13 Kasım 2019 Çarşamba 14:16
İŞKUR kamu ve özel kurumlar için 71 güvenlik iş ilanları yayınladı! 511 Güvenlik görevlisi alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu 13 Kasım 2019 tarihi itibari ile silahlı ve silahsız olmak üzere 71 yeni güvenlik iş ilanları yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan güvenlik iş ilanlarına göre kamuya 30 güvenlik görevlisi alımı yapılmak üzere toplamda Türkiye genelinde 511 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. Güvenlik alımı ön başvuru kayıtları İŞKUR şubelerinden veya İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online yapılacak olup, hemen başvuru yapmak isteyen adaylar için ilan altında linkler verilmiştir. Belirtilen link alanının üzerini tıklayarak başvuru ekranına ulaşabilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak anında iş başvuru kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen güvenlik iş ilanlarına başvuru yapmak için öncelikli olarak her adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve ilan içeklerinde belirtilen şartlara uygun olmaları gerekmektedir. Bu ilanlara özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip, en az ilköğretim, lise ve önlisans mezunu her aday başvurusunu yapabilir.

Aşağıda kamu ve özel kurumların yayınladığı ilanlar sırasıyla belirtilmiştir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALAN KAMU KURUMLARI

Aşağıda belirtilen 3 kamu kurumunun alım ilanı başvurular 15 Kasım 2019 tarihinde sona ermektedir.

1 – Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

10 önlisans ve 7 lise mezunu olmak üzere toplam 17 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır.

5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak temel eğitim sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olup kimlik kartı süresinin dolmasına en az (1) bir yıl kalmış olması ve valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması

18 yaşını doldurmuş 31 yaşından gün almamış olmak

En az 1,75 boyunda olmak

Özel Şartlar

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Her aday, İŞKUR'da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları yada belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

Sözlü Sınav Ve Kura İşlemleri

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.erciyes.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.erciyes.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Belge Teslim İşlemleri

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet adresinde (http://www.personeldb.erciyes.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturmasının sonuçlanmasını müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesine müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi, Atama Başvuru Formu, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Güvenlik Soruşturması Formu (Sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı, Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, Fotoğraf (4 adet), Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi, Sağlık Raporu (Sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005252709&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005252709&isyeriTuru=Kamu

2 – Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

En az ilköğretim mezunu 11 güvenlik görevlisi alımı yapacaktır.

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

9- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bir hastalığı olmamak.

10- Başvuracak adayların 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlayarak geçerli güvenlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

11- Kadınlarda 160 cm'den, erkeklerde 170 cm'den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasında 10 dan az veya 10 dan çok fark olmamalıdır.

12- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

13- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14- İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atamaya hak kazanan adaylar,4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

 KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

21.11.2019 tarihinde saat 13:30'da Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda Kura çekimi yapılacaktır.

Söz konusu işçi alımının kura sonuçları ile sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.bartin.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005251765&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005251765&isyeriTuru=Kamu

3 - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı

En az lise mezunu 2 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır.

Genel başvuru şartları diğer kamu kurumlarının ilanlarında belirtilen şartlarla aynıdır.

Belge Teslim Tarihi Ve Yeri

İŞ-KUR tarafından ilan edilen ve başvuruları toplanarak Kurumumuza bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi 1407 Sokak No:4 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumuna elden teslim edeceklerdir. Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen ya da eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır. Adayların Kuruma teslim ettiği evraklar 02/12/2019-04/12/2019 tarihleri arasında incelenerek kuraya katılmaya hak kazananlar belirlenecektir.

Kura tarihi ve yeri:

Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar için 06/12/2019 tarihinde saat 14:30'da Nasuh Akar Mahallesi 1407 Sokak No:4 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hizmet Binasında Noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Kura işlemleri:

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (dört) katı kadar asıl aday mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Mülakat tarihi ve yeri:

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun https://www.kvkk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005250357&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005250357&isyeriTuru=Kamu

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPAN ÖZEL SEKTÖR KURUMLARI

1 - Metropol Savunma Ve Özel Güvenlik Hizmetleri

Son Başvuru 10.12.2019 – Ankara

Eryaman Göksu Park yanında yeni başlayacak projeler için 22 kişi güvenlik görevlisi alınacaktır

Gündüz Vardiyası : 08:00-19:00, 2 Gün Görev – 1 Gün İstirahat

Gece Vardiyası: 19:00-08:00, 1 Gün Görev- 1 Gün İstirahat

Maaş: 2.200,00 + 200 TL Yemek / Alışveriş Kartı, Toplam 2.400,00 TL.

Bayanlarda 1.70 cm ve üzeri, Baylarda 1.75 cm ve üzeri, boy şartı, 22-45 yaş aralığında, Tecrübeli-tecrübesiz, Eryaman otobüs ve dolmuşları ile, Eryaman 1-2 metrosu ve İstanbul Yolu metro durağından projelere ulaşım sağlanabilmektedir

Tel; 903125021199          

2 - TEMSER GÜVENLİK VE KORUMA

03.12.2019 İstanbul

En az lise mezunu 10 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır.

Maslak, Levent, Karaköy, Beşiktaş’ta bulunan Plaza, Otel, Villa Projelerimizde, 8 saatlik 3 vardiya sisteminde görevlendirilmek üzere;

5188 Sayılı yasa gereği Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip, Diksiyonu düzgün, iletişimi kuvvetli, Bakımlı, dış görünümüne önem veren, Boyu baylar için 175 cm. ve üzerinde, Bay adaylar için askerliğini yapmış, özel güvenlik görevlisi (bay) alınacaktır.

902122839164

Yukarıda belirtilen tüm güvenlik iş ilanları dahil, hangi illerden hangi kurumların güvenlik görevlisi alımı yaptığını görüntülemek ve hemen başvuru ekranına ulaşarak iş başvuru kaydınızı yapmak için altta belirtilen linkin üzerini tıklayınız.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048

Son Güncelleme: 14.11.2019 14:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.