19 Haziran 2020 Cuma 16:17
Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacak!

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden güvenlik görevlisi alımı için iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilanda, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8 adet silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacağı söylendi. Peki, Sağlık Bakanlığı güvenlik personeli alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? İş başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı ilanı

GENEL HUSUSLAR

Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 17/06/2020 – 21/06/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların öncelikle ilçe düzeyinde (belirlenen ilçeler dahil) karşılanması yoluna gidilecektir. Bu kapsamda;

T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde ikamet edenler, müraacat edebileceklerdir.

İlçe düzeyinde taleplerin karşılanamaması halinde il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

4. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı sağlık kuruluşu) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. Kura usulüne tabi taleplerden; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), elektrikçi (genel), bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, kaynakçı (oksijen ve elektrik) ve inşaat boyacısı/boyacı mesleklerine ilişkin başvuru listesinin İŞKUR tarafından Bakanlığımıza gönderilmesine müteakip sınava alınacak asil ve yedek listeler kura ile belirlenecektir.

Sözlü sınava alınacak asil adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dâhil edilecektir. Kura ile belirlenen sınava alınacak asil ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ

7. Kura tarihi ve saati (başvuru sayısı dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun göreceği tarihlerde), kura yeri, kura sonuçları, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ve/veya ilgisine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün https://istanbulism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. Bakanlıkça kura usulü ile belirlenen sınava alınacak adayların listeleri (asil ve yedek aday listeleri ile önceliklilerin asil ve yedek aday listeleri), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek olup il sağlık müdürlüğünce sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adaylar sınava alınacaktır. Bakanlıkça kura sonucu asil olarak belirlenen adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayanlar veya süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar ile sınava katılmayanların yerine kura sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle sınava alınacaktır.

9.İlan edilen tüm kadrolar/meslekler için uygulanacak sınavın yöntemi; “Sözlü Sınav” olup, ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

10. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

11. Sınava alınacak adayların başvuru belgelerinin teslim alınması, belgelerinin incelenmesi ve sınav işlemleri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülecektir.

12.Sınav başvuru listesinde yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihlerine ilişkin bilgiler ile sınav sonuçları ve sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adayların nihai başarı listesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün https://istanbulism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK

13. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak nihaî karar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün https://istanbulism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

15.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

16. Sınav kurulu veya kurullarınca, öncelikli gönderme hakkına sahip olanlar da dahil edilerek tüm adayların sınav sonuçlarına göre başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

17. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilan edilecek tarihlerde sözlü sınavda başarılı olup da atamaya hak kazanan adaylardan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce atamaya esas belgeler temin edilerek başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. İnceleme neticesinde şartları uyan adayların atamaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Atamaları yapılanlara yasal süresi içinde göreve başlamaları için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır.

18. Atanmaya hak kazananlardan doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların; bu durumlarını belgelendirerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kanalı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde yerleştirildiği hizmet birimine atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

19. Sözlü sınav sonucu atamaya hak kazanan adaylardan atamaya esas başvuru belgelerini, atama işlemlerine ilişkin ilanda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak teslim etmeyen veya teslim edip de belgeleri tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren anılan ilanda belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin veya atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan belirtilen süre içerisinde aynı usule göre atama işlemleri yapılabilecektir.

20. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

21. Hali hazırda; Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu yerleştirilse ve/veya sınav sonucu başarılı olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

22. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

23. Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (17 Haziran 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için 1. En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok lisans mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

ÖZEL ŞARTLAR

1.5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun’un 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlardan güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.)

2. engelli veya eski hükümlü olmamak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

10.Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

İlana hemen online başvuru yapmak için BURAYA TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 20.06.2020 18:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.