nin nüfus yoğunluğu en yüksek 3. mahallesidir.

Güzelbahçe, İzmir Merkezi'ne 24 kilometre uzaklıktadır. Doğuda Yağçayı Deresi (Narlıdere), batıda Çamlıçay Deresi ile Zeytinalanı ve Bademler (Urla), güneyde Gölcük ve Gödence (Seferihisar), güneydoğusunda Konak ilçeleri ile komşudur. Kuzeyi Ege Denizi ile çevrilidir. 6.5 kilometrelik sahil şeridine sahiptir.

Güzelbahçe İlçesi'ne kent merkezinden mevcut ulaşım karayolu, çevre yolu ve Güzelbahçe İskelesi ile sağlanmaktadır. Yarımada Stratejisi kapsamında önerilen ve hayata geçirilen bisiklet rotaları alternatif ve sürdürülebilir bir dolaşım ve ulaşım önerisi olarak önemsenmektedir.

UPİ 2030 raporuna göre Merkez Kent ile batıdaki çevre yerleşimler arasındaki entegrasyonu sağlayacak noktalardan biri Güzelbahçe’de önerilen iskeledeki transfer merkezidir.

Gerek mevcuttaki HRS hattının Güzelbahçe’ye uzatılması, gerek bölgede bir iskele planlanması, gerekse Seferihisar ve Urla yerleşimlerindeki gelişme önerileri, bu bölgede bir transfer merkezi yapılmasını gerekli kılmaktadır. Denizyolu, raylı sistem ve lastik tekerlekli toplu taşıma hatlarının entegre olacağı transfer merkezinin Güzelbahçe’nin alt merkezini de güçlendireceği öngörülmektedir.

Güzelbahçe, İzmir'in batı aksında hızlı kentleşen bölgelere komşu ve kentleşme baskısı altındadır. Kentle kır arasındaki bu çeperdeki konumu ile önemlidir.

6. YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER

Yarışmacılardan:

● İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirmiş olduğu tematik stratejiler ile (bkz. Ek-1, Ek-3 ve Ek-6) alan ilişkisinin kurulduğu,

● Zeytin mera ekolojisinin ve biyolojik çeşitliliğinin (başta zeytin olmak üzere, kızılçam, meşe, menengiç vb. ağaç ve çalıları, yabanıl hayat ve çoban ve toplayıcı birlikteliği) korunduğu, yerel kadim üretim kültürünün araştırıldığı, yenilikçi yöntem ve senaryoların değerlendirildiği (bkz. Ek-5),

● İşletme, yönetim, finansman ve sürdürülebilirlik konularının bir yönetim planı ile (ör: ekolojik ayakizi, taşıma/kullanım kapasitesi, zaman planı, süreç tasarımı) kurgulandığı (bkz. Ek-2),

● İklim krizine karşı sürdürülebilirliğin göz önünde bulundurulduğu,

● Bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili hizmetlerin sağlandığı; proje alanı ile ilişkili rotaların geliştirildiği (bkz. Ek-4),

● Alanın kırsal ve kentsel çeper ilişkilerinde alt ve üst ölçek ekolojik süreklilik/geçişlilik ilişkilerinin gözetildiği (yaban hayatın gereksindiği bütünselliğin sağlanması),

● Yapısal çözümlerde engelsiz tasarım ilkesinin benimsendiği,

● Konumlanma ve ısıtma/soğutma/aydınlatma ihtiyacını karşılamaya yönelik tasarım kararlarında mikroklima ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, mevcut doğal döngüler (su, besin, karbon vb.) ile bütünleşmeyi gözeten performans hedeflerinin ortaya konulduğu,

● Alan sınır tasarımının ve ekolojik geçişe izin verecek kurgunun oluşturulduğu,

● Ortak yaşamı paylaşanlar için (ki bunlar:

ͦ Yabanıl hayat (alan dahilinde ve dışıyla bağlantılı olarak),

ͦ Alanın doğal döngüsü içinde yer alan yerel kullanıcılar (toplayıcı, çoban vb.),

ͦ Doğal alan aktiviteleri (ör: bisiklet, trekking) için gelecek kullanıcılardır) kendi iç döngülerinin ve bu döngülerin birbiriyle ilişkilerinin, birbirini engellemeden, besleyerek yaşantı ve mekânsal senaryolarının çalışıldığı,

● Alanın toplu taşımaya, bisiklet ve yürüyüş ile erişime ve gerekli servislere uygunluk yönünden değerlendirildiği, farklı ulaşım türleriyle ilişkilendirildiği,

● Yeşil altyapının bileşeni olarak alana ilişkin kararların değerlendirildiği programsal yönetsel senaryolar ve mekânsal-yapısal çözüm önerileri geliştirmesi beklenmektedir.

7. TASARIM PROGRAMI

Proje alanı için yarışmacıları kısıtlayıcı mekânsal bir ihtiyaç programı hazırlanması yerine, bunun yarışmacıların yaklaşım senaryoları ile biçimlenmesinin, bu yarışmanın niteliğine daha uygun olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, fiziki mekânsal gereksinimler yerine, alanda yer alması beklenen işlevler belirlenmiş, bu işlevlerin alanda hangi biçim ve ölçülerde yer alacağı, yerleri ve kuracakları mekânsal ilişkiler yarışmacılara bırakılmıştır.

Bu doğrultuda alanda yer alabilecek, aşağıda belirtilen etkinlik ve aktivitelerin, alan yönetimi ve teknik altyapı gereksinimi gibi konulara ilişkin çözüm ve önerilerle birlikte, alanın hassas ekolojik yapısı da dikkate alınarak zenginleştirilmesi beklenmektedir.

● Kadim zeytin kültürü ve ekosistemini yerinde ve yaşayarak öğrenme deneyimi,

● Zeytin toplama, sıkma, budama, aşılama gibi alanda süregelmiş zanaatlerin aktarımı ve eğitimi,

● Atölyeler (ör: eko-art, kadim zeytin üretim kültürü, bisiklet, ekolojik okuryazarlık) ve deneysel çalışmalar,

● Alan içi tematik rotalar,

● Bisikletli ihtiyaçları (ör: eğitim, kamp faaliyetleri, park etme, bakım),

● Gözlem gezileri ve aktiviteleri (ör: kuş, bitki gözlemleme),

● Yerel ekonomiyi destekleyen ürünler için küçük çaplı satış olanakları,

● Yönetim, danışma, bilgilendirme,

● Okuma, belgeleme, arşivleme, sergileme,

● Yürüyüş, gezinti, koşu, dinlence, oyun, gastronomi,

● Altyapı tesis gereksinimleri (ör: depolama, bakım, onarım),

● Su ve atık senaryosu,

● Araç park çözümü.

Proje alanında önerilecek toplam kapalı yapı alanı, yarışmanın ilan edildiği anda

yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda; 2000 m2’yi geçmemelidir. Yapılar sadece

“Sürdürülebilir Nitelikli Koruma Alanları” olarak tanımlanan bölümde yer alacaktır.

8. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum : İzmir Büyükşehir Belediyesi

Adres : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi

Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü Kat: 6, Oda No: 623,

35250, Konak / İzmir

Telefon : +90 232 293 3530 (Gülben Özsoy)

+90 232 293 9040 (Duygu Aral)

+90 232 293 3536 (Nilgün Aksüt)

E-posta : oliveloyarisma@izmir.bel.tr

Web : www.olivelo.izmir.bel.tr

9. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Bu yarışma ekip kurgusunda en az birer TMMOB üyesi mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinden katılıma açıktır. Yarışmanın konusu ve yarışmacılardan beklenenler gereği jüri ekoloji, tarım, orman, biyoloji vb. konularda uzmanların içinde yer aldığı çok disiplinli ekip oluşumunu önermekte ve desteklemektedir.

Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur.

● Meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

● Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

● İdare tarafından belirlenen tarihe kadar şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

● Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemiş olmak,

● Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

● Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir TMMOB üyesi “ekip temsilcisi” olarak belirtilmelidir.

Şartname almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40 numaralı IBAN hesabına, “OliVelo, İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması Katılım Bedeli” açıklamasıyla 150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) yatırılması ve alındı makbuzunun yarışma raportörlüğüne teslim edilmesi/e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar alındı makbuzu ile ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini oliveloyarisma@izmir.bel.tr e-posta adresine veya 8. Maddede belirtilen adrese göndererek yarışmaya katılabilirler.

10. JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK) VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Yarışma alanı ile ilgili sorunların ve önerilerin aktarımı açısından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Güzelbahçe İlçe Belediye Başkanı, hazırlık, soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılabilir. Ayrıca, jüri bölgenin planları ve ulaşım bağlantıları ve benzeri konularda uzmanlıklarına başvurulmak üzere teknik danışmanlar çağırabilir.

JÜRİ DANIŞMAN ÜYELERİ

Eser ATAK Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter

Yardımcısı

Zeynep Durmuş ARSAN Mimar

Funda BARBAROS İktisatçı

Güven EKEN İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Feridun EKMEKÇİ Ulusal Eurovelo Koordinatörü

Yusuf KURUCU Ziraat Mühendisi

Serdar Gökhan ŞENOL Biyolog, Botanik Uzmanı

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Koray VELİBEYOĞLU Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)

Ferdi AKARSU Biyolog/Ekolog

Aslıhan DEMİRTAŞ Mimar

Enise Burcu DERİNBOĞAZ Peyzaj Mimarı

Meltem ERDEM KAYA Peyzaj Mimarı

Can KUBİN Şehir Plancısı

Han TÜMERTEKİN Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Zeliha DEMİREL Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve

Şehircilik D. Başkanı

Erdal Onur DİKTAŞ Mimar

Nurdan ERDOĞAN Peyzaj Mimarı

Mert USLU Mimar

RAPORTÖRLER

Nilgün AKSÜT Peyzaj Mimarı

Duygu ARAL Mimar

Gülben ÖZSOY Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Didem ARAT Teknisyen

Zeynep BİLGİLİ Ekonomist

U. Tufan TEMEL V.H.K.İ.

Jüri başkanı ayrı olmak üzere, soyadı harf sırasına göre düzenlenmiştir.

11. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

1. Yarışma Şartnamesi

2. Yarışma Alanının Kent Bütünü İçindeki Konumu ve Sınırları

3. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları

4. 1/1000 Ölçekli Halihazır (yarışma alanı), 1/5000 Ölçekli Halihazır

5. 1/1000 Ölçekli Plankote

6. 3 Boyutlu Arazi Modeli

7. Proje Alanı Bitki Envanteri Raporu

8. Ağaç Rölövesi

9. Bitki Örtüsü Koordinatları

10. Ağaç Envanter Listesi

11. B Bölgesi Detaylı Ağaç Ölçüleri

12. Bakı Haritası

13. Sayısal Yükseklik Modeli-DEM

14. Sayısal Arazi Modeli-DTM

15. Eğim Haritası

16. Nokta Bulutu

17. Ortofoto

18. Koordinat Listesi

19. Yağmursuyu Akış Paftası

20. Hava Fotoğrafları ve Videoları

21. 3600 Panorama (https://olivelo.izmir.bel.tr/tr/Panorama/Index)

22. Toprak Analizi Raporu

23. Jeolojik Rapor

24. Doğal Koruma Alan Sınırları Paftası

25. Aplikasyon Krokisi

26. İklim Verileri

27. İzmir Ulaşım Ana Planı Raporu

28. Yarımada Rotaları (http://rota.yarimadaizmir.com/)

29. Yarışma Katılım Tutanağı

12. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışmacılardan istenenler şu şekildedir:

● Proje alanının kent ile ilişkilerini tarifleyen genel yaklaşım kararlarına ilişkin serbest ölçekli gösterimler (plan, şema ve görsel anlatımlar),

● Proje alanına ilişkin ekolojik koruma ve geliştirme yaklaşımlarını tarifleyen (yabanıl hayat, su yönetimi vb.) serbest ölçekli gösterimler (diyagram, kesit, sistem detayı ve alt planlar),

● Proje alanına ilişkin peyzaj yaklaşımlarını, programsal-yönetsel senaryoları ve mekânsal kurguyu, tarifleyen serbest ölçekli gösterimler,

● 1/5000 ölçekli alanın yakın çevresi ile ilişkisini gösteren plan ve şemalar,

● 1/1000 ölçekli plan (mülkiyet ve koruma sınırları görünür şekilde) ve kesit (ekolojik koruma kararları, dolaşım kurgusu, yapı yerleşim kararları ve diğer müdahaleleri bütüncül bir biçimde anlatacak şekilde),

● Yarışma alanında önerilen yapılara ait 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüşler,

● Yapısal sürdürülebilir çözümler ve enerji performans hedeflerine dair rapor ve serbest ölçekli gösterimler,

● Alan bütünü ve yapısal önerilere ilişkin üç boyutlu görseller,

● Proje yaklaşımını anlatan ve 2 dakikayı geçmeyen video-grafik proje sunumu (teknik yarışmacıya bırakılmıştır),

● Dikey A3 formatında proje kitapçığı (spiralli). Kitapçık içeriğinde şunlar yer alacaktır:

ͦ Diyagram, şema ve görsel anlatımlarla desteklenmiş proje açıklama raporu

(Açıklama raporu ayrıca kısmen ya da tamamen pafta üzerinde de yer alacaktır),

ͦ Ziraat, biyoloji, ekoloji ve alan yönetimi konularında uzmanlık raporları,

ͦ Yukarıda sıralanan plan, proje ve görseller (A3 formatına adapte edilmiş, ölçeksiz).

Sunum paftaları 4 adet A0 boyutlarında fotoblok, dakota vb. sert zemin üzerinde kullanılmalıdır. Paftalar dikey yönde yan yana sergilenecek olup, bütün paftaların sağ üst köşesinde rumuz, sağ alt köşesinde pafta asma şeması yer almalıdır. Ayrıca teslim edilen paftaların A3 boyutunda küçültülmüş renkli iki takım basılı kopyası teslim edilecektir.

Yukarıda istenen tüm bilgi ve belgeler ayrıca dijital olarak uygun boyutlu tek bir USB Flash Bellek içerisinde; üzerine yapıştırılacak düz beyaz etikete sadece rumuz yazılmış şekilde proje ile birlikte İdareye teslim edilmelidir. Paftalarda yer alan tüm görseller ayrı ayrı 300 dpi çözünürlükte ve tiff formatında “görsel” klasörü adı altında, tüm metinler ve açıklama raporu Word dokümanı olarak “metinler” klasörü adı altında USB Flash Bellek içerisine kaydedilmelidir.

13. YER GÖRME

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir. Yer görme için İdare tarafından yarışma takviminde belirtilen tarihlerde proje alanına erişim sağlanacaktır.

İsteyen katılımcıların bu tarihlerden en az 2 gün öncesine kadar yarışma raportörlüğüne şartnamede belirtilen e-posta adresine rezervasyon talebi yollayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

14. YARIŞMADAN ÇIKARMA

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

● Yarışma şartnamesinin “yarışmaya katılım koşulları” esaslarına uymayanlar,

● Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler,

● Yarışmacılardan istenenler ve kimlik zarfı, teslim edilmeyen veya eksik teslim edilen projeler,

● Katılım ücretini yatırmamış veya yatırdığı halde banka dekontunu raportörlüğe e-posta ile göndererek/elden teslim yaparak kayıt yaptırmamış olanlar,

● Zamanından geç teslim edilen projeler.

15. KİMLİK BELGESİ ZARFI

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde

“İzmir Büyükşehir Belediyesi- OliVelo-İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması Kimlik Zarfı” yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

● Ekip üyesinin adı - soyadı ve mesleğini bildirir “Ekip Listesi” (Bu liste imzalanmayacaktır),

● Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı (tüm ekip üyeleri tarafından imzalanacaktır),

● Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi,

● İletişim adresi, e-posta ve telefonları.

Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini yazacaklardır. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

16. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 22 Kasım 2019

İsteyen Katılımcılar için 1. Yer Görme Gezisi Tarihi: 11 Aralık 2019

Sorular İçin Son Tarih: 18 Aralık 2019

Cevapların İlanı: 23 Aralık 2019

İsteyen Katılımcılar için 2. Yer Görme Gezisi Tarihi: 8 Ocak 2020

Projenin Elden Teslimi veya Kargoya Verilme Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2020 Saat: 17.30

Kargo/Posta ile Gönderilenlerin Alımı İçin Son Gün ve Saat: 14 Şubat 2020 saat 17.30

Jüri Değerlendirme Tarihi: 22 Şubat 2020

Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 6 Mart 2020

Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi: 21 Mart 2020

17. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Projeler,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü

Kat: 6 No: 623 Konak-İZMİR adresine teslim edilecektir.

Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi ve saatine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir.

Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin kargoya verildiğini gösteren alındı makbuzunun kopyası 12 Şubat 2020 Saat: 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir. Ayrıca kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir.

Yarışma takviminde “kargo/posta ile gönderilenlerin alımı için son gün” olarak belirtilen 14 Şubat 2020 Saat: 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ulaşmayan gönderiler ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

18. PROJELERİN SERGİLENME YERİ

Projelerin sergileneceği yer, yarışma sonuçlarının ilanı ile açıklanacaktır.

19. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır.

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır.

Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından elden alınacaktır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

20. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuz paftanın üst ve

sağ kenarlarından 10’ar mm içeride 10*50 mm’lik bir kutu içerisinde 6 mm yüksekliğinde rakamlar ile verilmelidir. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Rumuz, tüm paftalarda, raporların kapak sayfalarında, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde, taşınabilir bellek üzerinde bulunacaktır.

A2 boyutlarında fotoblok sert zemin üzerine Kimlik Belgesi Zarfı, dikey A3 formatında proje kitapçığı (A3 zarf içerisinde) ve taşınabilir bellek, sabitlenerek sunum paftaları ile birlikte dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde hazırlanmış tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ile birlikte; “İzmir Büyükşehir Belediyesi - OliVelo - İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü Kat: 6 No: 623 Konak-İZMİR adresi bulunacaktır. Ambalaj üzerinde bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.

21. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’de ve yarışmaya ait web sayfasında yayınlanacaktır.

22. ÖDÜLLER

● 1. Ödül x 100.000 TL

● 2. Ödül x 70.000 TL

● 3. Ödül x 50.000 TL

● 1.Mansiyon x 30.000 TL

● 2.Mansiyon x 30.000 TL

● 3.Mansiyon x 30.000 TL

● 4.Mansiyon x 30.000 TL

● 5.Mansiyon x 30.000 TL

Satın almalar için gereğinde kullanılmak üzere toplam 30.000 TL ayrılmıştır.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri bedellerinin %5’i tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

23. KOLOKYUMUN YAPILACAĞI YER

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanı ile açıklanacaktır.

24. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İzmir Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

25. Birincilik Ödülü Kazanana Uygulama Projesinin Yapımı İşinin Verilip Verilmeyeceği, Verilecekse Nasıl Verileceği

İdare, yarışma sonucu 1. Ödülü kazanan projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmayı hedeflemektedir. Ancak, bu konu yarışma alanının bir koruma alanı olması nedeniyle belli süreçler gerektirmesi ve İdarenin yatırım planlaması doğrultusunda zaman içinde değerlendirilecektir.

26. ŞARTNAME EKLERİ

● İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Raporu (Ek-1)

● İzmir Kent Çeperi Parkları Çalıştay Raporu (Ek-2)

● İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi Raporu (Ek-3)

● Eurovelo-Europarc Bilgilendirme Metni (Ek-4)

● Kadim Üretim Havzaları (Ek-5)

● İzmir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (Ek-6)

● İzmir Yarımada Yaban Hayatı (Ek-7, Ek-7a, Ek-7b)

Son Güncelleme: 22.11.2019 02:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.