11 Şubat 2020 Salı 23:50
İŞKUR duyurdu! Üniversite kadrosuna KPSS’siz 30 personel alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 10 Şubat tarihi ile yeni istihdam duyurusunda bulundu. Yapılan duyuruya göre kamu üniversitesine aşağıda belirtilen kadrolara belirtilen sayılarda personel alımı yapılacak. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları kategorisinde yer alan ilanlara göre, Aksaray Üniversitesi’ne KPSS şartsız olarak 30 personel alımı yapılacaktır.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

10 Güvenlik Görevlisi (Silahsız), 3’ü engelli 15 Temizlik personeli, 1 Sulama Sistemleri Montaj İşçisi ve 4 Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) olmak üzere belirtilen meslek guruplarından toplam 30 personel alımı yapılacaktır.

İŞ BAŞVRULARI NASIL YAPILACAK?

İş başvuruları 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında İŞKUR şubelerinden veya İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online olarak yapılmaktadır. Online başvuru yapmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı olmuş olmaları gerekmektedir. Nasıl başvuru yapabileceğinize dair aşağıda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

KADROLARA GÖRE BELİRLENMİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

1 – Güvenlik Görevlisi Alımı;

Ortaöğretim (lise ve dengi ) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

2 – Temizlik Personeli Alımı;

En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

3 – Sulama Sistemleri Montaj İşçisi Alımı;

En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

Peyzaj alanlarında; otomatik sulama sistemleri, bahçe sulama sistemleri vb. sistemlerin kurulum, bakım-onarım ve takibi, çim-bitki ekimi, dikimi, bakım ve çevre düzenlemesi işlerinde veya sıhhi tesisat işçileri ve boru tesisatçıları meslek kolunda deneyimli olduğunu meslek lisesi diploması, ustalık, kalfalık, işyerinden alacağı tecrübe belgesi veya sertifika vb. ile belgelendirmek.

4 - Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) Alımı;

En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

Peyzaj alanlarında; çim-bitki ekimi, dikimi, bakım ve çevre düzenlemesi işlerinde deneyimli olduğunu meslek lisesi diploması, ustalık, kalfalık, işyerinden alacağı tecrübe belgesi veya sertifika vb. ile belgelendirmek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

9) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞKUR tarafından Aksaray Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 21.02.2020 tarihinde, 09.30-12.00 saatleri arasında Aksaray Üniversitesi Konferans Salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) duyurulacaktır.

Yine kura sonucu belirlenen adaylar Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Kura sonucunda asıl aday olarak ilan edilenler Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) duyurulacak tarihlerde aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile birlikte şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adaylar sırayla dâhil edilebilecektir.

1) Başvuru Dilekçesi (www.aksaray.edu.tr)

2) Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3) Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4) Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

6) Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7) Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

8) Engelli kadrolarına başvuracak adaylardan engel oranının en az %40 olduğunu gösterir Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

9) Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar kadrolarına başvuracak adaylardan durumlarına göre:

Terörle mücadelede yaralandığını gösteren sağlık raporu ve komutanlık yazısının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

Eski hükümlü belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

10) Sulama Sistemleri ve Montaj İşçisi ile Bahçe Bakım Elemanı açık iş ilanına başvuracak adaylardan ayrıca yukarıdaki özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre Rektörlük Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır.

Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

NEREYE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online başvuru yapmak için öncelikli olarak buraya tıklayınız. Ardından, açılan sayfa üzerinde yer alan ‘’işyeri ünvanı’’ kısmına ‘’ AKSARAY ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜ İDARİMALİ İŞL.DA.BŞK.’’ yazısını aynen kopyalayıp yapıştırınız. Ardından ‘’ara’’ butonuna basınız. Karşınıza gelecek kadrolardan birine tıklayıp başvuru ekranı üzerinden kaydınızı yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 11.02.2020 23:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.