16 Mart 2020 Pazartesi 08:24
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

İş arayanlar için Resmi Gazete'te  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu.

 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) personel alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da belirtildi.

DAKA personel alımı ilanında, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 15.7.2018 tarihli ve 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 25.01.2006 tarihli ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ile 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) çalıştırmak üzere ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, yeniliklere açık, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birim ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 3 (üç) uzman ve 3 (üç) destek personeli ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapacaktır. " denildi.

Ayrıca personel alım ilanında şu ifadeler yer aldı:

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın faaliyet alanı Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince bu illerin Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. (İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Van ilinde görevlendirilecektir.)

DAKA PERSONEL ALIMI BAŞVURU  

Başvurular, 6-17 Nisan 2020 tarihleri arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren 5 gün içinde belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından en geç 1 hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla 15 güne kadar uzatılabilir. 5.2. Başvuruların değerlendirilmesi: KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlar için Yönetmelik ekinde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda alım yapılacak pozisyonların her biri için 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.

DAKA PERSONEL ALIMI SINAVI

Sınava Giriş Yeri ve Tarihi Ajansa yapılan başvurular üzerinde Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirme sonrasında yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 24 Nisan 2020 tarihinden itibaren Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yarışma sınavı tarihleri ayrıca duyurulacak olup Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu / Van adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır. 6.2. Yarışma Sınavının Yapılışı Yarışma sınavı “sözlü sınav” şeklinde yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan talep edebilir. 6.3. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun 6 (altı) ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip aday bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. 6.4. Sınav Sonuçlarının Duyurulması Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları veya başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği, herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

DAKA PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 2 (iki) ve iş tecrübesi ile 1 (bir) olmak üzere toplamda 3 (üç) uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.

2.1. KPSS Puanı ile Başvurulacak Pozisyonlar KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek, UZMAN-KPSS şeklinde tanımlanmış pozisyonda 2 kişi istihdam edilecektir. Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

a) Tablo 2’de, başvuru yapacağı pozisyon koduna karşılık gelen lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan KPSS Sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo 2'de verilen ilgili puan türlerinden 80 (seksen) puan almış olmak.

2.2. KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adayları için Tercih Sebepleri Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Uzman personel için tercih sebepleri şunlardır:

• Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek, • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek, • Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma, imar mevzuatı konularında deneyim/bilgi sahibi olmak, • Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi olmak, • Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), • Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, • Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması, • Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi, • Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, • Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri, • Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları, • Akıllı kent sistemleri uygulamaları, • Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi, • Lojistik, • Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak, • Maden ürünleri ve madencilik ile ilgili işler, • Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması

Not: UZMAN-KPSS kodlu pozisyon için makine mühendisliği, ziraat mühendisliği veya mimarlık bölümünden mezun olmak öncelikli tercih sebebidir.

2.3. İş Tecrübesi ile Başvurulacak Pozisyon İş tecrübesi ile başvuru yapılabilecek 1 (bir) pozisyon bulunmakta olup UZMAN-Tecrübe kodu ile tanımlanmıştır.

a) Üniversitelerin iktisat, maliye, kamu yönetimi dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak,

ç) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki çalışma konularının birinden en az 10 (on) yıl fiilen çalışmış olmak:

1. Planlama, programlama

2. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi

3. Strateji geliştirme, strateji yönetimi

4. İzleme ve değerlendirme

5. Tanıtım, danışmanlık

6. Şehircilik ve çevre

7. Araştırma-geliştirme

8. Bilgi ve iletişim teknolojileri

9. Finansman

10. İnsan kaynakları yönetimi

11. Uluslararası ticaret 2.4 İş Tecrübesi ile Alınacak Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri İş tecrübesi ile uzman pozisyonuna başvuracak adaylar Tablo 3’te belirtilen kriter setine göre değerlendirilecektir.

Son Güncelleme: 30.05.2020 13:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.