Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor

Mevlana Kalkınma Ajansı, yayımladığı ilan ile farklı pozisyonlarda personel alımları yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları...

Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan ilan ile 1 adet iç denetçi (Konya), 2 adet destek personeli (Konya) ve 12adet uzmanpersonel (10 adet Konya- 2 adet Karaman) alınacağı duyuruldu. Personel alım ilanına göre;

Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar:

* Türk Vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

*  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

* Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak

* Erkek adaylar için askerliğini yapmış, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak

* Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* İş Talep Formu

* Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

*  Üç adet vesikalık fotoğraf

*  KPSS puanı ile başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti

*  KPDS, YDS/E-YDS veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti

* T.C. Kimlik numarası içeren imzalı nüfus cüzdanı fotokopisi

* Özgeçmiş

*  İş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, en az 5(beş) yıl olmak üzere SGK hizmet döküm belgesi veya hizmet belgesi ile daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı belge

* İç Denetçi adayları için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti

* Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti

* Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi)

* Hukuk müşaviri için avukatlık belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli:

* Başvurular, 5 Eylül 2017- 6 Ekim 2017 tarihleri arasında istenilen belgeler ile Mevlana Kalkınma Ajansı "Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi No: 18 Meram/KONYA" adresine elden veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)