Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Memur Personel Alımı Yapıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan ilan ile memur personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlan detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 09.08.2017, 15:20 07.02.2019, 17:21
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Memur Personel Alımı Yapıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı resmi sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımlanan ilan ile  dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan personeller alınacağı duyuruldu.

Alım Yapılacak Pozisyonlar:

* 1(Bir) İç Denetçi

* 10 (On) Uzman Personel

* 2 (İki) Destek Personeli

Genel Şartlar:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu belgelemek

* Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

* Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmamak

* Tercih nedeni kapsamındaki belgeleri Türkçe veya İngilizce, diğer tüm belgeleri Türkçe olarak sunmak

*  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* İş Başvuru Formu (Ek-1)

* Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, kurumca onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden barkodlu alınan belge

* 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış)

* Yabancı dil sınavı yada buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış sınavlara ait İngilizce dilinden en az 70 puan almış olduğunu gösterir sonuç belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti

* T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan fotokopisi

*  Özgeçmiş

* Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış)

* Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, e-Devlet üzerinden (barkodlu), aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti

* Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olduğuna ilişkin Hizmet Döküm Belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, veya noter onaylı sureti. 

Başvuru Süreci:

* Adayların, sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 14 Eylül 2017 saat 18:00’a kadar “T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mahallesi Saray Sokak, No: 1 KASTAMONU” adresine elden teslim etmiş olmaları veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. 

Yorumlar (0)