Uludağ İhracatçı Birlikleri KPSS 70 Taban Puanı ile personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

Uludağ İhracatçı Birlikleri işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun 5 personel alımı yapacak. Alınacak personeller uzman yardımcısı olarak istihdam edilecek olup, başvuruda bulunacak adayların ÖSYM 2018-2019 yılı KPSS’den en az 70 almaları gerekmektedir. İşte ayrıntılar…

Kamu Personeli Alım İlanları 10.09.2019, 12:25 11.09.2019, 13:57
Uludağ İhracatçı Birlikleri KPSS 70 Taban Puanı ile personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

Uludağ ihracatçı birlikleri genel sekreterliği personel alımı duyurusu

1 - Genel sekreterliğimize Sınavla 5 uzman yardımcısı personel alınacaktır.

2 - Personel alımı için 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme sınavlarında (KPSS) aşağıda belirtilmiş olan puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcılığı kadrosu için istenen yabancı dil (İngilizce) alanında 2017-2018-2019 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından YDS en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayınlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen askeri puanı almış olmak. Uzman yardımcısı kadrosu için başvuru şartları aşağıda belirtilmiş olup sınava katılma şartları ve Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Uludağ ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin www.uib.org.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne uzman yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 5 (beş) personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.

01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;

TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

İngilizce yabancı dilbilgisinden, 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

3-) Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.

4-)BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek iş talep formu (İndirmek için tıklayınız)

T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

İki adet vesikalık fotoğraf,

Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

KPSS Sonuç belgesi

Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 30.09.2019 tarih saat 17.30'a kadar şahsen, posta yoluyla veya ik@uib.org.tr* adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

E-posta ile yapılacak başvurularda postanın ulaştığına dair teyit alınması gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 07.10.2019 tarihinde Genel Sekreterliğimiz WEB adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

5-)Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Yorumlar (1)
Tebernuş Özer 3 ay önce
Üniversitelere Dr . Öğretim görevlisi akademisyen ilanlara ve atamalarını bekliyorum.