Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde personel alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları haberimizde...

İşçi Alım İlanları 17.03.2017, 10:10 05.02.2019, 15:57
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Genom Projesi kapsamında Biyobanka altyapısının kurulması ve geliştirilmesinde koordinasyonu sağlayacak 5 araştırmacı ve 3 uzman statüsünde personel istihdamı yapacak.

Alınacak İşçi:

Alınacak işçi sayısı: 8 (sekiz kişi); 5 araştırmacı, 3 uzman

Genel Şartlar:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır.

* Türk Vatandaşı olmak. c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

* Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

* Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

* Doktorası olan Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.

* Belirtilen yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

* Diploma aslı veya Noter veya Okul tarafından onaylı örneği

* (Diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noter veya okul tarafından onaylı örneği)

* Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları Sınavı Sonuç Belgesi. (Ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Başkanlıkça tasdikli örneği) 

* Yabancı Uzman olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge

* Adli Sicil Belgesi. 6. Sağlık Raporu. (657/48-7 akıl hastalığı bulunmamak.)

* Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (İş Başvuru Formu için kullanılan dışında.)

* Özgeçmiş

Yorumlar (1)
İlham yildirim 3 yıl önce
Diyanet