28 Nisan 2020 Salı 09:19
Resmi Gazete'de bugün yayımlandı! Üniversitede çalışacak personel aranıyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan personel alım ilanında, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir." denildi.

Ayrıca başvuru yapacak adayların başvuru tarihi de bildirildi.

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, f) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak. g) Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık kurulu raporunu ibraz etmek, h) Pozisyonuyla ilgili özel şartlara sahip olmak, i) Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek, kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ ve TARİHİ

Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden yapılacaktır. (Başvuru formunda dosya yükleme alanları olduğu için başvuru yapan öncelikle kendi gmail hesabı ile oturum açmalıdır.) Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sözleşmeli bilişim personeli işe giriş ilanının Resmi Gazetede ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayınlandığı gün başlar ve 15 gün süre ile devam eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvurular sonlandırılır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu: Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden online doldurulacaktır.

2. Özgeçmiş: Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.

3. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge), b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak onaylı belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

4. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, eposta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde yalnızca lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

5. En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

6. Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Belge ve sertifikalar; a) İlan tarihinden önce alınmış, b) Eğitimlerine ilan tarihinden önce katılınmış, c) Sınavla alınmış, olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 7. KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi [KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.] 8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanını gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan YDS sonuç belgesi veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınav puanını gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sınav sonuç belgesi, [Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.] 9. Diploma veya mezuniyet belgesi, 10. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi, 11. Nüfus cüzdanının örneği, 12. 1 adet fotoğraf (Aynı fotoğraftan başvuru formunda da bulunmalıdır.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesinden sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun [belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir] toplamı esas alınarak, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin (Sistem ve Ağ Uzmanı, Ağ ve Güvenlik Uzmanı ile Analiz, Veri, Test Uzmanı) her birinin 10 (on) katı aday sınava alınacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)] Sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Üniversitemiz Rektörlüğüne aittir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SINAV TARİHİ ve YERİ

Başvuruların incelenmesinden sonra sınava katılabileceğine karar verilen başvuru sahiplerinin isim listesi https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde 01 Haziran 2020 tarihinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Yazılı sınav 09 Haziran 2020 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınav sonucu 17 Haziran 2020 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 30 Haziran 2020 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde sözlü sınava alınacaktır. Süreçle ilgili duyuru ve detayları https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinden takip etmek adayların sorumluluğundadır.

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Son Güncelleme: 25.05.2020 16:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.