30 Ekim 2019 Çarşamba 09:00
Afyonkarahisar SYDV 06 Kasım’a kadar 4 adet sözleşmeli memur alımı yapacak!

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yeni bir memur alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Afyonkarahisar SYDV bünyesinde görevlendirmek üzere toplamda 4 memur alımı yapacaktır.

Memur alımı ile ilgili yayınlanan resmi ilan şöyle;

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca Vakfımıza tahsis edilen ve Vakfımızda boş bulunan 3(üç) adet Sosyal Yardım ve İnceleme memuru ile 1 (bir) adet Büro memuru ünvanlarında olmak üzere toplam 4(dört) adet personel alımı yapılacaktır.

İşin Adı: Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Başlangıç Tarihi:23.10.2019

Başvuru Bitiş Tarihi :06.11.2019

Evrak Teslim Başlangıç Tarihi: 07.11.2019

Evrak Teslim Son Bitiş Tarihi: 13.11.2019

Mülakat Tarihi:19.11.2019

PERSONEL ALIMINDA ADAYLARIN İZLEYECEĞİ YOL

-Adaylar, Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresindeki (https://ailevecalisma.gov.tr/) Birimler sekmesinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne tıklar. Açılan sayfada Hızlı Erişimler başlığı altında SYDV Personel Alım İlanı https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx internet adresinden sayfanın alt sekmesinde yer alan Ön Başvuru Yap seçeneğine tıklanır ve Başvuru Giriş Formu ekranından gerekli bilgiler doldurularak başvuru yapılır. (İlgili internet adresine giriş yapmak için üyelik yoksa üye olunması gerekmektedir.)

-Posta, şahsen veya 3. kişiler vasıtasıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Online olarak başvuran adaylar, başvuru için belirtilen ÖZEL ŞARTLARA ilişkin belgelerini SYD Vakfımıza, belirtilen tarihlerde (07.11.2019 - 13.11.2019) elden teslim ettikten sonra 2018 veya 2019 yıllarına ait KPSSP3 puan türüne göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.

-Adaylar tarafından yapılacak online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; SYD Vakıflarınca özel şartlar bölümünde istenilen evrakları süresi içinde teslim etmeyen ya da evraklarını teslim edip genel şartları ve varsa SYD Vakıfları tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Mülakata hak kazanan adayların KPSSP3 puanının %50’si ile yapılacak olan mülakat sınav sonucunun %50’si alınarak başarı puan sıralaması yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

A. Genel Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8. 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9.İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

Özel Şartlar

1. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren; Hukuk Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programlar, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi(Yüksekokul), İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme Ekonomi, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Sosyal Hizmet(Fakülte),Sosyal Hizmet(Yüksekokul), Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden mezun olmak,

Not: Yukarıda belirtilen bölümler ÖSYM’nin 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzundan alınmıştır. (https://www.osym.gov.tr/TR,15616/2019--yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-kilavuzu.html)

Not: Adı geçen bölümler haricinde mezun olan adayların başvuruları olması halinde Evrak Teslimi kabul edilmeyecek olup başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4 yıllık eğitim veren üniversitelerin başka bölümlerinden mezun olan ancak yukarıda belirtilen bölümlerden YÖK denkliği bulunan kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

Ayrıca adı geçen bölümlerle ilgili olarak YÖK denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların başvuruları da kabul edilecektir.

2. ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. İkametgâh Şartı; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Afyonkarahisar il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden kişilerin ilan tarihi itibariyle son 6(altı) aydır ikamet ettiğini gösterir belge ibraz etmek,

4.Afyonkarahisar’a bağlı ilçelerden ve il dışından yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

6. Bilgisayar ofis (Office Word, Excel, PowerPoint vb.) programlarını etkin olarak kullanıyor olmak, buna ilişkin olarak transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan alınan sertifikaya sahip olmak,

7. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, çevreyi, sosyal dokuyu tanıyor olmak,

8. Daha önce başka bir Vakıfta çalışıyor iken herhangi bir nedenden dolayı işten çıkarılmamış olmak,

9. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak,

10. Adli ve idari soruşturma sonucunda işe başlamasına engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1. T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

2. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması),

3. 2018 veya 2019 yıllarına ait karekodlu KPSS Sonuç Belgesi,

4. Adli Sicil Belgesi (e-devlet çıktısı),

5. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı sureti,

6. Adresi gösterir Vukuatlı Aile Tablosu (e-devlet çıktısı),

7. Sürücü belgesinin önlü arkalı fotokopisi,

8. Bilgisayar sertifikası fotokopisi veya üniversite eğitimi sırasında bilgisayar dersi aldığını gösteren transkript,

9.Adayın fotoğraflı özgeçmişi (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, aile bilgileri, ebeveyn durumu, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe yönelik amaçları, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.),

10. Askerliğini yapmış olduğuna dair belge (Terhis Belgesi),tecil belgesi veya muafiyet belgesi,

11. Sağlık Raporu.(Mülakata hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sağlık raporu istenir.)

Not: Yukarıda istenilen belgelerin aslı, görevli personele ibraz edilecektir.

BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Başvurular online olarak 23/10/2019 tarihinde başlayacak 06/11/2019(dahil) tarihinde sona erecektir. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı /SYGM https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx internet adresinden yapılacaktır. Posta, şahsen veya üçüncü kişiler vasıtasıyla başvuru yapılamaz.

2. Online olarak başvuran adaylar, başvuru için belirtilen ÖZEL ŞARTLARA ilişkin belgelerini SYD Vakfımıza 07.11.2019-13.11.2019 tarihleri arasında evraklarını elden teslim edeceklerdir. Evraklar için son teslim tarihi 13/11/2019 mesai saati (17:30) bitimine kadardır. Adaylar, 2018 veya 2019 yıllarına ait KPSSP3 puan türünde aldıkları puana göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Mülakat listesi Afyonkarahisar Valiliği resmi internet adresi (http://www.afyonkarahisar.gov.tr/) ve SYD Vakfımız resmi internet adresinden (http://www.afyonkarahisarsydv.gov.tr/) ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-Adaylar tarafından yapılacak online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; SYD Vakıflarınca özel şartlar bölümünde istenilen evrakları süresi içinde teslim etmeyen ya da evraklarını teslim edip genel şartları ve varsa SYD Vakıfları tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Bir unvana başvuru yapan aday diğer unvana başvuru yapamayacaktır. Her unvan için ayrı mülakat yapılacaktır.

3. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri Vakıf Personelleri tarafından tutanağa bağlanarak mülakata çağrılmayacaktır.

4. Mülakat ve sözlü sınav içeriği;

-Genel yetenek ve genel kültür,

-Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

-Özgüveni, ikna yeteneği ve inandırıcılığı,

-Bilgisayar ofis (Office, Word, Excel, PowerPoint vb.) programları kullanım düzeyinin uygulamalı ölçülmesi,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı… Vb. konularından oluşacaktır.

5. Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar işe kabul edilerek, Belirsiz Süreli İş Sözleşmeli (2 Ay deneme süreli) personel statüsünde işe alınacaktır.

6. Mülakat Sınav Komisyonu, mülakat sonucunda Vakfa personel alıp almamakta serbesttir.

7. Müracaat Yeri ve İletişim Bilgileri

İnternet Müracaat Adresi: https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx

Evrak Teslim Adresi : Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( Burmalı Mah.Dervişpaşa Cad.No:4/A)

İletişim Tel : 0272 213 90 91

Mülakat Tarihi: 19.11.2019

Mülakat Yeri: SYD Vakfımız Toplantı Salonu

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı İçin Mülakat Saati: 10.00

Büro Görevlisi Unvanı İçin Mülakat Saati:14.30

Not: Mülakata hak kazanan adaylar yukarıda belirtiler saatlerde SYD Vakfımız toplantı salonunda hazır bulunacaklardır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, mülakat sınav sonuçları açıklandıktan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde evrakların birer nüshası Vakfımızda kalacak şekilde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

2. Mülakat Sınav Komisyonu, mülakata giren adayların hiçbirini yeterli görmemesi durumunda işe alım yapmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ,

1. Mülakat Sınav Komisyonu tarafından yapılacak olan mülakat değerlendirilmesinden sonra işe alım talebi SYD Vakfımız Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra sözleşme yapılmasına karar verilen kişiler sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

2. Başvuru sonunda işe başlamaya hak kazanan adayların listesi Afyonkarahisar Valiliği resmi internet adresi (http://www.afyonkarahisar.gov.tr/) ve SYD Vakfımız resmi internet adresinden (http://www.afyonkarahisarsydv.gov.tr/) ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. İşe başlamaya hak kazanan adayların sonuçları ilan tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen gelip göreve başlamaları gerekmektedir.

4. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup işe alımı kabul edildikten sonra görevine süresi içinde başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin göreve başlamaları iptal edilip, haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Son Güncelleme: 30.10.2019 12:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.