BDDK şoför alımı iş ilanı yayımladı! Şoför iş ilanları yayınlayan kurumlar!...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı açıktan şoför alımı iş ilanları yayımladı. Açıktan 5 şoför alımı yapacak olan BDDK kurum başkanlığı, alınacak şoför adayları için başvuru şartlarını açıkladı. Yapılan resmi iş ilanlarına göre, şöfor alımı için başvuracak adaylar, kurumca yapılacak uygulamalı ve sözlü olarak iki aşamalı sınava tabi tutulacaklar. Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekmektedir. Peki BDDK şoför alımı ne zaman yapılacak! Kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?...

Kamu Personeli Alım İlanları 20.03.2019, 06:50 20.03.2019, 02:08
BDDK şoför alımı iş ilanı yayımladı! Şoför iş ilanları yayınlayan kurumlar!...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 5 şoför alımı iş ilanı yayımladı!.. Şoför iş ilanları yayınlayan BDDK kurum başkanlığı, başvuracak adayların uygulamalı ve sözlü olarak iki aşamalı sınava tabi tutulacaklarını açıkladı. 

BDDK şoför iş ilanlarında yayımlanan bilgiye göre şoför adaylarının en az lise ve dengi okullardan mezun olması ve KPSS'den minumum 70 taban puan almaları gerekmektedir.

Peki BDDK şoför alımı ne zaman yapılacak! Kimler şoför iş ilanına başvurabilir?.. Şoför adaylarından istenilecek şartlar nelerdir?... İşte yanıtı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'nın yayımladığı resmi şoför alımı iş ilanı şöyle;

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK)
AÇIKTAN ŞOFÖR ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Şoför" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş
sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

A) GeneI Şartlar:
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.
B) Özel Şartlar: 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar

*) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.
(**) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla
aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır.

Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu
tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

II. SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru
olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvurular, 20 Mart 2019 tarihi saat 14.00'da başlayıp 29 Mart 2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

III. UYGULAMA SINAVI:

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve sınav tarihleri
Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.
A) Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler
Adayların uygulama sınavına katılabilmeleri için;
1) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin fotokopisini (Uygulama sınavına katılmaya hak kazananların söz konusu belgelerin aslını sınava gelirken
yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)
2) Sınav başvurusunda kullanılan ve üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi, (ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit
edilecektir.)
3) Diploma örneği, (okul veya noter onaylı ya da e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi)

VI. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:

Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kurumumuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına hitaplı
bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara bağlanıp sonuç ilgiliye beyan etmiş olduğu iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden
bildirilir.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde
ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(Adres: Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)
(www.bddk.org.tr)

Yorumlar (0)