Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığı 'na ait 2017 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlan metni Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlandı.

GÜNDEM 22.02.2017, 00:05 22.02.2017, 08:31
Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı

Bilgisayar ortamında yapılacak olan kuralar ile ilgili genel esaslar da açıklandı. Buna göre kuraya başvuru işlemleri, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Kura yeri ve kura saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek. PBS üzerinden başvuru yapıp, başvurusunu kesinleştirdikten sonra, başvurularını imzalayıp, belirtilen takvimde, T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler veya elden teslim yapacaklar.

Elden teslim yapmak isteyen kişiler bizzat başvuracak ya da vekalet verdiği kişi tarafından bu işlem yapılacaktır. Bu belge verilen vakit içerisinde Sağlık Bakanlığına verilmezse, bu durumdan başvuru sahibi sorumlu olacaktır. Adaylar en fazla kendi branşlarından açılacak alanlardan 10 adet tercih yapabileceklerdir.

Kuraya başvurup, bu başvuruyu iptal etmek isteyen kişiler, 09 Mart 2017 Perşembe -16 Mart 2017 Perşembe saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

Bunun dışında olan genel eseslar ise:

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir. Bu kurada yerleşip özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi dışında diğer statülerde görev yapanlar, kura tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilecektir.

Kuraya Başvuracak Adaylarda Hangi Şartlar Olmalıdır?

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler, Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri, Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (en geç 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/) kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanlar belge göndermeyeceklerdir.) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabilirler.

Kimler Bu Kuraya Başvuramayacak?

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,
5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
6) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar bu kuraya başvuramayacaklardır.

Atamada İstenilen Belgeler:

1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen 8. alt bent (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereği kura sonucu yerleşen adayların güvenlik soruşturmaları yapılacaktır. Adaylar PBS üzerinden çıktısını alabilecekleri “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu” doldurup üç nüsha, fotoğraflı, ıslak imzalı olarak göndermeleri gerekmektedir. Bu formu göndermeyenlerin veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
c) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakayaolanların atamaları yapılmayacaktır)
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
e) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
f) Mal bildirim formu.
g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
h) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına yerleşen adaylar, atamaya esas belgelerini, yerleştikleri kurumun (Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleşenler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Kamu Hastaneleri Kurumu Kadrolarına Yerleşenler Kamu Hastaneleri Kurumuna, Halk Sağlığı Kurumu Kadrolarına Yerleşenler Halk Sağlığı Kurumuna.) adreslerine teslim etmelidirler.

Diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise, atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim etmeleri gerekiyor.

Kamupersoneli.net | Ankara

Yorumlar (4)
Ebru 3 yıl önce
Ben aile ve sosyal politikalar bakanloginda 4/b lihemsireydim istifa ettim başvurabilirmiyim ?
Şadiye Özkara 3 yıl önce
Bartın/Kurucasile arasinda sağlık kuruluşlarında çalışmak istiyorum
Melek 3 yıl önce
Nasıl oluyor öyle kadrolu mu oluyorsun 4B
Hüsniye yavuz 3 yıl önce
Ben hakkari yüksekovadayım iş istiyorum bana uygun sağlık meslek lisesi mezunuyum