20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:24
Resmi Gazete'de yayımlandı! Üniversiteye yüksek maaşla personel alım ilanı yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Konya Teknik Üniversitesi'nde çalışacak personel arandığı açıklandı.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanında, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir." denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi, mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen hükümleri kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular, 20 Mayıs - 5 Haziran 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında (www.ktun.edu.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 5 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar “Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1, 42150, Selçuklu/KONYA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta/kargo ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

b) Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceklerdir. Aynı anda birden fazla pozisyona yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

d) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Ek-1),

b) Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek-2),

c) Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi,

d) E-devletten alınacak adli sicil kaydı,

e) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

g) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgeleri (mezun belgesi almakta sorun yaşayanlar lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir),

h) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur) i) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge, j)Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (edevletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir) (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), k) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (onaylı transkript, sertifika benzeri belgeler), l) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak yer bir pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

b) Başarı listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağırılacaktır.

c) Sınava çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı yazılı sınava davet edilecektir.

d) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 11 Haziran 2020 tarihinde www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı şekilde yapılacaktır. b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. c) Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. d) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 23-24 Haziran 2020 tarihlerinde “Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu-C Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1, 42150, Selçuklu/KONYA” adresinde yapılacaktır. e) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır. f) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre her bir pozisyon için asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

SINAVIN SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3 (üç)’tür.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. f) Yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bu kişilerin sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

a) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının, ilanda Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları (2 katına,3 katına, 4 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz 

Son Güncelleme: 30.05.2020 12:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.