01 Ekim 2019 Salı 17:00
İŞKUR Kamu üniversitesine KPSS’li ve KPSS'siz en az ilköğretim mezunu 77 personel alımı yapacağını duyurdu

İŞKUR kamu iş ilanları kapsamında yeni iş ilanı yayınladı. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 'Sürekli İşçi' alımı yapacağını duyurdu. 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

l) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan;

a İnşaat Mühendisliği kadroları için lisans düzeyindeki 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olan adaylar arasından KPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Bilgisayar Programcısı, Bilgisayar Programcılığı Teknikeri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı, Aşçı, Garson (Servis Elemanı), Büro Memuru (Genel) kadroları için önlisans düzeyindeki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olan adaylar arasından KPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı, Elektrik Teknisyeni, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni/Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni, Kaynak Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni, Grafik Teknisyeni, Haberleşme Sistemleri Teknisyeni/Telekomünikasyon Teknisyeni, Güvenlik Görevlisi, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Erkek Berberi/Erkek Kuaförü, Hastane Hizmetlisi ve Temizlik Görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması
Adayların en fazla 35 yaşında olmaları
Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 30.09.2019 – 04.10.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 14.10.2019 tarihinde saat 10:00’da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu Teknikokullar/BEŞEVLER adresinde noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

Kura sonucu belirlenen adaylar ve KPSS puan sıralaması ile belirlenmiş adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Meslek Kollarına Göre Kontenjan Dağılımı

2 bilgisayar programcısı, 3 bilgisayar programcılığı teknikeri, 1 inşaat mühendisi, 5 büro yönetimi ve sekreterlik, 1 aşçı, 1 büro memuru, 1 garson, 1 temel İmalat ve montaj elemanı, 4 elektrik teknisyeni, 3 Elektromekanik taşıyıcılar bakım onarım teknisyeni, 1 kaynak teknisyeni ve 3 sıhhi tesisatçı, 1 Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni,  2 Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, 1 Grafik Teknisyeni, 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı, 1 Erkek Berberi/Erkek Kuaförü, 25 Hastane Hizmetlisi, 17  Temizlik Görevlisi, 2 Güvenlik Görevlisi, ve 1 Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni olmak üzere toplamda 75 personel alımı yapılacaktır.

DENEYİM SÜRESİ BELGELENDİRMEK İÇİN;

Aranılan mesleki deneyime ait hizmetin geçtiği kurumdan alınan kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi (Staj Süreleri mesleki deneyimden sayılmamaktadır.) ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Kare kodlu veya Barkotlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) Aranılan mesleki deneyime ait süre hesaplanırken her bir unvan için yanında belirtilen öğrenim koşulları tamamlandıktan sonraki tecrübe süreleri değerlendirilecektir.

YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır.

HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ ALIMI

En az lise mezunu

Telefon, elektrik, ağ kablolaması ve tamir bakımı ile ilgili 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Deneyim süresi belgelendirmek için; (3 yıl deneyim şartı)

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005185269&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005185269&isyeriTuru=Kamu

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

En az lise mezunu adaylar

Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

Adaylar için en az 170 cm boyunda olmak, adayın boyundan [15 > Kilo-(boy-100)] belirtilen formülüne göre 15 birimden fazla olmamak.

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak- temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184614&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184614&isyeriTuru=Kamu

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

En az ilköğretim mezunu

Hijyen sertifikasına sahip olmak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184075&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184075&isyeriTuru=Kamu

GRAFİK TEKNİSYENİ ALIMI

En az lise mezunu adaylar

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183607&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183607&isyeriTuru=Kamu

İNŞAAT BOYACISI ALIMI

En az lise mezunu

Boyacı ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184015&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184015&isyeriTuru=Kamu

ERKEK KUAFÖRÜ ALIMI

Berberlik ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184026&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184026&isyeriTuru=Kamu

HASTANE HİZMETLİSİ ALIMI

En az ilköğretim mezunu

Hasta ve yaşlı bakım elemanı sertifikasına ve Hijyen sertifikasına sahip olmak. ( iki sertifika birlikte istenmektedir.)

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184060&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005184060&isyeriTuru=Kamu

BÜRO MEMURU (GENEL) ALIMI

Muhasebe ile ilgili 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182732&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182732&isyeriTuru=Kamu

GARSON (SERVİS ELEMANI) ALIMI

Önlisans mezunu adaylar;

Garsonluk ile ilgili 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182672&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182672&isyeriTuru=Kamu

ELEKTRİK TEKNİSYENİ ALIMI

Lise mezunu adaylar;

Elektrik kuvvetli akım tesislerinde, yüksek akımlarda çalışabilme belgesine sahip olmak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183017&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183017&isyeriTuru=Kamu

ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ ALIMI

En az lise mezunu

Asansör bakım ve onarımı ile ilgili 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Asansör bakım ve onarımı ile ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182985&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182985&isyeriTuru=Kamu

KAYNAK TEKNİSYENİ ALIMI

Kaynakçılık ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183114&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183114&isyeriTuru=Kamu

SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ ALIMI

Klima bakım ve onarımı ile ilgili 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183168&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183168&isyeriTuru=Kamu

MOBİLYA DÖŞEME TEKNİSYENİ ALIMI

Mobilya Döşemeciliği ile ilgili 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183413&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005183413&isyeriTuru=Kamu

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI ALIMI

KPSS puan sıralaması ile belirlenmiş adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005179954&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005179954&isyeriTuru=Kamu

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TEKNİKERİ ALIMI

Önlisans mezunu adaylar

Ağ veya Sunucu Sistemleri ile ilgili 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005180929&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005180929&isyeriTuru=Kamu

İNŞAAT MÜHENDİSİ ALIMI

Lisans mezunu adaylar;

İnşaat Kontrolörlüğü, Statik Hesaplama, Proje, Yaklaşık Maliyet, Şartname ve Hakediş hazırlanması konularında en az 7 (yedi) yıl iş deneyimine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Sahada çalışma ve seyahat engeli olmamak,

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182459&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182459&isyeriTuru=Kamu

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALIMI

Önlisans mezunu adaylar

Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Yönetici Asistanlığı bölümü mezunları,                             

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182605&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182605&isyeriTuru=Kamu

AŞÇI ALIMI

Önlisans mezunu adaylar

Aşçılık ile ilgili 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182699&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005182699&isyeriTuru=Kamu

Son Güncelleme: 01.10.2019 17:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.